А налитична  Г еометрия

специалности:
Математика, Информатика и Информационни Технологии,
Информационни Технологии, Математика и Образователен Мениджмънт

 

| .:.начало.:. | .:.учебна програма.:. | .:.слайдове.:. | .:.аплети.:. | .:.тест.:. | .:.задачи.:. | .:.резултати.:. |

 

По време на дистанционно обучение в електронна среда следете сайта
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=33

 

Консултации

Всяка сряда през Б триместър от 9:30 ч. ще се провеждат онлайн срещи по Аналитична геометрия в Google Meet
https://meet.google.com/iuq-qaav-qpr
Целта на срещите е даване на консултации от лектора по лекционните теми за изминалата седмица
и указания за следващата седмица.
Участието на студентите е по желание.

 

Анотация

Аналитична геометрия е една от първите математическа дисциплина в учебния план на специалността. Като основен пример на векторно пространство се разглежда пространството на свободните вектори. Въвежда се понятието координатна система и така се изгражда векторно-координатният метод, чрез който се изучават геометричните обекти и техните свойствата. Този подход за изучаване на геометрични факти е в основата на аналитичната геометрия. За разлика от синтетичния подход при разлеждането на геометрични въпроси, прилагането на методите на аналитичната геометрия води до алгоритми, които намират широко приложение в програмирането и компютърната графика. Изучават се също така правите в равнината, правите и равнините в тримерното пространство, окръжността и сферата. Въвежда се разширеното евклидово пространство като най-прост пример за проективно пространство. Дават се основни сведения за фигурите от 2. степен, за техните проективни, афинни и метрични свойства.

 

Оценката от изпита се формира на базата на спечелените от общо 300 точки по време на обучението.
Точковата оценка има четири компоненти.
Първата е 30 точки и се получава от домашните работи, дадени (V, VIII и X седмица) от ръководителя на упражнения.
Втората е 60 точки – от контролната работа (V и X седмица), състояща се от 3 задачи, включително една теоретична.
Третата е 90 точки - от теоретичен тест, защитен с беседа по време на изпита.
Последната компонента е 120 точки и се получава при решаването на 4 задачи (включително една теоретична) по време на изпита. 
Превръщането от точковата в традиционната оценка става чрез следната таблица:

точки

0-149 150-157 158-165 166-173 174-181 182-189 190-197 198-205 206-221 222-237 238-253 254-269 270-285 286-300

оценка

2

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

слаб

среден

добър

много добър

отличен


Тези студенти, които имат слаба оценка или не са се явили на редовния изпит,
се явяват на поправителен изпит през поправителната сесия веднага след редовната сесия.
На този изпит решават тема задачии теоретичен тест отново.
Ако имат достатъчно висок резултат по някоя от двете компоненти,
тя може да бъде запазена от редовния изпит.
Ако текущият контрол през триместъра е недостатъчно значим,
може да се пренебрегне и оценката да се формира на базата само на двете компоненти на изпита,
като се спазват пропорциите от таблицата по-горе. 

Ако и след поправителният изпит изпитът не е взет,
студентът се явява на ликвидационен изпит през септемврийската сесия.
На тази последна възможност за текущата академична година се прилагат правилата за поправителния изпит.

Преподаватели:

лекции (МИИТ & ИТМОМ):

      

упражнения (ИТМОМ):

     

упражнения (МИИТ):

проф. д.м.н. Манчо Манев

      

ас. Веселина Тавкова

 

хон. ас. Виктория Кунчева

mmanev@uni-plovdiv.bg

vtavkova@uni-plovdiv.bg

 

vviki99@abv.bg

(032) 261 744 (каб. 239)

(032) 261 744 (каб. 239)

 

(032) 261 744 (каб. 239)