Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Допълнителни квалификации Учител по математика    English
Факултет по математика и информатика - Учител по математика

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

    Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет № 19/7.06.2021 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

за придобиване на професионална квалификация
„Учител по математика“
от лица с висше образование или студенти от специалности, в които
обучението по математика е с минимален хорариум 300 академични часа

  1. ФОРМА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
  2. Обучението е задочно и се провежда на модули.
    Изискванията към кандидатите: учител по информатика и информационни технологии, учител по физика; завършили специалности математика, приложна математика, информатика, компютърни технологии, компютърни системи и други сходни.

  3. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ХОРАРИУМ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ
  4. Подробното съдържание е представено в приложение.

  5. ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ
  6. Практико-приложен държавен изпит по математика.

   

ДЕКАН на ФМИ:
(проф. д-р Ангел Голев)

Протокол на Факултетния съвет № 18/2.06.2021 г.
Дисциплини
А
Л
Лс
С
Сс
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
377 176 17,6 189 18,9 12 1,2 17220 2100 70        
Есенен триместър
110 64 6,4 39 3,9 7 0,7 490 600 20        
Психология 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 1 Е 1
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 15 8 0,8 0 0 7 0,7 45 60 2 И 1 Е 1
Училищен курс по анализ 20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 И 1 Е 1
Приобщаващо образование 15 10 1 5 0,5 0 0 45 60 2 И 1 Е 1
Задължително избираема дисциплина №1 от група А 15 8 0,8 7 0,7 0 0 105 120 4 ТО 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина №1 от група Б 15 8 0,8 7 0,7 0 0 105 120 4 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 154 100 10 49 4,9 5 0,5 565 720 24        
Педагогика 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 1 З 2
Училищен курс по алгебра 20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 И 1 З 2
Училищен курс по геометрия 20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 И 1 З 2
Методика на обучението по математика 45 30 3 10 1 5 0,5 105 150 5 И 1 З 2
Основна специализираща дисциплина "Компетентностен подход и иновации в образованието" 24 12 1,2 12 1,2 0 0 65 90 3 ТО 1 З 2
Задължително избираема дисциплина №2 от група А 15 8 0,8 7 0,7 0 0 105 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 113 12 1,2 101 10,1 0 0 667 780 26        
Хоспитиране 15 0 0 15 1,5 0 0 45 60 2 ТО 1 П 3
Задължително избираема дисциплина №2 от група Б 15 8 0,8 7 0,7 0 0 105 120 4 ТО 1 П 3
Факултативна дисциплина 8 4 0,4 4 0,4 0 0 22 30 1 ТО 1 П 3
Текуща педагогическа практика 30 0 0 30 3 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
Стажантска практика 45 0 0 45 4,5 0 0 105 150 5 ТО 1 П 3
Практико-приложен държавен изпит по математика 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 1 П 3
ОБЩО 377 176 17,6 189 18,9 12 1,2 1722 2100 70        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ