Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Бизнес информатика с английски език (магистър, 1 год - 2 год)    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език (магистър, 1 год - 2 год)

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТEМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

магистър (1 г.  и 2 г.) от 2020/2021 уч. г.

 

Практика на търговските дружества:

1. Дружество с ограничена отговорност /ООД/ - определение, учредяване, управление, членство, капитал и дялове на ООД.

2. Акционерно дружество /АД/- определение, учредяване, системи на управление, органи на  управление, членство, капитал и акции на АД.

3. Търговски регистър. – вписвания в търговския регистър.

Уеббазирано програмиране:

 1. Уеб технологии за разработка на приложения.  HTML, CSS, DOM, JavaScript.

2. Разработка на приложения чрез MVC софтуерни рамки.  Същност, предимства и недостатъци на MVC.

3. SPA уеб приложения.  Същност, предимства, недостатъци.  Популярни рамки за SPA приложения.

4. Web Assembly.  Същност, характеристики, приложение.

Разработка на бизнес уеб приложения (тест с множествен избор):

1. Среди и технологии при разработване на бизнес уеб приложения. Програмиране в средата Magento. Структура на кода.

2. Клиентска част. Сървърна част. Добавяне на функционалност в Magento.

3. Създаване на електронен магазин с плаформата за е-търговия Magento. Създаване на продуктов каталог. Управление на поръчки и клиенти. Онлайн разплащания – класификации, сметки за онлайн разплащания, среда за симулация на интернет плащания.

4. Аспекти на сигурността в бизнес уеб приложенията.

5. SEO оптимизация в бизнес уеб приложенията.

6. Интернет реклама – видове, стандарти. Реклама в търсачките и социалните мрежи. Управление на реклама с Revive. Вграждане на реклама в уеб приложение. 

 Английски език за работа в мултинационална компания:  

1. Кои са десетте умения, които са най-желани от работодателите в ИТ сектора. Назовете ги и се обосновете на английски език с минимум 100 думи.

Бизнес комуникации на английски език:

1. Запишете откъс от минимум 10 изречения от комуникация в следната ситуация: Презентации: Представяне на плана на бизнес презентация на ИТ продукт/услуга.

Английски език в управлението на проекти:

1. Назовете възможно заглавие на проект, свързан с ИТ. Напишете обосновката за реализацията му (rationale) като част от проектното предложение за този проект. Анотацията да бъде на английски език с минимум 100 думи.

 

 


 

ПУ „Паисий Хилендарски“

Факултет по матeматика и информатика

КОНСПЕКТ за Държавен изпит

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

магистър (1 г. от 2013/2014 уч. г. и 2 г. от 2012/2013 уч. г.)

 

 

Практика на търговските дружества:

1. Дружество с ограничена отговорност /ООД/ - определение, учредяване, управление, членство, капитал и дялове на ООД.

2. Акционерно дружество /АД/- определение, учредяване, системи на управление, органи на  управление, членство, капитал и акции на АД.

3. Търговски регистър.

 

Уеббазирано програмиране:

1. Търсене и анализ на данните. Филтриране и сортиране на данните. Използване на стълбове-изрази за отразяване на изчисляеми стойности.

2. Получаване на информация за параметрите на съхраняващата процедура по време на изпълнение на програмата. Обновяване на набор данни с връзка “много към много“.

3. Добавяне и модификация на данните. Използване на стълбове с автоинкрементация без конфликти. Получаване на стойност на стълб с автоинкрементация от SQL Server.

 

Разработка на бизнес уеб приложения:

Тест с множествен избор

 

Английски език за работа в мултинационална компания:  

1. Айсбергът като метафора за културата. Илюстрирайте по подходящ начин своите разсъждения по темата, развити на английски език с минимум 100 думи.

2. Култура и стереотипи. Дайте примери, свързани с трите групи: 1. ИТ специалисти; 2. Великобритания; 3. Роми. Развийте въпроса на английски език с минимум 100 думи.

3. Кои са десетте умения, които са най-желани от работодателите в ИТ сектора. Назовете ги и се обосновете на английски език с минимум 100 думи.

 

 

Бизнес комуникации на английски език:

1. Запишете откъс от минимум 10 изречения от комуникация в следната ситуация:

Презентации: Представяне на плана на бизнес презентация на ИТ продукт/услуга.

2. Запишете откъс от минимум 10 изречения от комуникация в следната ситуация:

Презентации: Даване на примери по време на бизнес презентация на ИТ продукт/услуга.

3. Запишете откъс от минимум 10 изречения от комуникация в следната ситуация:

Презентации: Приканване на аудиторията за задаване на въпроси по време на бизнес презентация на ИТ продукт/услуга.

 

Английски език в управлението на проекти:

1. Какво представлява един проект от гледна точка на управлението на проекти? Посочете характерни особености, примери и пр. Развийте отговора си на английски език с минимум 100 думи.

2. Какво означава съкращението WBS в управлението на проекти? Дайте пример. Развийте отговора си на английски език с минимум 100 думи.

3. Назовете възможно заглавие на проект, свързан с ИТ. Напишете обосновката за реализацията му (rationale) като част от проектното предложение за този проект. Анотацията да бъде на английски език с минимум 100 думи.

 

 


 

ПУ „Паисий Хилендарски"
Факултет по матeматика и информатика
КОНСПЕКТ за Държавен изпит
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
магистър (1 г. до 2012/2013 уч. г. и 2 г. до 2011/2012 уч. г.)
 

Европейска бизнес среда
1. Структурата на бизнеса в страните от ЕО.
2. Основни предимства и недостатъци от отварянето на Източноевропейските икономики след
влизането на тези страни в ЕО.
3. Характеристики на заетостта в страните от ЕО.
Електронни банкови услуги:
1. Видове електронни услуги в Европа.
2. Функции на електронните системи за плащания ТАРГЕТ и СУИФТ.
3. Съвременни технологии от електрониката в изработването и при използването на банковите карти.
Практика на търговските дружества:
1. Дружество с ограничена отговорност /ООД/ - определение, учредяване, управление, членство,
капитал и дялове на ООД.
2. Акционерно дружество /АД/- определение, учредяване, системи на управление, органи на
управление, членство, капитал и акции на АД.
3. Търговски регистър.
Счетоводство на търговските дружества
1. Същност и класификация на активите, собствения капитал и пасивите на предприятието.
2. Същност, строеж и структура на счетоводния баланс. Видове балансови статии. Основни балансови
изменения.
3. Същност и предназначение на счетоводните сметки. Състав и структура на счетоводните сметки.
Двойно записване - същност и модели. Видове счетоводни статии.
4. Текущо счетоводно отчитане. Хронологично и систематично счетоводно отчитане. Синтетични и
аналитични счетоводни сметки. Обобщаване на данните от текущото счетоводно отчитане. Оборотни
ведомости.
Финансова математика. Инвестиционни техники. Управление на проекти.
1. Основни финансово-математически функции - определение и приложения.
2. Инвестиции и инвестиционен процес. Инвестиране в реални активи. Статични и динамични методи
за оценка на инвестиционни проекти.
3. Анализ и оценяване на инвестиционния риск. Методи на оценка на риска.
Иконометрия
1. Модели на производствена функция. Функция на разходите. Равновесна точка в производството.
2. Функция на търсенето на дадена стока. Разход, доход и печалба. Ценообразуване.
3. Функция на капитала.
Уеббазирано програмиране:
1. Търсене и анализ на данните. Филтриране и сортиране на данните. Използване на стълбове-изрази за отразяване на изчисляеми стойности.
2. Получаване на информация за параметрите на съхраняващата процедура по време на изпълнение на програмата. Обновяване на набор данни с връзка “много към много“.
3. Добавяне и модификация на данните. Използване на стълбове с автоинкрементация без конфликти. Получаване на стойност на стълб с автоинкрементация от SQL Server.
Визуализация на данни:
1. Постановка на задачата за визуализация на данни. Видове визуализации.
2. Размерност и други характеристики на данните. Възприятие на визуалната информация. Закони на
Уебър и Стивънс. Добрата визуализация на данни. Цели, техники и практики.
3. Презентация на данни.
Бизнес английски език
1. Запишете откъс между 5 и 10 изречения от комуникация в следната ситуация:
Делови срещи: Откриване на среща.
2. Запишете откъс между 5 и 10 изречения от комуникация в следната ситуация:
Делови срещи: Съгласие и несъгласие
3. Запишете откъс между 5 и 10 изречения от комуникация в следната ситуация:
Делови срещи: Резюмиране и обобщение
Бизнес комуникации на английски език
1. Запишете откъс между 5 и 10 изречения от комуникация в следната ситуация:
Презентации: Представяне на плана на презентацията
2. Запишете откъс между 5 и 10 изречения от комуникация в следната ситуация:
Презентации: Даване на примери
3. Запишете откъс между 5 и 10 изречения от комуникация в следната ситуация:
Презентации: Приканване за въпроси
Английски език в официалните документи на ЕС
1. Запишете кратко изложение между 10 и 15 изречения от комуникация в следната ситуация:
Обща информация за ЕС: Страните-кандидатки
2. Запишете кратко изложение между 10 и 15 изречения от комуникация в следната ситуация:
Политики на ЕС: Образование, квалификация, работа с младежта
3. Запишете кратко изложение между 10 и 15 изречения от комуникация в следната ситуация:
Как функционира ЕС: Европейски парламент

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ