Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Обектно-ориентирано програмиране с Delphi    English
Факултет по математика и информатика - Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

 Лектор  доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
Анотация
      Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.
Съдържание
1. Основни елементи на езика Object Pascal и средата за програмиране DELPHI. Библиотека с визуални компоненти (БВК).
2. Събитийно програмиране. Обработка на събития. Изграждане на потребителски интерфейс. Настройка на програмите.
3. ООП - основни концепции (клас, обект, съобщение, наследяване, херметизация, полиморфизъм). Деклариране на класове и екземпляри на обекти. Наследяване на обектните типове и правила за достъп на полета и методи.
4. Статични методи - деклариране и изпълнение (механизъм на 'ранното' свързване). Виртуални (динамични) методи - предназначение, деклариране. Механизъм на 'късното' свързване - начин на изпълнение.
5. Обекти, предоставяни за използване от модули - достъп и наследяване. Обектно-ориентирани библиотеки. Херметизация (капсулирне) - равнища, реализация в DELPHI.
6. Полиморфизъм, полиморфни обекти - начини на реализация.
7. Обработка на изключения (TRY/EXCEPT, ON/DO, RAISE, TRY/FINALLY).
8. Техники за изграждане на форми. Модални форми, MDI форми и менюта, наследяване на форми.
9. Изграждане на приложения посредством използуване на стандартна страница на БВК. Контролите TMainMenu, Menu Templates, TPopUpMenu, Menu Hotkeys,TLabel, TEdit, TMemo, TStrings, TButton, TCheckBox, TRadioButton,TListBox, Multi-Column List Boxes, TComboBox, Owner Draw ComboBoxes,TScrollBar, TGroupBox, Owners vs. Parents, TRadioGroup, TPanel,TActionList.
10. Изграждане на приложения посредством използуване на допълнителна страница на БВК. Контролите TBitBtn, TSpeedButton, TMaskEdit, TStringGrid, TDrawGrid, TImage, TShape, TBevel, TScrollBox, TCheckListBox, TSplitter, TStaticText, TChart,TApplicationEvents.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ