Аналитична Геометрия

 

специалности:
М
атематика, Информатика и Информационни Технологии,
Информационни Технологии, Математика и Образователен Мениджмънт

 

| :::начало::: | :::тест::: | :::учебна програма::: | :::резултати::: | :::задачи::: | :::записки::: |

 

Поради временното прекратяване на учебните занятия изпитите за периода 9-29 март,
Контролна работа 2 няма да се проведе,
а точките от нея ще се разпределят заедно с точките от крайния изпит, след подновяване на дейността на ПУ.
Учебният материал, предвиден за лекции и упражнения през последната седмица,
ще трябва да се усвои самостоятелно от слайдовете и ръководството за задачи.
Домашна работа 3 трябва да се предаде сканирана или написана на файл на имейл vtavkova@uni-plovdiv.bg.

Остава възможността за Тренировъчно решаване на тест по АГ
и решаване на Изпитен тест (на същото място) - на 17 март между 10:30 ч. и 12:00 ч., 1 опит.
Резултатите ще се запазят.

Анотация

Аналитична геометрия е една от първите математическа дисциплина в учебния план на специалността. Като основен пример на векторно пространство се разглежда пространството на свободните вектори. Въвежда се понятието координатна система и така се изгражда векторно-координатният метод, чрез който се изучават геометричните обекти и техните свойствата. Този подход за изучаване на геометрични факти е в основата на аналитичната геометрия. За разлика от синтетичния подход при разлеждането на геометрични въпроси, прилагането на методите на аналитичната геометрия води до алгоритми, които намират широко приложение в програмирането и компютърната графика. Изучават се също така правите в равнината, правите и равнините в тримерното пространство, окръжността и сферата. Въвежда се разширеното евклидово пространство като най-прост пример за проективно пространство. Дават се основни сведения за фигурите от 2. степен, за техните проективни, афинни и метрични свойства.

 

Оценката от изпита се формира на базата на спечелените от общо 300 точки по време на обучението.
Точковата оценка има четири компоненти.
Първата е 30 точки и се получава от домашните работи, дадени (V, VIII и X седмица) от ръководителя на упражнения.
Втората е 60 точки – от контролната работа (V и X седмица), състояща се от 3 задачи, включително една теоретична.
Третата е 90 точки - от теоретичен тест, защитен с беседа по време на изпита.
Последната компонента е 120 точки и се получава при решаването на 4 задачи (включително една теоретична) по време на изпита. 
Превръщането от точковата в традиционната оценка става чрез следната таблица:

точки

0-149 150-157 158-165 166-173 174-181 182-189 190-197 198-205 206-221 222-237 238-253 254-269 270-285 286-300

оценка

2

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

слаб

среден

добър

много добър

отличен


Преподаватели:

проф. д.м.н. Манчо Манев

      

Веселина Тавкова - докторант

mmanev@uni-plovdiv.bg

vtavkova@uni-plovdiv.bg

(032) 261 744 (каб. 239)

(032) 261 744 (каб. 239)