Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Правилници Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ към ФМИ (old)    English
Факултет по математика и информатика - Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ към ФМИ (old)

ПРАВИЛНИК
ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ЗВЕНО „УЧЕБНИ КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ”

 

1. Звено „Учебни компютърни зали“ (УКЗ) се състои от един ръководител, служители на длъжност „организатор обучение в компютърни зали“ (код по НКПД: 3439 6015), наричани по-долу за краткост „организатори”, и служители на длъжност „системен администратор на ком­пютърни системи, мрежи и бази данни“ (код по НКПД: 2131 6003), наричани по-долу за крат­кост „системни администратори”.

2. Членовете на звеното отговарят за използването на компютърните лаборатории, ло­кал­­на­та мрежа и връзките й с други мрежи, както и за поддържането на компютърната тех­ни­ка във факултета.

3. Организаторите носят отговорност за състоянието на компютърните лаборатории на ФМИ и компютърните системи в тях.

4. Преди започване на работа организаторът на смяна приема компютърните лабо­ра­то­рии от охраната на сградата.

5. При поемане на дежурството от другия организатор двамата проверяват наличната тех­ника в компютърните лаборатории, при нередности ги описват в регистър за нередности и до­кладват на ръководителя на звеното.

6. При възникване на проблем в компютърна система на ФМИ, той трябва да се от­стра­ни в най-кратък срок от дежурните системни администратори. Проблемът се описва в спе­ци­а­лен регистър (хартиен носител или електронна система) със задължителни атрибути: дата, час, лице констатирало неизправността, подпис (в случая на електронна система – име и па­ро­ла). След отстраняването му се вписват дата, час и името на администратора отстранил про­бле­ма.

7. Взимане на повредена компютърна техника за ремонт в звено УКЗ, която не се сто­па­нисва от звеното става с протокол (Приложение №1) с подписите на отговарящия за нея и пред­ставител на звеното.

8. Предаване на повредена компютърна техника за ремонт от звено УКЗ, която се сто­па­нисва от звеното става с протокол (Приложение №2) с подписите на представителя на зве­но­то и представител на ремонтната организация.

9. Ако служител на звеното констатира нарушения, проблеми, липсваща техника и дру­ги нередности, те се отразяват в специален регистър с фиксиране на дата, час и място. След то­ва незабавно се докладва на ръководителя на звеното.

10. Дежурният организатор отговаря за предварителна подготовка на компютърните ла­бо­ратории за предстоящите през деня занятия, която включва проверка на работоспособността на техниката, окомплектоване и отстраняване на малки неизправности: подмяна на не­ра­бо­те­ща мишка, клавиатура, кабел и т.н. При други проблеми те се отстраняват съвместно с де­жур­ни­те системни администратори. В случай на невъзможност за отстраняване на неиз­прав­ност­та, се прибягва до услугите на сервиз.

11. Заявки за инсталиране на софтуер за провеждане на учебни мероприятия се подават съгласно „Регламента за използване на програмни продукти” във ФМИ.

12. Предоставяне на програмни продукти от звено УКЗ за инсталиране извън ла­бо­ра­то­рии и работни кабинети на ФМИ се извършва съгласно „Рег­ламента  за използване на про­г­рам­ни продукти” във ФМИ.

13. В случаите когато ФМИ е домакин на кон­фе­ренции, семинари, олимпиади и т.н., и е не­об­ходимо да се ползват зали, в които се провеждат редовни учебни занятия се прилага „Рег­ла­мента за достъп до компютърни лаборатории”.

14. Използване на допълнителна техника (компютърна, мултимедийна и т.н.) по време на учебни мероприятия на Факултета по математика и информатика.

14.1 За организиране използването на допълнителна техника отговарят ор­га­ни­за­то­ри­те. При необходимост същите осигуряват техническа помощ при подготовката на мероприятието.
14.2 Отговорност за използваната техника по време на мероприятието носи пре­по­да­вателят.

15. Използване на техника стопанисвана от звено УКЗ за мероприятия които са извън дейността на Факултета по математика и информатика.

15.1 Взимане за ползване на техника за мероприятия, които не са организирани от ФМИ, става след одобрение от деканското ръководство и след попълване на про­то­кол (Приложение №3).
15.2 Отговорност за използваната техника след предаването й носи лицето по­лу­ча­тел.
15.3 Връщането не техниката става с попълване на протокол (Приложение №1), в кой­то се вписва задължително текущото състоянието на техниката.

16. Ползване на компютърна техника в лаборатории на ФМИ, зачислени към звено УКЗ, от студенти извън учебните им занятия се осъществява съгласно „Регламента за достъп до компютърни лаборатории”.

16.1. Компютърните лаборатории, в които не се провеждат учебни занятия или из­вън­редни мероприятия се предоставят за свободен достъп на студентите от ФМИ.
16.2. С цел оптимизация на работния процес и работата на климатичните системи, на студентите се предоставя допълнителна зала след като капацитета на първата от­во­рена за свободен достъп се изпълни.
16.3 По време на работа на служител на звеното в компютърните лаборатории, дос­тъп на студентите може да бъде отказан по преценка на служителя.

17. ФМИ разполага с мобилна компютърна лаборатория чието използване се осъ­щест­вя­ва съгласно „Регламента за достъп до компютърни лаборатории”.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 5 / 15.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ