Аналитична Геометрия

2017/2018

специалности:
М
атематика, Информатика и Информационни Технологии,
Информационни Технологии, Математика и Образователен Мениджмънт

 

| :::начало::: | :::тест::: | :::учебна програма::: | :::резултати::: | :::задачи::: | :::записки::: |

 

Анотация

Аналитична геометрия е една от първите математическа дисциплина в учебния план на специалността. Като основен пример на векторно пространство се разглежда пространството на свободните вектори. Въвежда се понятието координатна система и така се изгражда векторно-координатният метод, чрез който се изучават геометричните обекти и техните свойствата. Този подход за изучаване на геометрични факти е в основата на аналитичната геометрия. За разлика от синтетичния подход при разлеждането на геометрични въпроси, прилагането на методите на аналитичната геометрия води до алгоритми, които намират широко приложение в програмирането и компютърната графика. Изучават се също така правите в равнината, правите и равнините в тримерното пространство, окръжността и сферата. Въвежда се разширеното евклидово пространство като най-прост пример за проективно пространство. Дават се основни сведения за фигурите от 2. степен, за техните проективни, афинни и метрични свойства.

 

Оценката от изпита се формира на базата на спечелените от общо 200 точки по време на обучението.
Точковата оценка има четири компоненти.
Първата е 30 точки и се получава от 3 домашни работи (VI, VIII, X седмица).
Втората е 30 точки – от контролната работа (в VI седмица), състояща се от 3 задачи, включително една теоретична.
Третата е 60 точки - от теоретичен тест, защитен с беседа по време на изпита.
Последната компонента е 80 точки и се получава при решаването на 4 задачи (включително една теоретична) по време на изпита. 
Превръщането от точковата в традиционната оценка става чрез следната таблица:

точки

0-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-139 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-200

оценка

2

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

слаб

среден

добър

много добър

отличен


Преподаватели:

проф. д.м.н. Манчо Манев

      

ас. Иванка Градева

mmanev@uni-plovdiv.bg

gradeva@uni-plovdiv.bg

(032) 261 744 (каб. 239)

(032) 261 741 (каб. 343)