Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Допълнителни квалификации Учител по информатика и информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Учител по информатика и информационни технологии

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

    Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет № 19/7.06.2021 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

за придобиване на професионална квалификация
„Учител по информатика и информационни технологии“
от лица с висше образование

  1. ФОРМА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
  2. Обучението е задочно и се провежда на модули.
    Изискванията към кандидатите: учител по математика, учител по физика и математика;завършили специалности математика, математика-информатика, информатика, компютърни технологии, компютърни системи и други сходни.

  3. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ХОРАРИУМ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ
  4. Подробното съдържание е представено в приложение.

  5. ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ
  6. Интегриран практико-приложен държавен изпит по информатика и информационни технологии.

   

ДЕКАН на ФМИ:
(проф. д-р Ангел Голев)

Протокол на Факултетния съвет № 18/2.06.2021 г.
Дисциплини
А
Л
Лс
С
Сс
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
413 178 17,8 171 17,1 64 6,4 1656 2070 69        
Есенен триместър
166 86 8,6 41 4,1 39 3,9 614 780 26        
Психология 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 1 Е 1
Програмиране 24 12 1,2 12 1,2 0 0 96 120 4 И 1 Е 1
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 15 8 0,8 0 0 7 0,7 45 60 2 И 1 Е 1
Интегриран практикум по информатика 12 0 0 0 0 12 1,2 48 60 2 ТО 1 Е 1
Приобщаващо образование 15 10 1 5 0,5 0 0 45 60 2 И 1 Е 1
Училищен курс по информатика и информационни технологии 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 1 Е 1
Задължително избираема дисциплина №1 от група А 15 8 0,8 7 0,7 0 0 105 120 4 ТО 1 Е 1
Задължително избираема дисциплина №1 от група Б 15 8 0,8 7 0,7 0 0 105 120 4 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 134 80 8 29 2,9 25 2,5 375 510 17        
Педагогика 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 1 З 2
Информационни системи и бази от данни 20 10 1 10 1 0 0 40 60 2 И 1 З 2
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 45 20 2 0 0 25 2,5 75 120 4 И 1 З 2
Основна специализираща дисциплина "Компетентностен подход и иновации в образованието" 24 12 1,2 12 1,2 0 0 65 90 3 ТО 1 З 2
Задължително избираема дисциплина №2 от група А 15 8 0,8 7 0,7 0 0 105 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 113 12 1,2 101 10,1 0 0 667 780 26        
Хоспитиране 15 0 0 15 1,5 0 0 45 60 2 ТО 1 П 3
Задължително избираема дисциплина №2 от група Б 15 8 0,8 7 0,7 0 0 105 120 4 ТО 1 П 3
Факултативна дисциплина 8 4 0,4 4 0,4 0 0 22 30 1 ТО 1 П 3
Текуща педагогическа практика 30 0 0 30 3 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
Стажантска практика 45 0 0 45 4,5 0 0 105 150 5 ТО 1 П 3
Практико-приложен държавен изпит по информатика и информационни технологии 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 1 П 3
ОБЩО 413 178 17,8 171 17,1 64 6,4 1656 2070 69        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ