Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове Характеристики Софтуерни технологии-1г    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии-1г

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ»

Специалността „Софтуерни технологии” е от областта на висше образование 4. Природни на­у­­ки, ма­те­ма­тика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.6. Ин­фор­ма­ти­ка и ком­пю­търни науки. Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­пен „Ма­гис­тър” има редовна фор­ма с продължителност 1 година за бакалаври по специалности от професионалните направления Информатика и компютърни науки, Математика, както и от специалности Математика и информатика, Биоинформатика, Компютърна химия и 2 години за бакалаври по физически, икономически, инженерни и сродни на тях специалности. Завър­ши­лите магистри по тази специалност при­добиват про­фе­си­онална квалификация „Информатик”.  
Обща характеристика на специалността. Програмата има за задача да задълбочи, профилира и специализира знанията и уменията на обучаемите в областта на съвременните софтуерни технологии при използване на глобални комуникационни мрежи. Това включва усвояване на инструменти, техники и методи за успешна разработка на интернет базирани приложения за представяне и използване на разпределени бази данни, реализация на електронен бизнес и други елементи на съвременните софтуерни и информационни технологии.
В двугодишната програма са застъпени и базовите познания, необходими на професионалните информатици в изучаването на информационните процеси и модели, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на софтуерни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти.
Програмата е съобразено със съвременните тенденции за обучение на магистри и с препоръките на Европейската комисия посредством включване елементи на проектно-ориентирано обучение и прилагане на смесени форми на обучение (blended learning) с ефективното използване на образователния портал. Последната година от обучението се прилага следната схема:

 • ­1-ви триместър: базово обучение (изучават се 4 базови дисциплини);
 • ­ 2-ри триместър: специализирано обучение (изучават се по две избираеми дисциплини и се разработва курсов проект)
 • ­3-ти триместър: проектно-ориентирано обучение (разработване на дипломна работа или подготовка за държавен изпит). Дипломната работа се разработва като практически проект – желателно е тя да бъде продължение на курсовия проект от специализираното обучение. Подготовка за държавен изпит се реализира също в проектно-ориентиран подход. Студентите се подготвят да решават практически задачи на основата на предварително подготвен конспект. Държавният изпит се състои в решаване на практически проблем.

Kомпетентности на дипломираните по специалността. При завършване на магистър­ска­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения живот;
 • да използва апарата на висшата математика за създаване на формални модели в различни предметни области;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с математическата и дигитална компетентности характерни за професионалното направление, всеки дипломиран студент тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­тности:

 • Способност за логическо мислене и математическо моделиране.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
 • Способност за прилагане на математическия апарат в различни предметни области с помощта на най-новите информационни технологии.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Умения за работа с езици и среди за програмиране в Интернет.
 • Умения за интегриране на бази от данни в уеб среда.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да прилагат но­ви­те софтуерни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дру­жества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи. Също така те имат въз­мож­ност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си за об­ра­зователната и научна степен „Доктор” и да се реа­ли­зи­рат като пре­по­да­­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дип­ломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 7 / 14.03.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ