Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO    English
Факултет по математика и информатика - Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO
 Лектор  доц. д-р Минчо Сандалски
Анотация
     Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML , ASP и ADO за разработване на Windows – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането , реализирането и обработването на бази данни, коиот се създават със системата за управление на релационни бази данни MS Access. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез скриптовия език ASP. Изяснява се механизмът на взаимодействието със сървъри за Web като Personal Web Server или Internet Information Server. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с бази данни и за технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.
Съдържание

1. Характериризиране на системата ASP (Active Server Pages).

2. Обектният модел на ASP.

3. Типове данни в ASP. Описание на константи, променливи и масиви в ASP. Изрази.

4. Оператори за управление.

5. Подпрограми – процедури и функции.

6. Вмъкване на файлове с директивата # include.

7. Използване на други скриптови езици в ASP (напр. JavaScript).

8. Обработване на контролите в една форма на езика HTML.

9. Опериране с текстови файлове: създаване, четене, променяне и допълване. Създаване на малка информационна система.

10. Създаване на база данни с MS Access .

11. Основи на езика SQL.

12. Основи на технологията ADO (ActiveX Data Objects).

13. Генериране на справки от таблици на база данни. Сортиране на таблица.

14. Допълване, променяне и изтриване на данни в таблица от база данни.

15. Създаване на цялостен модел на динамично Web-приложение.

16. Разработване и защита на собствен проект за динамичен Web-сайт.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ