Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Държавни Други Класификация на специалностите на научните работници    English
Факултет по математика и информатика - Класификация на специалностите на научните работници

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ВИСША АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ

 

Класификация на специалностите на научните работници

Шифър

Научни области, групи специалности, специалности

Научна степен

1

2

3

01.00.00.

ЕТЕСТВЕНИ НАУКИ

 

01.01.00.

Математика

 

01.01.01.

Математическа логика

математически

01.01.02.

Алгебра и теория на числата

математически

01.01.04.

Математически анализ

математически

01.01.05.

Диференциални уравнения

математически

01.01.06.

Геометрия и топология

математически

01.01.09.

Изчислителна математика

математически

01.01.10.

Теория на вероятностите и математическа статистика

математически

01.01.11.

Изследване на операциите

математически

01.01.12.

Информатика (вкл. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)

математичечски, технически, икономически

01.01.13.

Математическо моделиране и приложение на математиката (по групи научни специалности и по отрасли)

математически и всички останали науки, по които се дават научни степени

01.02.00.

Механика

 

01.02.01.

Теоретична механика

математически, физически, технически

01.02.02.

Приложна механика (вкл. Трибология)

математически, физически, технически

01.02.03.

Строителна механико, съпротивление на материалите

матем., физически, технически

01.02.04.

Механика на деформируемото твърдо тяло

матем., физически, технически

01.02.05.

Механика на флуидите

матем,.физ.,технически

01.02.06.

Земна и скална механика

матем.,физ.,технически

01.02.07.

Биомеханика

матем.,физ.,технически, биологически,медицински

01.03.00.

Физика

 

01.03.01.

Теоретична и математическа физика (вкл.математични методи във физиката, класическа механика и теория на относителността; квантова механика; теория на полето и елементарните частици; термодинамика и статистическа физика)

физически, технически

01.03.04.

Ядрена физика (вкл.ядрени модели и структура на атомното ядро; свойства на атомните ядра и експериментална ядрена техника; ядрени реакции и физика на деленето - радиоактивност)

физически, технически

01.03.05.

Физика на елементарните частици и високите енергии (вкл.модели на взаимодействие и систематика на елементарните частици ; структура и свйства на елементарните частици и резонанси; конкретни реакции и феноменология; експериментална техника на високите енергии; физика на космическите лъчи)

физически, технически

01.03.06.

Неутронна физика и физика на ядрените реактори (вкл. Неутронна физика; физика на ядрените реактори и дозиметрия; ядренофизични методи за изучаване на веществата)

физически, технически

01.03.13.

Радиофизика и физическа електроника (вкл.статистическа радиофизика; разпространение на електромагнитните вълни; физика на свръхвисоките честоти; криогенна електроника; мазери; свръхпроводникова електроника; емисионна електроника и електровакуумна техника; електромагнитна оптика)

физически, технически

01.03.16.

Физика на плазмата и газовия разряд (вкл.кинетична теория на газовете; процеси на пренасяне в неутрални и йонизирани газове и плазма; физични процеси в плазма и при газов разряд; термоядрен синтез)

физически, технически

01.03.17.

Физика на електричните и магнитните явления (вкл.електростатика, магнетостатика; класическа електродинамика)

физически, технически

01.03.19.

Физика на атомите и молекулите (вкл.електронна структура на атомите и молекулите - обща теория; електронна обвивка на атомите и атомни спектри; електронни обвивки; симетрия; вибрационни и ротационни свойства на молекулни взаимодействия; взаимодействия на атоми и молекули с електромагнитно поле и ядрени лъчения)

физически

01.03.20.

Топлофизика и хидродинамика (вкл.термични и криогенни процеси и явления; процеси на пренасяне във флуиди; физика на свиваемите и несвиваемите  флуиди)

физически, технически

01.03.22.

Физика на вълновите процеси (вкл.акустични трептения и вълни; оптика; нелинейни трептения и вълни - нелинейна оптика и квантова електроника; оптоелектроника и лазерна техника)

физически, технически

01.03.25.

Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (вкл.структура на твърдите тела; кристалография; уравнение на състоянието; фазови равновесия и фазови преходи; динамика на кристалната решетка; статистика и термични свойства на кондензираните пари; физика на ниските температури и квантовите течности; физика на повърхността и де,ектите на кристалната решетка)

физически, химически

01.03.26.

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл.електронни състояния и зонна структура на твърдите тела; електронен транспорт в кристали и неподредени системи; електронна структура и електрични свойства на повърхността и интерфейса; електронни свойства на нискоразмерни системи; физически основи на микроелектрониката; свръхпроводимост; магнитни свойства на кондензираните фази; резонансни явления в кондензирани фази (АМР, ЕПР, гамарезонанс и др.); оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди; взаимодействие на кондензираните среди с излъчване)

физически, технически

01.04.00.

Геофизика, астрономия и астрофизика

 

01.04.01.

Астрономия и небесна механика

физически

01.04.02.

Астрофизика и звездна астрономия

физически, технически

01.04.04.

Геофизика

физич.,технически,геолого-минералогически

01.04.05.

Приложна геофизика

физич.,технически, геолого-минералогически

01.04.06.

Сеизмология и вътрешен строеж на Земята

физич.,технически, геолого-минералогически

01.04.07.

Земен магнетизъм и гравиметрия

физически

01.04.08.

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство

физически, географски

01.04.10.

Хелиофизика

физически, технически

01.04.11.

Метеорология

физически, технически

01.04.12.

Дистанционни изследвания на Земята и планетите

физич.,технически,географски, селскостоп., геолого-минералогически

01.05.00.

Химия

 

01.05.01.

Теоретична химия

химически

01.05.02.

Неорганична химия

химически,технически, фармацевтични

01.05.03.

Органична химия

хим.,техн.,фармацевтични

01.05.04.

Аналитична химия

хим.,техн.,фармацевтични, физически

01.05.05.

Физикохимия

химически, технически, физически, фармацевтични

01.05.06.

Химия на високомолекулярните съединения

химически, технически, фармцевтични

01.05.08.

Химия на елементоорганичните съединения

химически, технически

01.05.09.

Радиационна химия

химически, технически

01.05.10.

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

химически, биологически, фармацевтични

01.05.12.

Радиохимия

химически, технически, физически

01.05.14.

Електрохимия (вкл.химически източници на тока)

химически, технически

01.05.15.

Нефтохимия и нефтохимичен синтез

химически, технически

01.05.16.

Химична кинетика и катализ

химически, технически, физически

01.05.17.

Биохимични инженерство

хим., биологични, техничически, фармацевтични

01.05.18.

Химия на твърдото тяло

химически, технически, физически

01.06.00.

Биология

 

01.06.01.

Антропология

биологически, исторически, медицински

01.06.02.

Зоология

биолог.,селскостопански, ветеринарномедицински, географски

01.06.03.

Ботаника

биолог.,географски, с.стоп., фармацевтични

01.06.04.

Молекулярна биология

биолог.,химич.,физически, медицински, ветеринарномедицински, селскостопански

01.06.05.

Ембриология

биол.,медиц.,веринарномед,селскостопански

01.06.06.

Генетика

биолог.,с.стоп.,медицински ветеринарномед., химическ

01.06.07.

Молекулярна генетика

биол.,с.стоп.,медицински, ветеринарномед.,химическ

01.06.08.

Биофизика

биологически, физически, медицински

01.06.09.

Радиобиология

биол.,медиц.,ветеринарно-медицински, с.стопански

01.06.10.

Биохимия

биол.,хим.,медиц.,с.стоп., ветеринарномедицински

01.06.11.

Хидробиология

биологически, географски

01.06.12.

Микробиология

биол.,медиц.,с.стоп.,химич.

Техн.,ветиринарномедиц.

01.06.13.

Вирусология

биол.,медиц.,ветеринарно-медиц., химични, селскостопански

01.06.14.

Ентомология

биол., с.стоп., ветир.медиц.

01.06.16.

Физиология на растенията

биологически, с.стопански

01.06.17.

Физиология на животните и човека

биол., медицински, ветеринарномедицински

01.06.18.

Клетъчна биология

биол., медицински, с.стоп., ветиринарномедицински

01.06.19.

Паразитология и хелминтология

биолог., медицински, ветиринарномедицински

01.06.23.

Имунология

биолог., медицински, ветиринарномедицински

01.06.24.

Микология

биолог.,химически,медиц.,ветиринарномедицински

01.06.25.

Невробиология

биолог., медицински

01.06.26.

Морфология

биол., медиц., с.стопански, ветиринарномедицински

01.07.00.

Геология

 

01.07.01.

Регионална геология

геолого-минералогически

01.07.02.

Геохимия

геолого-минералог.,химич., технически, биологически

01.07.04.

Петрология

геолого-минералогически

01.07.05.

Минералогия и кристалография

геолого-минерал., химич.

01.07.06.

Литология

геолого-минералогически

01.07.07.

Палеонтология и стратиграфия

геолого-минерал.,биологич

01.07.08.

Геотектоника

геолого-минаралогически

01.07.09.

Хидрогеология

геолого-минерал.,техничес

01.07.10.

Геология на океаните и моретата

геолого-минералогически

01.07.12.

Инженерна геология

геолого-минерал.,техничес

01.07.13.

Геология и проучване на полезни изкопаеми

геолого-минералогически

01.07.20.

Методи и техника на геоложките изследвания

геолого-минералогически, технически, физически

01.08.00.

География

 

01.08.01.

Физическа география и ландшафтознание

географ.,геолого-минерал.

01.08.02.

Икономическа и социална география

географски, икономически

01.08.03.

Геоморфология и палеогеография

географ.,геолого-минерал.

01.08.04.

Биогеография и география на почвите

географски, биологически

01.08.06.

Хидрология на сушата и водните ресурси

географски, технически

01.08.07.

Океанология

географски,биолог.,технич.геолого-минералогически

01.08.08.

География на населението и селищата

географски

01.08.09.

Климатология

географски, с.стопански

01.08.13.

География на страните

географски

01.08.14.

География на рекреацията и туризма

географски, икономически

02.00.00.

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

02.01.00.

Машиностроене и машинознание

 

02.01.02.

Материалознание и технология на машиностр.материали

технически, физически

02.01.03.

Машинознание и машинни елементи

технически

02.01.04.

Теория на механизмите,машините и автоматичните линии

технически, физически

02.01.08.

Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)

технически

02.01.09.

Хидравлични и пневматични задвижващи системи

технически

02.01.10.

Технология на машиностроенето

технически

02.01.11.

Технологично проектиране на машиностроителни заводи

технически

02.01.13.

Рязане на материалите и режещи инструменти

технически

02.01.15.

Металорежещи машини и системи

технически

02.01.16.

Процеси и оборудване за електрофизични и електрохимични методи за обработка

технически

02.01.17.

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

технически

02.01.18.

Технологии, машини и системи за леярното производство

технически

02.01.19.

Технологии, машини и системи за заваръчното производство

технически

02.01.20.

Машини и агрегати за металургичното производство

технически

02.01.22.

Минни и обогатителни машини

технически

02.01.24.

Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

технически

02.01.25.

Машини и съоръжения за химичната, нефтодобивната, газодобивната и нефтопреработващата промишленост

технически

02.01.28.

Машини и съоръжения за силикатното производство

технически

02.01.29.

Машини и съоръжения за  леката промишленост

технически

02.01.30.

Машини, агрегати и процеси на полиграфичното производство

технически

02.01.31.

Машини и съоръжения за електронната промишленост

технически

02.01.32.

Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост

технически

02.01.33.

Машини и апарати за целулозно-хартиената и лесохимическата промишленост

технически

02.01.35.

Машини за производство на пластмасови изделия

технически

02.01.37.

Пътни и строителни машини

технически

02.01.38.

Машини и съоръжения за производство на строителни материали и железобетон

технически

02.01.39.

Селскостопански и хидромелиоративни машини

технически

02.01.40.

Парогенератори

технически

02.01.41.

Парни и газови турбини

технически

02.01.42.

Двигатели с вътрешно горене

технически

02.01.44.

Хидравлични и пневматични машини и съоръжения

технически

02.01.45.

Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондензиране

технически

02.01.46.

Подемно-транспортни машини

технически

02.01.49.

Автомобили, трактори и кари

технически

02.01.50.

Локомотиви, вагони и трамваи

технически

02.01.52.

Роботи и манипулатори

технически

02.01.53.

Машини,съоръжения и системи за биотехнологично производство

технически, химически, биолог.,медицински, фармацевтични

02.02.00.

Авиационна и космическа техника

 

02.02.02.

Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати

технически

02.02.04.

Технология за производство на летателни апарати

технически

02.04.06.

Наземни комплекси, стартови съоръжения (в т.ч.летища и леталени съоръжения)

технически

02.02.08.

Динамика,балистика и у-ние на полета на летателни апарати

технически

02.01.09.

Дистанционни аеро- и космически методи

технич.,физич.,географски, селскостопански

02.03.00.

Корабостроене

 

02.03.01.

Теория на кораба

технически

02.03.03.

Проектиране и конструиране на корабите

технически

02.03.04.

Технология и организ.на корабостроенето и кораборемонта

технически

02.03.05.

Корабни силови уредби, машини и механизми

технически

02.04.00.

Електротехника

 

02.04.01.

Теоретична електротехника

технически

02.04.03.

Електротехнически материали и кабелна техника

технически

02.04.04.

Електрически машини

технически

02.04.05.

Електрически апарати

технически

02.04.07.

Светлинна техника и източници на светлина

технически, физически

02.04.10.

Електромеханика (по отрасли)

технически

02.04.13.

Електротехнологии

технически

02.04.15.

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

технически

02.04.16.

Електрозадвижване

технически

02.05.00.

Метрология и уредостроене

 

02.05.12.

Метрология и метрологично осигуряване

технически, физически

02.05.13.

Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини

технически, физически

02.05.16.

Уреди, преобразуватели и методи за измерване на електрични и магнитни величини

технически, физически

02.05.17.

Точно уредостроене

технически

02.05.18.

Навигационни уреди и системи

технически

02.05.19.

Оптични и лазерни уреди и методи

технически, физически

02.05.24.

Електронни (аналогови и цифрови) измервателни преобразуватели и уреди

технически

02.05.27.

Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл.на околната среда)

технически, химически, физически

02.05.32.

Медицински уреди

техн.,химич.,медицински

02.05.34.

Технология на уредостроенето

технически

02.05.43.

Електроизмервателна техника

технически

02.05.44.

Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физико-химичнии и биологични величини

технически, физически, химически, биологически

02.05.45.

Уреди и системи за агротехнически, геофизически и агрометеорологични измервания

технически, физически

02.05.46.

Методи и уреди за измервания в топло- и ядрената техника

технически, физически

02.05.47.

Информационно-измервателни системи

технически

02.06.00.

Енергетика

 

02.06.01.

Теоретична топлотехника

технически

02.06.02.

Електрически централи и подстанции

технически

02.06.03.

Ядрени енергетични инсталации и уредби

технически

02.06.04.

Ядрени реактори

технически

02.06.05.

Термични и ядрени електрични централи

технически

02.06.06.

Електрически мрежи и системи

технически

02.06.07.

Енергопреобразуващи технологии и системи

технически, физически

02.06.09.

Водноелектрически централи и хидроенергийни устройства

технически

02.06.10.

Електрофизични инсталации и ускорители

технически, физически

02.06.11.

Техника на високите напрежения

технически

02.06.12.

Промишлена топлоенергетика

технически

02.06.13.

Промишлена топлотехника

технически

02.06.14.

Термодинамика

технически

02.07.00.

Комуникационна техника

 

02.07.01.

Теоретични основи на комуникационната техника

технически

02.07.02.

Космически съобщения

технически

02.07.03.

Радиологация и радионавигация

технически

02.07.04.

Радиопредавателна и радиоприемна техника

технически

02.07.06.

Електродинамика и антенофидерни устройства

технически

02.07.07.

Радиорелейни линии

технически

02.07.19.

Кабелни и оптични комуникационни системи

технически

02.07.20.

Комуникационни мрежи и системи

технически

02.07.22.

Комутационни системи

технически

02.07.25.

Телевизионна и видеотехника

технически

02.07.26.

Терминални устройства в комуникационната техника

технически

02.07.27.

Осигурителна техника и системи (по отрасли)

технически

02.07.28.

Електроакустика, звукотехника и кинотехника

технически

02.08.00.

Добив и първична преработка на полезни изкопаеми

 

02.08.01.

Маркшайдерство

технически

02.08.03.

Подземен добив на полезни изкопаеми

технически

02.08.04.

Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

технически

02.08.05.

Механизация на мините

технически

02.08.06.

Минно строителство

технически

02.08.07.

Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

технически

02.08.09.

Обогатяване на полезните изкопаеми

технически, химически

02.08.11.

Техника и технология на сондирането

технически

02.08.12.

Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

технически

02.08.13.

Минна аерология

технически

02.08.15.

Техника и технология на взривните работи

технически

02.08.16.

Геотехнология и минерална биотехнология

технически, геолого-минералогически

02.09.00.

Металургия

 

02.09.01.

Металознание и термична обработка на металите

технически

02.09.03.

Металургична топлотехника

технически

02.09.06.

Металургия на черните метали

технически

02.09.07.

Металургия на цветните и редките метали

технически

02.09.10.

Прахова металургия

технически

02.09.11.

Металургия на метали с висока чистота и специални сплави

технически

02.09.12.

Рудотермични процеси

технически

02.10.00.

Химична технология

 

02.10.01.

Технология на неорганичните вещества

технически, химически

02.10.03.

Технология на електрохимичните производства

технически, химически

02.10.04.

Технология на тежкия или основен органичен синтез

технически, химически

02.10.05.

Технология на финия органичен и биохимичен синтез

технически, химически, биологически, фармацевт.

02.10.06.

Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти

технически, химически

02.10.09.

Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

биологич.,медицински, химически, фармацевтични

02.10.10.

Химична технология на лакобояджийските материали и адхизивите

технически, химически

02.10.12.

Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали

технически, химически

02.10.13.

Технология на каучук и гума

технически, химически

02.10.15.

Химично съпротивление на материалите и защита от корозия

технически, химически

02.10.16.

Химична технология на влакнестите материали

технически, химически

02.10.17.

Технол.на полупроводник.материали и електронните елементи

технически, химически

02.10.23.

Технология на природните и синтетичните горива

техн.,химич.,биологически

02.10.24.

Химикофармацевтична и парфюмерийно-козметична технология

химич.,технич.,фармацевт., биологически

02.10.25.

Технология на композитните материали

технически, химически

01.11.00.

Технология на продоволствените продукти

 

02.11.02.

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

технически

02.11.03.

Технология на захарта и захарните изделия

технически, химически

02.11.04.

Технология на млякото и млечните продукти

технически,биологически

02.11.05.

Технология на месните и рибните продукти

технически,биологически

02.11.07.

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

технич.,биолог.,химически, фармацевтични

02.11.11.

Технология на биологично активните вещества (вкл.ензими, хормони, белтъчини)

технически, фармацевт., химически,биологически

02.11.12.

Технология на тютюна и тютюневите изделия

технически, химически

02.11.13.

Технология на животинските и растителните мазнини,сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

технически, химически, фармацевтични

02.11.15.

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

технически, химически

02.11.16.

Хладилна технология на хранителните продукти

технически

02.11.17.

Технология на продуктите за обществено хранене

технически, биологически

02.11.18.

Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите

технически, биологически, селскостопански

02.12.00.

Технология на продукти за широко потребление

 

02.12.01.

Текстилно, обувно и кожухарско материалознание

технически

02.12.02.

Първична преработка на текстилните суровини (памук, ликови, естествена коприна, вълна)

технически

02.12.03.

Технология на текстилните материали

технически, химически

02.12.05.

Технология на шевното производство

технически

02.12.06.

Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки

технически, изкуствознание

02.12.07.

Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества

технически, химически

02.12.08.

Технология на обувното производство

технически

02.12.09.

Технология на полиграфическото производство

технически

02.13.00.

Технология в горското стопанство, добива на дървесина, целулозно-хартиената и дървообработващата промишл-ст

 

02.13.01.

Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина

технически

02.13.02.

Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост

технически, химически

02.13.03.

Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост

технически, химически

02.13.04.

Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства

технически, химически

02.13.05.

Дървесинознание и дървесни материали

технически, химически

02.14.00.

Транспорт

 

02.14.01.

Транспортни системи и транспортни технологии

технически

02.14.04.

Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете

технически

02.14.05.

Управление и експлоатация на железопътния транспорт

технически

02.14.07.

 Управление и организация на автомобилния транспорт

технически

02.14.09.

У-ние и организация на промишления транспорт (по отрасли)

технически

02.14.10.

Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт

технически

02.14.12.

Управление на кораби и корабоводене

технически

02.14.13.

Водни пътища, съобщения и хидрография

технически

02.14.14.

Експлоатация на водния транспорт, морските и речни прист-ща

технически

02.14.16.

Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи (по отрасли)

технически

02.15.00.

Строителство

 

02.15.01.

Технология и механизация на строителното производство

технически

02.15.03.

Земна основа, фундиране и подмезно строителство

технически

02.15.04.

Строителни конструкции

технически

02.15.05.

Строителни материали,изделия и технология на пр-вото им

технически, химически

02.15.07.

Хидротехническо строителство

технически

02.15.08.

Водоснабдяване и канализация

технически

02.15.09.

Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника

технически

02.15.11.

Проектиране,строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

технически

02.15.12.

Проектиране, строителство и пддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения

технически

02.15.14.

Проектиране и строителство на летища

технически

02.15.15.

Хидромелиоративно строителство

технически

02.15.17.

Речно и морско строителство

технически

02.15.20.

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

технически

02.16.00.

Геодезия

 

02.16.01.

Обща, висша и приложна геодезия

технич.,географ.,физич.

02.16.03.

Картография (вкл.тематично географско картографиране)

технически, географски

02.16.05.

Фотограметрия и дистанционни методи

физически, технически

02.16.07.

Земеустройство (вкл.кадастър и оценка на недвижмите имоти)

техн.,с.стоп.,икономич.

02.17.00.

Архитектура и градоустройство

 

02.17.01.

Теория и история на архитектурата

архитектурни,изкуствозн.

02.17.02.

Опазване,реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата

архитектурни,изкуствозн., технически

02.17.03.

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

архитектурни, изкуствознание

02.17.05.

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

архитектурни, технически

02.17.09.

Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

архитект.,технич.,географ.

02.17.14.

Типизация, индустриализация, каталогизация в архитектурата и строителството

архитектурни, технически

02.18.00.

Механизация и електрификация на селското стопанство

 

02.18.01.

Механизация и електрификация на растениевъдството

селскостопански,техничес.

02.18.01.

Механизация и електрификация на животновъдството

с.стопански, технически

02.19.00.

Други технически науки

 

02.19.01.

Техника на безопасността на труда и п/вопожарна техника

технически

02.19.02.

Приложна геометрия и инженерна графика

технически

02.19.03.

Стандартизация

технически

02.19.04.

Патентно дело

технически

02.19.05.

Взаимозаменяемост на изделията (по отрасли)

технически

02.19.06.

Ергономия и промишлен дизайн

технически, изкуствознани

02.19.07.

Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

техн.,химич.,с.стоп.,физич.,биологически ,медицински

02.19.08.

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (по отрасли)

технически, физически

02.20.00.

Електроника и електронна техника

 

02.20.01.

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника

технически, физически

02.20.02.

Микроелектроника

техн.,физич.,химически

02.20.03.

Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане

технически, физически, химически

02.20.04.

Твърдотелна електроника

техн.,физич.,химически

02.20.05.

Квантова и оптоелектроника

техн.,физич.,химически

02.20.06.

Вакуумна и плазмена електроника

техн.,физич.,химически

02.20.07.

Електронни преобразуватели

технически, физически

02.20.08.

Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)

технически

02.20.09.

Индустриална електроника

технически

02.20.10.

Молекулна и биоелектроника

биологически,химически, физически, технически

02.20.11.

Технология на електронното производство (по отрасли)

физич.,техн.,химически

02.21.00.

Автоматика, изчислителна техника и системи за управ-ние

 

02.21.01.

Теория на автоматичното управление

технически

02.21.02.

Елементи и устройства на автоматиката и изчислит.техника

технически

02.21.03.

Системно програмиране

технически

02.21.04.

Компютърни системи, комплекси и мрежи

технически

02.21.05.

Системи с изкуствен интелект

технически

02.21.06.

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)

технически

02.21.07.

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

технически, икономически

02.21.08.

Автоматизация на производството (по отрасли)

технически

02.21.09.

Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

технически, медицински

02.21.10.

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.)

технически, медицински, биологически

02.21.11.

Управляващи изчислителни машини и системи

технически

02.21.12.

Биоавтоматика

технически, медицински, фармацевтични

02.22.00.

Екология и опазване на околната среда

 

02.22.01.

Екология и опазване на екосистемите

биолог.,технич.,химич.,географски,геологоминерал., иконом.,медиц.,с.стоп.

02.22.02.

Технология за пречистване на водите

технически, химически, биологич., с.стопански

02.22.03.

Технология за пречистване на въздуха

технич.,химич.,биолог.

02.22.04.

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците

технич., химич., биолог.

02.22.05.

Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли

технич., физич., химич.

02.22.06.

Влияние на екологичните фактори върху човека и опазването му от вредните екологични фактори

технич.,биологич.,медиц., с.стоп.,физич.,химич.

03.00.00.

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

 

03.01.00.

Медицина

 

03.01.02.

Анатомия, хистология и цитология

медицински, биологически ветиринарномедицински

03.01.03.

Патологоанатомия и цитопатология

медиц.,биол.,ветер.-медиц.

03.01.05.

Патофизиология (вкл.ветеринарна патофизиология)

медиц.,биол.,ветер.-медиц.

03.01.12.

Клинична лаборатория

медиц.,химич.,биологич.

03.01.13.

Вътрешни болести

медицински

03.01.14.

Гастроентерология

медицински

01.03.15.

Нефрология

медицински

03.01.16.

Ендокринология

медиц.,биол.,ветер.-медиц.

03.01.17.

Белодробни болести

медицински

03.01.18.

Ревматология

медицински

03.01.19.

Неврология

медицински

03.01.20.

Психиатрия

медицински

03.01.21.

Дерматология и венерология

медицински

03.01.22.

Геронтология и гериатрия

медицински, биологически

03.01.23.

Токсикология

медиц.,фарм.,химич.,ветер.медиц.,биологически

03.01.24.

Фармакология (вкл.фармакокинетика и химиотерапия)

медиц.,биол.,фармацевт., ветер.-медиц.,химически

03.01.27.

Имунопатология и алергология

медицински, биологически

03.01.28.

Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)

медиц.,техн.,физически

03.01.29.

Епидемиология

медицински, биологически

03.01.32.

Хигиена (вкл.трудова,комунална,училищна,радиационна и др.)

медиц.,биолог.,химически, физически, технически

03.01.33.

Инфекциозни болести

медицински, биологически

03.01.34.

Тропична медицина

медицински, биологически

03.01.35.

Ото-рино-ларингология

медицински

03.01.36.

Офталмология

медицински

03.01.37.

Обща хирургия

медицински

03.01.38.

Анестезиология и реаниматология

медицински

03.01.39.

Хематология и преливане на кръв

медицински, биологически

03.01.40.

Ортопедия и травматология

медицински

03.01.41.

Неврохирургия

медицински

03.01.42.

Урология

медицински

03.01.43.

Пластична и естетична хирургия

медицински

03.01.44.

Гръдна хирургия

медицински

03.01.45.

Акушерство и гинекология

медицински

03.01.46.

Онкология

медицински, биологически

03.01.47.

Кардиология

медицински

03.01.48

Ангиология

медицински

03.01.49.

Сърдечносъдова хирургия

медицински

03.01.50.

Педиатрия

медицински

03.01.51.

Микропедиатрия

медицински

03.01.52.

Детска хирургия

медицински

03.01.53

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

медицински, фармацевтични

03.01.54.

Медико-санитарна защита

медицински

03.01.55.

Професионални заболявания

медицински

03.01.56.

Хранене и диететика

медиц.,биол.,с.стопански

03.01.57.

Спортна медицина (вкл.лечебна физкултура)

медицински,педагогически психологически

03.01.58.

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

медицински

03.01.59.

Съдебна медицина

медицински

03.01.63.

Обща медицина

медицински

03.02.00.

Фармация

 

03.02.01.

Технология на лекарствените форми и биофармация

фарм.,биолог.,химич.,техн., ветиринарномедицински

03.02.02.

Фармакогнозия и фитохимия

фармац.,химич.,биолог.

03.02.03.

Фармацевтична химия

фармац.,химич.,биолог.

03.03.00.

Стоматология

 

03.03.01.

Терапевтична стоматология

медицински

03.03.02.

Детска стоматология

медицински

03.03.03.

Ортопедична стоматология

медицински

03.03.04.

Хирургична стоматология

медицински

 

 

 

 

 

 

04.00.00.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

 

04.01.00.

Агрономия

 

04.01.01.

Общо земеделие

селскостопански, технич.

04.01.02.

Почвознание

с.стопански, биологически

04.01.04.

Агрохимия

с.стоп., химич., биологич., технически

04.01.05.

Селекция и семепроизводство на културните растения

сел.стопански,биологическ

04.01.10.

Растителна защита (вкл.фитопатология,вирусология, хербология

с.стоп., биологически

04.01.13.

Мелиорации (вкл.почвена ерозия и борбата с нея)

с.стоп., технически

04.01.14.

Растениевъдство

селскостопански

04.01.15.

Овощарство

селскостопански

04.01.16.

Зеленчукопроизводство

селскостопански

04.01.17.

Лозарство

селскостопански

04.01.19.

Декоративни растения

селскостопански

04.01.20.

Фуражно производство, ливадарство

селскостопански

04.02.00.

Животновъдство

 

04.02.01.

Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването

с.стопански,биологически, ветиринарномедицински

04.02.04.

Хранене на сел.стопанските животни и технология на фуражите

с.стоп.,биол.,ветир.медиц.

04.02.06.

Говедовъдство и биволовъдство

селскостопански

04.02.07.

Овцевъдство и козевъдство

селскостопански

04.02.08.

Свиневъдство

селскостопански

04.02.09.

Птицевъдство

селскостопански

04.02.10.

Специални отрасли (коне,буби,зайци,промишл.дивеч,пчели и др

с.стопански,биологически

04.02.12.

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

с.стоп.,технич.,биологич.

04.03.00.

Ветеринарна медицина

 

04.03.06.

Патология на животните

ветир.медиц.,биол.,медиц.

04.03.07.

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

ветир.медиц.,биол.,медиц.

04.03.08.

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни

ветир.медицински, биологически

04.03.09.

Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните

ветир.медиц.,биологически

04.03.10.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация

ветир.мед.,техн.,химич.

04.03.11.

Ветеринарно-санитарна експертиза

ветиринарномедицински

04.03.12.

Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните

ветиринарномедицински

04.03.13.

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

ветир.медиц., с.стопански

04.04.00.

Горско стопанство

 

04.04.01.

Горски култури, селекция и семепроизводство

с.стопански, биологически

04.04.02.

Лесоустройство и таксация

селскостопански

04.04.03.

Лесовъдство (вкл.дендрология)

селскостопански

04.04.06.

Лесомелиорация, защита на горите и специални ползувания в горите

с.стопански, технически

04.04.10.

Озеленяване на населени места и ландшафта

с.стопански, технически

04.04.11.

Ловно стопанство

селскостопански

05.00.00.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

 

05.01.00.

Философия

 

05.01.01.

История на философията

философски, исторически

05.01.05.

Логика

философски

05.01.06.

Естетика

философски

05.01.07.

Етика

философски

05.01.11.

Философия на науката

философски

05.01.12.

Философия на историята

философски

05.01.13.

Философия на културата,политиката,правото и икономиката

философски

05.01.14.

Теория на познанието

философски

05.01.15.

Съвременни философски учения

философски

05.01.16.

Онтология

философски

05.01.17.

Теология

философски

05.02.00.

Икономика, организация и управление

 

05.02.01.

Политическа икономия

Икономически

05.02.03.

История на икономическите учения

Икономически, исторически

05.02.03.

Народно стопанство (вкл.регионална икономика и история на народното стопанство)

Икономически, исторически

05.02.05.

Финанси, парично обращение, кредит и застраховка

Икономически

05.02.06.

Статистика и демография

Икономически, математически

05.02.07.

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Икономически

05.02.08.

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Икономически, технически

05.02.09.

Ценообразуване

Икономически

05.02.10.

Световно стопанство и международни икономически отношения

Икономически

05.02.16.

Икономика и организация на труда

Икономически, технически

05.02.17.

Планиране

Икономически

05.02.18.

Икономика и управление (по отрасли)

Икономически

05.02.20.

Социално управление

Икономически, философски

05.02.21.

Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)

Икономически, технически

05.02.24.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли

Икономически, технически

05.02.25.

Стокознание (по подотрасли)

Икономически, технически

05.02.26.

Маркетинк

Икономически

05.03.00.

История

 

05.03.01.

Стара история (вкл.праистория)

исторически

05.03.03.

Сревновековна обща история

исторически

05.03.04.

Нова и най-нова обща история

исторически

05.03.06.

История на България

исторически

05.03.12.

Архиелогия (вкл. нумизматика; епиграфика и палеографика)

исторически

05.03.14.

Етнография

исторически

05.03.16.

История на науката и техниката (по видове науки и групи научни специалности)

Исторически и вс.останали науки, по които се дават научни степени

05.03.21.

Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание)

исторически

05.04.00.

Филология

 

05.04.01.

Теоргия и история на литературата

филологически

05.04.02.

Българска литература

Филологически

05.04.03.

Руска литература и литература на народите на СССР

филологически

05.04.06.

Литература на народите на Европа Америка, Африка, Азия и Австралия

филологически

05.04.09.

Фолклористика (вкл.български фолклор, славянски фолклор)

филологически

05.04.10.

Журналистика

филологически

05.04.11.

Общо и сравнително езикознание (вкл.съпоставително и балганско езикознание; структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика)

Филологически, педагогически

05.04.13.

Обща и експериментална фонетика

Филологически

05.04.16.

Теория и практика на превода

филологически

05.04.17.

Български език

Филологически

05.04.18.

Славянски езици

Филологически

05.04.20.

Германски езици

Филологически

05.04.21.

Романски езици

филологически

05.04.22.

Класически езици

Филологически

05.04.23.

Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюркски, монголски езици; угро-фински езици

Филологически

05.04.35.

Езици на народите на Азия, Африка и Америка

Филологически

05.05.00.

Право

 

05.05.01.

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

юридически, исторически

05.05.02.

История на държавата и правото

Юридически, исторически

05.05.04.

Римско частно право

Юридически

05.05.06.

Конституционно право на НРБ

Юридически

05.05.07.

Административно право и административен процес

Юридически

05.05.08.

Гражданско и семейно право

Юридически

05.05.09.

Граждански процес

Юридически

05.05.10.

Трудово право и обществено осигуряване

Юридически

05.05.12.

Финансово право

Юридически

05.05.13.

Изобретателско, авторско и патентно право

Юридически

05.05.14.

Международно частно право

Юридически

05.05.15.

Международно право и международни отношения

Юридически

05.05.16.

Наказателно право

Юридически

05.05.17.

Наказателен процес

Юридически

05.05.18.

Наказателно-изпълнително право

Юридически

05.05.19.

Криминалистика

Юридически

05.05.20.

Криминология

Юридически

05.05.21.

Природнозащитно право

Юридически

05.05.22.

Правна социология. Правна информация

Юридически

05.05.23.

Сравнително конституционно право

Юридически

05.05.24.

Стопанско право

юридически

05.06.00.

Психология

 

05.06.01.

Обща психология

Психологически, медицински

05.06.04.

Психофизиология

Психологически, медицински, медицински

05.06.05.

Педагогическа и възрастова психология

Психологически, педагогически

05.06.08.

Психология на труда и инженерна психология

Психологически, технически

05.06.10.

Социална психология

Психологически, философски

05.06.11.

Военна психология

Психологически

05.06.12.

Юридическа психология

Психологически, юридически

05.06.13.

Спортна психология

Психологически

05.06.14.

Медицинска психология

Психологически, медицински

05.06.20.

Специална психология

Психологически

05.06.21.

Психология на дейността

Психологически, педагогически, философски, изкуствознание

05.07.00.

Педагогика

 

05.07.01.

Теория на възпитанието и дидактика

педагогически

05.07.02.

История на педагогиката и българското образование

Педагогически, исторически

05.07.03.

Методика на обучението (по отрасли и видове науки)

Педагогически

05.07.04.

Специална педагогика

Педагогически

05.07.05.

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура)

Педагогически, психологически, медицински

05.08.00.

Култура и изкуство

 

05.08.01.

Театрознание и театрално изкуство

изкуствознание

05.08.02.

Музикознание и музикално изкуство

Изкуствознание

05.08.03.

Кинознание, киноизкуство и телевизия

Изкуствознание

05.08.04.

Изкуствознание и изобразителни изкуства

Изкуствознание

05.08.09.

Музейно дело

Изкуствознание, исторически

05.08.33.

Теория и история на културата

Изкуствознание, исторически

05.08.34.

Хореография

Изкуствознание

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание и библиография

Изкуствознание, технически, филологически

05.10.00.

Научна информация

 

05.10.01.

Теория на научната информация

Философски, технически, медицински

05.10.02.

Информационно търсещи системи

Философски, технически

05.11.00.

Социология и политически науки

 

05.11.01.

Социология

Философски, исторически, икономически

05.11.02.

Политология

Философски, исторически, философски

05.11.03.

Наукознание

 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ