Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Java-базирани технологии за сървърни приложения (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Java-базирани технологии за сървърни приложения (Практикум)

 Лектор  Иван Ангелов
Анотация
     Курсът е ориентиран към теоретичен преглед и практическо въведение в средствата, които Java предлага за реализиране на приложения на сървъра в Internet и Intranet среда. По-конкретно се разглеждат и прилагат спецификациите на Sun - Java Server Pages /JSP/ и Java Servlets. Внимание се отделя и на средата за разработка Eclipse и изпълнение на приложения под Tomcat сървър. Курсът изисква познания по обектно ориентирано програмиран (за предпочитане на Java) и базови познания върху HTML. Завършва се със създаване на примерно приложение – собствен проект като модел на диалогова динамична Wеb-страница.
Съдържание

1. Въведение. Предимства и недостатаци. Архитектура.

2. Tomcat сървър за приложения. Инсталиране и настройка. Eclipse IDE.

3. Servlet 2.2 спецификация. Жизнен цикъл. Обработка на заявките.

4. Сесии, бисквитки, HTTP кодове, генериране на HTML отговора.

5. Java Server Pages 1.2 спецификация. Преимущества и допълнения към сървлетите.

6. JSP скриптлети. Интегриране на JSP и сървлети.

7. JavaBeans и JSP. Използване на аплети като интерфейси за сървлети.

8. Собствени библиотеки с тагове. Java Server Faces.

9. Дизайн, архитектура и разработка на сървърно приложение с HTML интерфейс.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ