Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Държавни Наредби Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища    English
Факултет по математика и информатика - Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

Обн., ДВ бр. 99 от 09.11.2004, приета с Постановление № 292 на Министерския съвет от 02.11.2004

Раздел I. Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища на Република България.
(2) Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.
(3) При дистанционната форма на обучение се използват аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.
Чл. 2. (1) Дистанционно обучение може да се организира само от висши училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование и получили програмна акредитация по съответното професионално направление, специалност от регулираните професии или научна специалност. Дистанционната форма на обучение се оценява по критерии, разработени от Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование.
(2) Висшите училища могат да организират дистанционна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "специалист по ...", "бакалавър" и "магистър" и на образователна и научна степен "доктор", както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование.
(3) Висшите училища разработват програми за дистанционна форма на обучение за хора със специални образователни потребности.
Чл. 3. (1) Приемането на студенти и докторанти в дистанционната форма на обучение се извършва в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование.
(2) Приемът в дистанционната форма на обучение се осъществява съгласно държавните изисквания за приемане на студенти и докторанти.
Чл. 4. Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.

Раздел II. Организация на дистанционното обучение
Чл. 5. Организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се уреждат в правилниците за дейността на висшите училища в съответствие с наредбата.
Чл. 6. (1) Дейността по планирането, организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се осъществява чрез специално създадено обслужващо звено на висшето училище - Център за дистанционно обучение.
(2) Центърът за дистанционно обучение осъществява технологичното и техническото осигуряване на обучението.
(3) Учебно-методическото осигуряване в дистанционната форма се осъществява от основното звено, провеждащо съответното обучение.
Чл. 7. Дистанционната форма на обучение се организира и провежда от екип, който включва:
1. научно-преподавателски състав, определен в съответствие с изискванията на чл. 48 и 52 от Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "специалист", приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2002 г.; попр., бр. 85 от 2002 г.; доп., бр. 79 от 2003 г.);
2. администратори, отговорни за технологичното и логистичното осигуряване на програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за провеждане на изпитите;
3. технически лица, отговорни за поддръжката на техническите средства и за осигуряването на безпрепятствена комуникация.
Чл. 8. (1) Дистанционната форма на обучение се организира въз основа на учебна документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното звено, водещо обучението, и Центъра за дистанционно обучение.
(2) Учебната документация обхваща определената в чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето образование задължителна учебна документация, както и списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението, справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси, списък на техническите и комуникационните средства, система на изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури, и система за контрол на качеството на обучението.
Чл. 9. (1) Учебните материали и ресурси за самоподготовка, използвани в дистанционната форма на обучение по дадена специалност, осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното съдържание на учебната програма и се разработват по методика, която съответства на спецификата на специалността.
(2) Учебните материали и ресурси се класифицират в 4 равнища на технологична осигуреност:
1. първо равнище - учебни и методически материали на хартиен носител или техните електронни варианти;
2. второ равнище - мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронни носители, магнитни и оптически дискове, аудио- и видеосредства;
3. трето равнище - учебни материали и модули за обучение и оценяване, разположени на специализирани сървъри с гарантиран високоскоростен достъп до интернет;
4. четвърто равнище - учебни материали и ресурси за самоподготовка, разположени в базирана в интернет система за дистанционно обучение с гарантиран високоскоростен достъп.
(3) В базираната в интернет система по ал. 2, т. 4 се поддържат и:
1. организацията и провеждането на дистанционното обучение;
2. интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали, задачи и тестове.
(4) При организиране и провеждане на дистанционната форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен се осигуряват не по-малко от 70 на сто от учебните материали и ресурсите за самоподготовка на трето и/или четвърто технологично равнище.
Чл. 10. Висшите училища осигуряват предварителната технологична подготовка на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма на обучение.
Чл. 11. (1) Организацията на обучението на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма може да включва и присъствени периоди, когато това съответства на спецификата на специалността и на потребностите на обучаваните.
(2) Присъствените периоди по ал. 1 се провеждат в основни звена в структурата на висшето училище, създадени при условията на Закона за висшето образование.
(3) Присъствените периоди по ал. 1 не могат да надвишават 30 на сто от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадената специалност в учебния план.

Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ