Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Бизнес информационни системи    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни системи

 Лектор  доц. д-р Кольо Онков
Анотация
     Целта на учебната дисциплина е усвояване видовете, характерните черти и основните хардуерни и софтуерни компоненти на съвременните информационни системи (ИС). С приоритет се преподават принципите и основните технологии при изграждане ИС в мрежова среда и модерните средства за съхранение, структуриране и достъп до големи количества от данни – бази данни, “warehouse”, “data mining”. Разглеждат се както класическите типове бизнес ИС (счетоводни, финансови и др.), така и нови технологии и системи за приложение в бизнеса и стопанското управление (системи за електронно разплащане, електронно правителство, за управление на човешки ресурси и др.). Интерес за студентите представляват мащабните Web базирани ИС и мрежи с бизнес насоченост като частни виртуални мрежи (VPN), географски информационни системи, SWIFTNET. Разглеждат се множество примери за изградени и работещи в момента ИС.
Съдържание

1. Информация, бизнес, управление.

2. Елементи на обща теория на системите. Системен подход, характерни свойства на системите, видове връзки между системите.

3. Информационни системи (ИС) – същност, основни компоненти. Развитие на ИС. Място на ИС в стопанска организация.

4. Хардуерни компоненти на ИС. Основи понятия в областта на компютърните мрежи – архитектура, мрежов протокол, базисни технически средства и др. Локални компютърни мрежи (LAN). Видове и поделяне на ресурси на мрежата (Sharing). Видове сървъри. Глобални компютърни мрежи (WAN). Междумрежово адресиране и мрежови протоколи във WAN.

5. Бази данни (БД) – същност и основни концепции, роля на БД в ИС. Система за управление на БД – понятие, основни функции. Модели БД. Oбектно-ориентирани и хипермедийни БД.

6. Понятие за “warehouse” и “data mining”. Приложения.

7. БД в Web-среда – принцип клиент-сървър, трислойна архитектура.

8. Обща класификация на ИС – според нивата на управление и предметната област. Понятие за Бизнес информационна система.

9. ИС за обработка на транзакции.

10. Управленски ИС. Екзекутивни и стратегически ИС.

11. ИС за подпомагане на решенията (СПР) – цели, характерни черти, базисна структура на СПР. Видове математически модели, използвани в СПР.

12. ИС за работа със знания. Експертни системи. Приложения в стопанското управление.

13. Интранет и екстранет. Хардуерна и софтуерна защита на информацията. Частни виртуални мрежи (VPN) – основна концепция, тунелиране. Бизнес приложения.

14. Компютърна мрежа за банково разплащане SWIFTNET – използвани технологии, видове услуги и ефект.

15. Електронно правителство – идеи, приложение, очакван ефект в местна и държавна администрация.

16. Системи за електронно разплащане. Електронен подпис – правни и технически аспекти. Криптиране и декриптиране на информация.

17. Счетоводни ИС – структура, използвани технологии, критерии за избор.

18. Финансови информационни системи (ФИС) – развитие, общ модел на ФИС, приложение.

19. ИС за управление на човешките ресурси.

20. Географски информационни системи (GIS). Интегриране на GIS и системи за проектиране (CAD). Интернет приложения.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ