Математическа Икономика

цикъл учебни дисциплини
с лектор гл. ас. д-р Асен Христов

 

задължителни учебни дисциплини
за специалност Бизнес
Математика

Математически основи на микроикономиката

Математически основи на макроикономиката

Математически методи на логистиката, част 1

задължителни учебни дисциплини
за специалности Математика
и Приложна Математика

Математическо оптимиране

избираеми учебни дисциплини
за всички специалности на ФМИ

Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии

Фрактална теория на финансовите пазари

Теория на портфейлните инвестиции

Аналитична бизнес икономика

Аналитична микроикономика

Аналитична мaкроикономика

Бизнес динамика

Математически основи на международните икономически отношения

 

учебни дисциплини
към Департамента за квалификация
и професионално развитие
на педагогическите специалисти

Математика в икономиката

Математика в микроикономиката

 

За контакти:

гл. ас. д-р Асен Христов

hristov_asen@mail.bg

(032) 261 744 (каб. 239)