Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове Характеристики Бизнес информатика с английски език-2г    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език-2г

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
„БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" (
2 г.)

Специалността „Бизнес информатика с английски език” е от областта на висше образование 4. Природни нау­ки, ма­те­ма­тика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.6. Ин­фор­ма­ти­ка и компютърни науки. Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­пен „Магистър” има редовна фор­ма с продължителност 1 година за бакалаври по специалности от професионалните направления Информатика и компютърни науки, Математика, както и от спе­циалности Математика и информатика или Биоинформатика и 2 години за бакалаври по физи­чески, икономически, инженерни и сродни на тях специалности. Завър­ши­лите магистри по тази спе­циалност придобиват про­фе­си­онална квалификация „Информатик”.  
Обща характеристика на специалността. Програмата има за задача да задълбочи, про­фи­лира и специализира знанията и уменията на обучаемите в областта на приложението на ин­фор­мационните технологии в бизнеса. Това включва запознаване със спецификата на икономическите при­ложения на информатиката и информационните технологии, изискванията на Европейския съ­юз към подобен род дейности, както и усвояване на спецификата на английския език в тази област.
В двугодишната програма са застъпени и базовите познания, необходими на про­фе­си­онал­ни­те информатици в изучаването на информационните процеси и модели, съвременната ком­пю­тър­на техника, анализа и прилагането на софтуерни и информационни технологии, проблемите на ин­формационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внед­ряване на програмни продукти в бизнеса.
Предвижда се придобиване на технически умения в областта на приложението на инфор­ма­ци­онните технологии в бизнеса при използване на глобални комуникационни мрежи. Това включ­ва усвояване на инструменти, техники и методи за успешна разработка на интернет базирани при­ло­жения за представяне и използване на разпределени бази от данни, реализация на електронен бизнес.
В избираемите дисциплини студентите могат да се профилират в изучаването на ком­пю­тър­ни методи за визуализация на бизнес данни. Разглеждат се теоретично основните принципи при възприятието на визуална информация и как те се прилагат при избора на начин за визуализация на данни. Така също могат да усвоят техники за приложения на статистическите и математически ме­тоди и модели за анализ, моделиране и прогнозиране на икономически процеси и явления.
Kомпетентности на дипломираните по специалността. При завършване на магистър­ска­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съв­ременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в областта на правото, бан­ко­вото дело, счетоводството, застрахователното дело, икономиката и др.;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения живот;
 • да оценява системи за финансови инвестиции, застрахователни програми и бизнес планове;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с математическата и дигитална компетентности характерни за професионалното направление, всеки дипломиран студент тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­тности:

 • Способност за логическо мислене и математическо моделиране.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
 • Способност за прилагане на математическия апарат в бизнеса с помощта на най-новите информационни технологии.
 • Способност за анализиране, моделиране и прогнозиране на икономически процеси и явления.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Познания за програмиране в уеб среда.
 • Умения да се ориентира и прилага знания в европейска бизнес среда.
 • Умения да анализира и се справя с правна и счетоводна дейност на търговско дружество
 • Умения за анализ и управление на проекти.
 • Инвестиционни умения.
 • Умения за бизнес комуникации на английски език.

Перспективи за реализация. Завършилите тази магистърска програма са подготвени да при­­лагат новите информационни технологии, в различни области на човешката дейност - в банки и застрахователни дружества, в икономиката, търговията и други, в условията на членството на Бъл­гария в структурите на Европейския съюз. Засиленото изучаване на английски език ги прави конкурентоспособни на европейския пазар на труда. Също така те имат възможност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си за об­ра­зователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като пре­по­да­­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.
Условия за прием по специалността. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от До­бър от дип­ломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 7 / 14.03.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ