Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Изследвания Катедра "Приложна математика и моделиране"    English
Факултет по математика и информатика - Катедра "Приложна математика и моделиране"
Основни научни направления
 • Итерационни методи за едновременно намиране нулите на полиномиални уравнения
 • Качествени методи на импулсни уравнения
 • Импулсни модели в популационната динамика. Модели със случайни импулси
 • Устойчивост на решенията на диференциални уравнения
 • Аналитично, статистическо и числено моделиране на газови лазери
 • Моделиране на газовия разряд и кривите на пробива
 • Математико-статистическо моделиране в хранителните технологии
 • Сферични кодове и дизайни
 • Изследване на устойчивост и сходимост на диференчни схеми за приближено решаване на частни диференциални уравнения. Изследване на нелинейни многомерни задачи
 • Числено моделиране на задачи от механика на флуидите за изтъняване и скъсване на свободен течен филм под въздействие на различни сили
 • Статистическа обработка на информация

 

             Ръководител катедра:  Проф. дмн Христо Семерджиев 
 
 
СПИСЪК
на научно-изследователските университетски, национални и международни проекти и програми,
с участието на членове на катедра Приложна математика и моделиране
(към 30. 11. 2008 г.)

Проекти:

· FP6 - WP2004 - Action n°4312 Management to Support Intelligence and Analysis in Anti-Fraud Practice (Institute for the Protection and Security of the Citizen, JRC, EC)

· PHARE BG0004.03.03.108 „Professional education of specialists in modern computer and internet technologies", 2004.

· Phare No BG 0004.03.058, „Professional education in ICT", 2003.

· Leonardo da Vinci Pilot Project SK/06/B/F/PP - 177436: European Virtual Laboratory of Mathematics ("Европейска Виртуална Лаборатория по Математика"), www.fmi-plovdiv.org/evlm, 2006-2008.

· Национален научен проект на тема "Разработка на софтуерни продукти за компютърно симулиране на физичните процеси в газовия разряд с приложение в малки и средни предприятия" към Фонд "Научни Изследвания" на МОН, конкурс "Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища", договор ВУ - МИ -205/2006, 2006-2009.

· Национален проект №12002 в рамките на проекта на МОН "Модернизиране на висшето образование" на тема: "Внедряване на лаборатория по интерактивни професионални системи в обучението по математика" към Център Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование на МОН (ЦКСОУВО), финансиран по заем от Световната банка, 2003-2004.

· DAAD Centre of Excellence for Applications of Mathematics, 2006.

· CEEPUS CII-SR-0073-02-0607 Advanced Mathematics, 2007.

· Mathematical Modeling in Population Dynamics (Discontinuous Case), Summer Scholar Research Projects, member Kaythi Soe, Denison University, USA, 2004.

· Научен проект № 07М07 към звено "Научна и приложна дейност" на ПУ на тема: "Математическо и информационно моделиране на импусно-периодични и газови лазери", 2007-2008.

· Научен проект № 05М47 към звено "Научна и приложна дейност" на ПУ на тема: "Числено изследване на характеристиките на високочестотна плазма", 2005-2006.

· Научен проект № 03М28 към звено "Научна и приложна дейност" на ПУ на тема: "Моделиране на лазери с метални пари и взаимодействието им с веществото", 2003-2004.

· Научен проект № ИС-М-4 към звено "Научна и приложна дейност" на ПУ на тема: «Междуфакултетен разпределен център за електронно обучение», 2008-2009.

· Научен проект № 07Б14 към звено "Научна и приложна дейност" на ПУ на тема: "Разработване на програма за първична превенция на наркомании при студенти от биологически и химически факултети на ПУ "П. Хилендарски", 2007-2008.

· Научен проект № 07М29 към звено "Научна и приложна дейност" на ПУ, 2007-2008.

· Участие в DAAD програма за съвместна работа по тема "Статистически анализ на данните и моделиране на процесите в хранително-вкусовата промишленост и биотехнологиите" 2003-2006 и 2006-2008 г.

 

Научно сътрудничество с:

· ОИЯИ-Дубна, Русия, 1975-2008

· Нов Лисабонски Университет, Лисабон, Португалия, 2001-2002

· University of Louisiana at Laffayette, USA, 2001-2002

· Florida Institute of Technology, USA, 2002-2003

· Denison University, USA, 2002-2004

· Университета в Тренто, Италия, 2004-2007

· ТУ-Берлин, Германия, 2004-2008

· Лаборатория по лазери с метални пари, Институт по физика на твърдото тяло "Георги Наджаков", БАН, София, 1986-2008

· Институт по математика и информатика, БАН, София

· Университет по хранителни технологии, Пловдив


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ