Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложни математически модели    English
Факултет по математика и информатика - Приложни математически модели
 Лектор  проф дмн. Снежана Христова
Анотация
    Целта на настоящия курс е да се покаже как езикът на математиката се използва за описание поведението на системи в различни дялове от науката и живота – като биологията, физиката, химията, икономиката, бизнеса, социологията, политическите науки, инженерството и др. Ще бъдат представени основните концепции на моделирането на реални обекти с помощта на математически формули, уравнения, понятия, както и на тяхното анализиране и интерпретиране. Ще бъдат разгледани примери за различни видове елементарни математически модели: дискретни/непрекъснати, статични/динамични, детерминирани/стохастични. Ще се наблегне само на приложението на основните математически знания, без да се преподават нови. При изследването на моделите ще се използват подходящи съвременни софтуери. По време на курса на всеки студент, самостоятелно или като част от работна група, ще му бъде зададен реален проблем, който да моделира, изследва с помощта на компютър и докладва получените резултати пред колегите си в края на семестъра. Изпълнението на проекта е основна част от крайната оценка. За тези, които не желаят да работят върху проект, се предоставя възможността да бъдат изпитани само върху теоретичната част на материала, преподаван през семестъра. Слайдовете, използвани по време на курса, могат да се видят на

http://www.fmi-plovdiv.org/pmm/appliedmathmodels/appliedmathmodels_slides.htm

Съдържание
  1. Въведение в математическото моделиране. Що е математически модел.  Видове. Етапи при математическото моделиране.
  2. Модели на основата на елементарната математика. Избор на най-подходящ модел по дадени данни.
  3. Дискретни модели. Примери в икономиката, в биологията, в инженерството.
  4. Статични модели. Приложение в икономиката.
  5. Непрекъснати динамични модели. Формулировка и приложение в икономиката, в химията, във физиката, в биологията.
  6. Непрекъснати оптимизационни модели.
  7. Стохастични модели – формулировка и примери за приложението им. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ