Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове Характеристики Обучение по информатика и информационни технологии в училище-2г    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище-2г

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
„ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ" (2 Г.)

Специалността „Обучение по информатика и информационни технологии в училище" за образователно-квалификационна степен „Магистър" е педагогическа с редовна форма на обучение две години. Завършилите магистри по тази специалност придобиват професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии"

Обща характеристика на завършващите студенти. Завършилите тази магистърска програма притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения за преподаване на учебните предмети Информатика и Информационни технологии в средното училище на високо професионално равнище, съгласно изискванията на МОН, посочени в образователните стандарти на средното училище. Те притежават базовите информатични познания, които са необходими за преподаване в средното училище, както и необходимите за придобиване на учителска правоспособност дисциплини като Педагогика, Психология, Методика на обучението и Училищен курс по информатика и информационни технологии. Усвоили са знания, умения, инструменти, техники и методология за успешно преподаване на задължителна и профилирана подготовка по информатика и информационни технологии. В учебния план са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания в различни области като: математиката, икономиката, правото, бизнеса, психологията, философията, езиковото обучение и други. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален проблем с практическа насоченост.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени не само да преподават на високо професионално равнище информатика и информационни технологии, но и да прилагат информационни технологии в различни области на човешката дейност - в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи.

Условия за прием по специалността. Приемат се кандидати, които притежават бакалавърска или магистърска степен и имат успех не по-малко от Добър от дипломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по документи.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ