Математическа Икономика

цикъл учебни дисциплини
с лектор гл. ас. д-р Асен Христов

 

задължителни дисциплини
за специалност Бизнес
Математика

Математически основи на микроикономиката

Математически основи на макроикономиката

Математически методи на логистиката, част 1

 

избираеми дисциплини
за всички специалности на ФМИ

Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии

Фрактална теория на финансовите пазари

 

За контакти:

гл. ас. д-р Асен Христов

hristov_asen@mail.bg

(032) 261 744 (каб. 239)