Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2018 Протокол № 6 / 19.10.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 19.10.2018 г.

Протокол № 6/19.10.2018

Днес, 19.10.2018 г. /петък/, се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Участвали: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова

Дневен ред: 

  1. Докторанти.
  2. Разни.

По точка 1. Катедреният съвет прие единодушно:

Въз основа на постъпила писмена молба и положителната оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Атанас Василев Илчев (редовен докторант към катедра „Математически анализ”) област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ на тема: „Върху някои класове циклични оператори с двойки точки на най-добро приближение“, с научен ръководител доц. д-р Боян Георгиев Златанов, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Математически анализ” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на катедрен съвет на 02 ноември 2018 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

По точка 2. Не бе проведена дискусия по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

19.10.2018 г.

гр. Пловдив

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Ръководител на катедра „Математически анализ“ 

 

Подпис:

ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА

Протоколчик 


Членове на катедра „Математически анализ“:

1. .................................................

    / проф. д-р Андрей Захариев - ръководител катедра/ 

2. .................................................

     / доц. д-р Боян Златанов /

3. .................................................

    /доц. д-р Христо Кискинов/

4. .................................................                                                   6. ..................................................

   /доц. д-р Атанаска Георгиева/                                                         /гл. ас. д-р Слав Чолаков/          

5. .................................................                                                   7. .................................................

   /доц. д-р Теменужка Пенева/                                                        /гл. ас. д-р Милена Петкова/    

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ