Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 33    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 33

ПРОТОКОЛ №33
от  Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”На 02.07.2015 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в разширен състав.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, ас. Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
В съответствие със заповед №РЗЗ-2669/25.06.2015 г. на Ректора на ПУ участват еднократно с право на глас: проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов, проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев,  проф. д-р Стоил Василев Миховски.
Отсъстват: проф. д-р Стоил Василев Миховски.
Освен това присъстват без право на глас: Стефан Божков, Радка Колева и Нели Керанова-Иванова.

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Предварително обсъждане на дисертационния труд на ас. Йордан Епитропов.
2.    Други.

По точка 1. Ръководителят на катедрата откри заседанието, като прочете заповедта на Ректора №РЗЗ-2669/25.06.2015 г. за разширяване на КС с три хабилитирани лица с научна специалност „Алгебра и теория на числата“: проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов, проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев и проф. д-р Стоил Василев Миховски – пенсионери от катедра „Алгебра и геометрия“, ФМИ, ПУ.
Проф. Манев даде думата на научните ръководители на ас. Йордан Епитропов, проф. Моллов и проф. Начев, да представят дисертационния труд. Проф. Моллов изтъкна трите най-важни приноса в работата и изказа мнение, че дисертационният труд на ас. Епитропов е готов за защита пред научно жури.
Проф. Манев даде думата на ас. Епитропов, за да представи накратко дисертационния си труд на тема „Изоморфизми на алгебри и полулинейни изображения на групови пръстени“, като го помоли да акцентира върху приносите си за получените резултати.
След изложението на ас. Епитропов ръководителят на катедрата даде думата на членовете на разширения КС за въпроси, мнения и изказвания.
Проф. Манев пожела да се уточнят публикациите по дисертационния труд – две публикации, които са излезли от печат (в Доклади на БАН и в Сборника на Юбилейната научна конференция на Филиала на ПУ в Смолян през 2012 г.), и една публикация, която към момента е под печат. Едно от заглавията, посочено като публикация номер 3, е резюме на доклад, което е нередно, затова трябва да се махне. Проф. Манев предложи на ас. Епитропов и научните му ръководители да добавят в списъка на публикациите по дисертационния труд някои от вече издадените им статии, които имат отношение към тематиката на работата, за да се удовлетворят изискванията. Проф. Манев отбеляза, че му е направило впечатление, че в дисертационния труд има доста теореми и резултати, а броят на статиите е малък. Проф. Манев също така отбеляза, че обемът на дисертацията е нормален, но при набирането е използвано голямо междуредово разстояние. Затова проф. Манев посъветва ас. Епитропов да се придържа към стандарта от 30 реда на страница. Проф. Манев припомни на ас. Епитропов да добави в дисертационния си труд декларация за оригиналност на приносите, както изисква Правилника. Ас. Епитропов отговори, че този пропуск е коригиран. Проф. Манев отбеляза и някои технически забележки относно оформянето на библиографията – липса на някои атрибути, например номера на страници, както и използването на различни съкращения при изписването на наименованията на списанията. Ас. Епитропов отговори, че тези неточности са коригирани.
Проф. Мекеров започна изказването си с това, че се съгласява с дадената положителна оценка на работата от научния ръководител проф. Моллов. Според проф. Мекеров дисертацията е готова и защитима, и съответства напълно на научното направление „Алгебра и теория на числата“. Затова той напълно подкрепя придвижването ? към научно жури. Проф. Мекеров добави, че познава ас. Епитропов от студентските му години и че според него той е абсолютно точен и акуратен колега. Затова той се радва, че е дошъл моментът, в който ас. Епитропов ще защити дисертационния си труд.
Проф. Начев също се присъедини към мнението на проф. Моллов и обърна внимание върху резултатите в дисертационния труд. Според него основните три резултата, споменати вече от проф. Моллов, имат дълбоко съдържание и цялата дисертация се крепи на тях. Проф. Начев отбеляза, че резултатите са хубави и достатъчни за една дисертация.
Доц. Коликов потвърди мненията на проф. Моллов и проф. Начев. Според него дисертацията трябва да бъде подкрепена.
Проф. Манев изказа мнение, че дисертацията отговаря на докторската програма „Алгебра и теория на числата“ и беше добре представена от дисертанта, с отбелязаните от него технически забележки. Проф. Манев попита ас. Епитропов какво е обемното съотношение между двете тематики в заглавието на работата – изоморфизми на алгебри и полулинейни изображения на групови пръстени. Ас. Епитропов отговори, че като съотношение в страници е около 4:1, а като параграфи – 6:1, без да брои въвеждащите параграфи. Проф. Манев отбеляза, че съдържанието на дисертацията отговаря на коригираната тема и отново посъветва научните ръководители и дисертанта да решат коя отпечатана статия да добавят като трета в списъка с публикациите. Проф. Мекеров предложи непубликуваната все още статия да не бъде премахвана от списъка, въпреки добавянето на други публикации, за да се знае, че има такава работа.

След прекратяване на дискусията, проф. Манев подложи на гласуване предложението дисертационният труд на ас. Йордан Епитропов да бъде представен за защита пред научно жури. След гласуване, КС единодушно реши:
I.    Катедреният съвет, съгласно чл. 34. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема, че представеният от ас. Йордан Йорданов Епитропов дисертационен труд на тема „Изоморфизми на алгебри и полулинейни изображения на групови пръстени“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма „Алгебра и теория на числата“.

Проф. Манев прочете предложенията на научните ръководители за членове на научното жури. След гласуване,  КС единодушно реши:
II.    Катедреният съвет, съгласно чл. 34 (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”,   предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на ас. Йордан Йорданов Епитропов:
Вътрешни членове за Пловдивски университет:
1.    Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
2.    Доц. д-р Кирил Христов Коликов – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
Външни членове на Пловдивски университет:
3.    Проф. д-р Иван Димитров Трендафилов – от Технически университет – София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
4.    Проф. д-р Николай Лазаров Манев – от ВСУ „Любен Каравелов“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
5.    Проф. д-р Никола Петков Зяпков – от ШУ „Еп. Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
Резервни членове:
6.    Проф. д-р Стоил Василев Миховски – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (резервен вътрешен член);
7.    Доц. д-р Стояна Димитрова Желева – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (резервен външен член).

Проф. Манев прочете предложението на научните ръководители за дата за провеждането на защита пред научно жури на дисертационния труд на ас. Йордан Епитропов. КС единодушно реши:
III.    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на ас. Йордан Йорданов Епитропов пред научно жури датата 24.09.2015 г.

По точка 2.
а) Проф. Манев прочете постъпило писмено предложение от доц. д-р Кирил Коликов за замяна на член в състава на научното жури за защитата на дисертационния труд на Стефан Божков. Поради заболяване на външния член проф. Аспарух Петракиев Петков, се предлага той да бъде заменен с проф. Иван Неделчев Панчев – и двамата с професионално направление 4.1. Физически науки. След гласуване, КС единодушно реши:
IV.    Катедреният съвет, въз основа на постъпило писмено предложение от научния ръководител доц. д-р Кирил Коликов, предлага на Факултетния съвет да приеме промяна на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на Стефан Илиев Божков за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма „Алгебра и теория на числата“. Предлага се външният член:
5.    Проф. д.ф.н. Аспарух Петракиев Петков – от СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика на атомите и молекулите“;
да бъде заменен с:
5.    Проф. д-р Иван Неделчев Панчев – от Университет по хранителни технологии – Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика“.

б) Проф. Манев прочете предложение от доц. Коликов за дата на провеждане на защита пред научно жури на дисертационния труд на Стефан Божков. След гласуване, КС единодушно реши:
V.    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на Стефан Илиев Божков пред научно жури датата 24.09.2015 г. от 11:00 ч. във ФМИ.

в) Проф. Манев уведоми членовете на КС, че е съгласувал с проф. Гъров, който изготвя графиците за изпитните сесии, ликвидационните изпити по дисциплините, водени от членовете на катедрата, да се проведат на 09.09.2015 г. от 9:00 часа във 2. аула.

г) Проф. Манев информира членовете на КС, че е прегледал индивидуалните им планове. Той е констатирал някои неточности при попълването им, за които е информирал членовете на катедрата, след което неточностите са били коригирани.  Проф. Манев помоли членовете на катедрата да проверят дали правилно са отчели часовете си от изпитани студенти във ФМИ според броя им по списък и да ги коригират при необходимост.

д) Проф. Манев напомни за поредната сбирка на Научни семинар по алгебра и геометрия, която ще се състои на 07.07.2015 г. По академичен обмен на семинара с доклад ще участват двама колеги от университета в Нови Сад.

е) Проф. Манев напомни на членовете на КС да попълнят своевременно заявленията си за отпуск и да му ги представят за подпис.

Проф. Манев даде думата на членовете на КС за въпроси и изказвания.
Доц. Теофилова съобщи за дублиране на часове по дисциплината УКМ – I част на специалност „Физика и математика“, IV курс, в предварителните разпределения на катедра „Алгебра и геометрия“ и катедра ОМИИТ. Проф. Манев отговори, че ще разговаря по този въпрос с ръководителя на катедра ОМИИТ проф. Гъров.

Проф. Моллов направи запитване относно проекта за дисертационен труд на Васка Камбова-Смит, с който тя желае да бъде зачислена като докторант на самостоятелна подготовка към катедрата. Проф. Манев отговори, че днес е получил новия вариант на проекта и че ще се запознае със съдържанието му. Проф. Манев разясни на проф. Моллов каква е процедурата по зачисляване на докторант в самостоятелна подготовка.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ