Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2008 година протокол № 12 / 10.12.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 12 / 10.12.2008

Днес, 10 декември 2008 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.д-р Стоил Миховски, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Мария Аролска, доц.д-р Галина Векова, доц. д-р Георги Кулев, проф.дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл. ас. Ангел Голев и Димитър Благоев – редовен докторант. доц. дмн Георги Тотков и Тодор Чаушев като ръководител катедра и ръководител звено.

Отсъствуват: доц.д-р Станимир Стоянов – София (DAAD-проект), доц.д-р Веска нончева – в неплатен отпуск, доц. д-р Иван Фесчиев – болен и студентите: Михаела Бобилова, Александър Кузмов, Елица Богутева и Иван Марков.

       ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1) Предложение за присъждане на почетното звание ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА    на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.  
  2. Предложение за обявяване на конкурс за доцент по научната специалност 05.03.07 Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
  3. Докторанти – отчети и отписване.
  4. Избор на хонорувани преподаватели.
  5. Разни.

а)  предложение за гост-преподавател;
б)
 утвърждаване на Избираеми дисциплини (задочно обучение);
в)
 хонорари на хонорувани преподаватели;
г)
 информация за ДМС (за учебници и конференции;
д)  информация за последната акредитация;
е)  извинение на проф. Семерджиев;

ж)  на 17.12.2008 г. – Коледно парти на ФМИ.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" предложението за присъждане на почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" на проф. д-р Друми Димитров Байнов.

2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за доцент по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по инфор­матика и информационни техно­ло­гии към катедра "Компютърни технологии" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

3. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2008 година на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): Димитър Благоев Благоев (за първата година на подготовката), Марияна Цветанова Соколова (за втората година от подготовката), Кирил Митев Филипов (за втората година от подготовката) и на Евгения Делчева Ангелова (за първата година от подготовката).

4. ФС прие оценките за работа през изтеклата 2008 година на следните докторанти: Димитър Благоев Благоев - много добра; Марияна Цветанова Соколова - много добра; Кирил Митев Филипов - добра; Евгения Делчева Ангелова - отлична.

5. ФС прие предложението от доц. дмн Тотков да бъде отписан от докторантура без право на защита Чавдар Алексиев Джеферов (задочен докторант към катедра "Компютърна информатика").

6. ФС прие план-сметката и всички други разходи по публичната защита на дисертацион­ния труд на Марта Костадинова Теофилова (задочен докторант в катедра "Геометрия").

7. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2008/09 година:

1. Мария Тонкова Василева (студентка ІІ курс, спец. Инф., фак.№ 0701261010) - с хорариум 60 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината "Математически анализ 1" с І к., Инф., през Зимния триместър;


2. Васил Костов Гъров (студент 3 к., Инф., фак. № 0601261006) - с хорариум 50 часа в упражнения за водене на ИД "Курс за ADOBE FLASH CS3" (Практикум) през Зимния триместър (задочно обучение);


3. Елена Христова Тодорова (магистър) - допълнително хорариум 100 часа в упражнения за участие в изпити.


4. Стилиана Тилчева Тилева (магистър) - допълнително хорариум 100 часа в упражнения за участие в изпити.


5. Диляна Иванова Тоцева (студентка от ІV к, Инф.) - допълнително хорариум 100 часа в упражнения за участие в изпити.
6. Димитър Благоев Благоев (магистър) - допълнително хорариум 100 часа в упражнения за участие в изпити.


7. Антония Недялкова Ламбова (бакалавър) - допълнително хорариум 100 часа в упражнения за участие в изпити.


8. Николай Велизариев Вълчанов (магистър) - допълнително хорариум 100 часа в упражнения за участие в изпити.


9. Иван Костадинов Ангелов (магистър) - допълнително хорариум 100 часа в упражнения за участие в изпити.

8. ФС прие предложението от катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения" и предлага на АС на ПУ "Паисий Хилендарски" да избере за гост-преподавател доц. д-р Иван Христов Фесчиев за срок от 6 (шест) месеца, считано от 09.02.2009 г. до 31.07.2009 г.

9. ФС утвърждава следните избираеми дисциплини за задочно обучение през Зимния триместър на 2008/09 година: Инвестиции и инвестиционни техники, доц. д-р Андрей Захариев; Методи и методика за съставяне на задачи, доц. д-р Васил Милушев; Курс за ADOBE FLASH CS3 (Практикум), Калоян Димитров (администратор на комп. мрежи във ФМИ) и Васил Гъров; Компютърни методи за обучение по математика, проф. дмн Грозьо Станилов; Иконометрия, проф. д-р Атанас Гешев.

10. ФС прие предложението да бъде увеличен хонорара на следните хабилитирани хонорува­ни преподаватели към ФМИ:

1. Проф. дпн Сава Иванов Гроздев (БАН) - с хорариум 60 часа за ръководство на докторант - по 7,00 лв. на час;


2. Проф. дтн Стойчо Димитров Стойчев (ТУ, София) - с хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина "Теория на алгоритмите" през Есенния триместър (редовно обучение) - по 7,00 лв. на час;


3. Проф. д-р Атанас Ангелов Гешев - с хорариум 100 часа упражнения за водене на избираема дисциплина "Иконометрия" през Зимния триместър (редовно обучение) на уч. 2008/09 година - по 6,50 лв. на час;


4. Ст.н.с. ІІ ст. дмн Петър Бойваленков (ИМИ на БАН) - с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина "Теория на кодирането и криптографията" през Зимния триместър (редовно обучение) - по 7,00 лв на час;


5. Доц. д-р Стояна Димитрова Желева - с хорариум 300 часа в упражнения за водене на лекции и упражнения по учебните дисциплини "Линейна алгебра и аналитична геометрия" на специалностите "Химия" и "Физика" и избираема дисциплина "Теория на множествата и математическата логика" - по 6,50 лв. на час.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ