Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Бизнес информатика с английски език    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №27/14.10.2013 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 24/25.09.2013 г.
Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 114 11 14 1.4 172 17 1200 1500 60        
Есенен триместър 112 44 4 0 0 68 6.8 388 500 20        
Компютърни архитектури 28 16 1.6 0 0 12 1.2 122 150 6 И 1 Е 1
Структури от данни и програмиране 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 Е 1
Обектно-ориентирано програмиране 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 Е 1
Зимен триместър 98 28 3 14 1 56 5.6 402 500 20        
Бази от данни 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 З 2
Дискретна математика 28 14 1.4 14 1.4 0 0 147 175 7 И 1 З 2
Практикум по Java 28 0 0 0 0 28 2.8 122 150 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 42 4 0 0 48 4.8 410 500 20        
Изкуствен интелект 30 14 1.4 0 0 16 1.6 145 175 7 И 1 П 3
Софтуерни технологии 30 14 1.4 0 0 16 1.6 145 175 7 И 1 П 3
Компютърни мрежи и комуникации 30 14 1.4 0 0 16 1.6 120 150 6 И 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 310 165 17 100 10 45 4.5 1190 1500 60        
Есенен триместър 100 40 4 30 3 30 3 275 375 15            
Практика на търговските дружества 15 15 1.5 0 0 0 0 60 75 3 И 2 Е 4
Английски език за работа в мултинационална компания 40 10 1 30 3 0 0 85 125 5 И 2 Е 4
Уеб базирано програмиране 30 15 1.5 0 0 15 1.5 70 100 4 И 2 Е 4
Практикум 15 0 0 0 0 15 1.5 60 75 3 ТО 2 Е 4
Зимен триместър 120 80 8 40 4 0 0 305 425 17            
Управление и анализ на проекти 30 20 2 10 1 0 0 70 100 4 И 2 З 5
Бизнес комуникация на английски език 30 0 0 30 3 0 0 95 125 5 И 2 З 5
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 ТО 2 З 5
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 90 45 5 30 3 15 1.5 610 700 28            
Разработка на бизнес уеб приложения 30 15 1.5 0 0 15 1.5 70 100 4 И 2 П 6
Английски език в управлението на проекти 30 0 0 30 3 0 0 95 125 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина №3 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 ТО 2 П 6
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 375 375 15 И 2 П 6
ОБЩО 610 279 28 114 11 217 22 2390 3000 120            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ