Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2021 година Протокол № 17 / 21.04.2021 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17 / 21.04.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 17 / 21.04.2021 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 21. април 2021 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика в електронна среда, с конферентна сесия чрез Google Meet.

Съгласно заповед №P33-1311/19.04.2021 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" Факултетният съвет е разширен във връзка с избора за академичната длъжност „Професор“, еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичната длъжност „професор“:

 1. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 2. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 3. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
 4. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 5. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 6. Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика  (Математически анализ);
 7.  Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 8. Проф. д-р Росица Желязкова Донева – ФТФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета и наука));
 9. Проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова – ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика в началния етап на СУ).

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Кремена Василева Стефанова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: няма отсъстващи.

Списъчен състав на ФС – 32; Редуциран състав – 31 (доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов – неплатен отпуск); Отсъстващи – 0; Присъстващи – 31.

Списъчен състав на РФС – 41; Редуциран състав на РФС – 41;

Отсъстващи – проф. д-р Иван Ганчев Иванов; Присъстващи – 40.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1)   Избор за заемане на академчината длъжност „Професор“.

2)   Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

3)   Учебни.

4)   Докторанти.

5)   Отчети на факултетни комисии.

6)   Обявяване на конкурси за академични длъжности.

7)   Хонорувани.

8)   Разни.  

РЕШЕНИЕ 1: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра доц. д-р Елена Петрова Сомова за академичната длъжност „професор“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 2: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за академичната длъжност „професор“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Софтуерни технологии” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 3: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика) към катедра „Математически анализ” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“ учебни програми за следните учебни дисциплини и специалности от ОКС „Бакалавър“, съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“, за които е отговорна катедрата: 

Специалност

Дисциплина

Бизнес математика, II курс

Теория на вероятностите
Дискретна математика

Бизнес математика, III курс                  Математика, III курс                                      Приложна математика, III курс


Математическа статистика

Бизнес математика, IV курс

Статистически методи за вземане на решения

Приложна математика, II курс   
Математика, II курс

Теория на вероятностите

 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за следната промяна на темата на Симеон Деков Монов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:  

от „Генериране на тестове за автоматично изпитване и оценяване“

наЕфективно планиране и разпределение на задачи“.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Екатерина Борисова Мадамлиева, редовен докторант към катедра „Математически анализ”, докторска програма Диференциални уравнения: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов -  от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2) Проф. д.н. Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения); 

3) Проф. д-р Светослав Иванов Ненов – от Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2)  Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения).

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Дафинка Цокова Ангелова – от Висше строително училище „Любен Каравелов“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2) (вътрешен) Проф. д-р Боян Георгиев Златанов – от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Екатерина Борисова Мадамлиева на тема „Дробни диференциални уравнения със закъсняващ аргумент“ да бъде на 22.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Димитър Васков Фиданов, редовен докторант към катедра „Математически анализ”, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Михаил Томов Тодоров -  от Технически университет - София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);   

2)  Проф. д.ф.н. Ренна Бориславова Дюлгерова – от Институт по физика на твърдото тяло, БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на атомите и молекулите);

3)  Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Доц. д-р Христина Николова Кулина – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

2)  Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Велика Николаева Кунева – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката); 

2)  (вътрешен) Проф. д-р Боян Георгиев Златанов – от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ). 

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Димитър Васков Фиданов на тема „Математическо моделиране на лазери с метални пари“ да бъде на 22.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Антоанета Петрова Йорданова, редовен докторант към катедра „Математически анализ”, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Михаил Томов Тодоров -  от Технически университет - София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);  

2) Проф. д.с.н. Живка Илиева Герговска – от Тракийски университет, гр. Стара Загора; област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление 6.3. Животновъдство (Говедовъдство и биволовъдство);

3)  Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Доц. д-р Христина Николова Кулина – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

2)  Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Велика Николаева Кунева – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката); 

2)  (вътрешен) Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий  Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ). 

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Антоанета Петрова Йорданова на тема „Приложение на дейта майнинг методи за статистическо моделиране“ да бъде на 22.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Любка Стоянова Славова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от Висше училище по застраховане и финанси, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)  Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

3)  Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии). 

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информационни технологии);

2)  (вътрешен) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на дисертационния труд на Любка Стоянова Славова на тема „Адаптация на класическите методи на обучение по информационни технологии за приложение в облачна среда“ да бъде на 22.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 14: Доц. Бойкина запозна членовете на ФС с решението от Председателя на НАОА проф. д-р Петя Кабакчиева и получените оценки по следните докторски програми от професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по ... и 4.5. Математика: „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ – 9,25; „Методика на обучението по математика и информационни технологии“ – 9,05; „Методика на обучението по математика“ – 9,12; „Методика на обучението по информатика“ – 8,09; „Методика на обучението по информационни технологии“ – 9,21; „Алгебра и теория на числата“ – 8,79; „Математически анализ“ – 9,56.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода (01.11.2020 – 20.04.2021 г.).

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (ноември 2020 – април 2021 г.) и атестационните оценки на атестираните през този период преподаватели:

 1. Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова – положителна;
 2. Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков – положителна;
 3. Гл.ас. д-р Атанас Вълев Иванов – положителна;
 4. Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова  – положителна;
 5. Гл. ас. д-р Георги Петров Пашев – положителна;
 6. Ас. Юри Тодоров Хоптериев – отрицателна.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие отчет на Факултетната комисия по учебна дейност за периода (01.11.2020 – 20.04.2021 г.). 

РЕШЕНИЕ 18: Доц. Вълканов запозна членовете на ФС с правилата за организация на учебния процес за учебната 2021/2022 година, които са утвърдени от АС на ПУ с Протокол № 17/29.03.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 19: Във връзка с отчета на Факултетната комисия по етика проф. Златанов информира членовете на ФС за това, че през изтеклите 6 месеца не е имало заседание на комисията, което е положетилно за работата във факултета.

РЕШЕНИЕ 20: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) през Пролетния триместър на учебната 2020/2021 година и ментори, провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/ във ФМИ:
       1. Тодор Йорданов Иванов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на за водене на избираема „Single Page приложения с React“.
       2. Стефани Стоянова Паунова (магистър) – допълнително хорариум от 50 часа – за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“, Зимен триместър, редовно обучение.
       3.  Ментори, провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/:
            Николай Атанасов Чочев - допълнително хорариум от 180 часа.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следните предложения за хонорувани и щатни преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, водещи учебни занятия, в специалностите „ИТМОМ“, „Маркетинг“ и „Туризъм“ във Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2021/2021 година:

Име на преподавателя

Спец.

Дисциплина

Сем.

Хорариум

Общо в упр.

Общо часове

л.

у.

за изпит 

Факултет: Математика и информатика

1

проф. д-р Антон Илиев

ИТМОМ
МИИТ

Алгоритми и структури от данни

ІV

30

 

3

63

98

Марк.-ЗО

Информационни системи и технологии

І

15

 

5

35

2

проф. д-р Асен Рахнев

ИТМОМ
МИИТ

Въведение в Уеб програмирането

ІІ

10

 

6

26

262

ИТМОМ
МИИТ

Алгебра

ІІІ

30

 

3

63

ИТМОМ
МИИТ

ИД или практикум № 2: Компютърно счетоводство

ІV

30

 

3

63

ИТМОМ

Информационни технологии в образованието

V

10

 

3

23

ИТМОМ

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

VІІІ

15

 

1

31

ИТМОМ

Обзорни лекции

VІІІ

5

 

 

10

Тур.-ЗО

Компютърни информационни системи в туризма

VІІ

10

 

3

23

Тур.-ЗО

ИД 7: Туристически информационни центрове

VІІІ

10

 

3

23

3

 

проф. д-р Станимир Стоянов

ИТМОМ

Бази от данни

30

 

3

63

63

4

проф. д-р Коста Гъров

ИТМОМ

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

30

 

3

63

185

ИТМОМ

Училищен курс по информатика

VІІ

30

 

1

61

ИТМОМ

Училищен курс по информационни технологии

VІІ

30

 

1

61

5

проф. д-р Андрей Захариев

Марк.-ЗО

Приложна математика

І

30

 

5

65

208

Марк.-ЗО

Статистика

ІV

30

15

5

80

ИТМОМ
МИИТ

Теория на вероятностите и математически статистика

ІV

30

 

3

63

6

проф. д-р Ангел Голев

ИТМОМ
МИИТ

Операционни системи

ІV

30

 

3

63

63

7

проф. д-р Боян Златанов

ИТМОМ
МИИТ

Математически анализ 1

І

30

 

6

66

142

ИТМОМ
МИИТ

Математически анализ 2

ІІ

30

 

6

66

ИТМОМ

Обзорни лекции

VІІІ

5

 

 

10

8

доц. д-р Тодорка Терзиева

ИТМОМ
МИИТ

Програмиране

І

30

 

6

66

66

9

доц. д-р Атанаска Георгиева

ИТМОМ
МИИТ

Диференциални уравнения

ІІІ

30

 

3

63

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Ивайло Старибратов

ИТМОМ

Увод в образователния мениджмънт

ІІІ

30

15

3

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403

ИТМОМ

Финансов мениджмънт в училище

V

15

15

3

48

ИТМОМ

ЗИД № 1 от тип Б: Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

V

20

 

3

43

ИТМОМ

Управление на човешки ресурси в училище

15

 

3

33

ИТМОМ

Планиране и оптимизиране на учебния процес

15

 

3

33

ИТМОМ

ЗИД № 2 от тип Б: Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

15

 

3

33

ИТМОМ

ЗИД № 1 от тип А: Проектно базирано обучение по математика и информационни технологии

30

 

3

63

ИТМОМ

Електронно училище (е-училище)

VІІ

15

 

1

31

ИТМОМ

Управление на проекти и участие в образователни програми

VІІІ

15

 

1

31

ИТМОМ

Обзорни лекции

VІІІ

5

 

 

10

11

доц. д-р Христо Кискинов

ИТМОМ
МИИТ

Дискретна математика

ІV

30

 

3

63

63

12

доц. д-р Тодорка Глушкова

ИТМОМ
МИИТ

Уеб дизайн

ІV

30

 

3

63

63

13

доц. д-р Александър Пенев

ИТМОМ

Компютърна графика и презентации

VІІ

15

 

1

31

31

14

доц. д-р Добринка Грибачева

ИТМОМ

Училищен курс по геометрия

V

30

 

3

63

126

ИТМОМ

Училищен курс по алгебра

V

30

 

3

63

15

доц. д-р Христина Кулина

ИТМОМ

Числени методи

V

30

15

3

78

78

16

д-р Асен Христов

ИТМОМ
МИИТ

Аналитична геометрия

ІІ

30

 

6

66

192

ИТМОМ
МИИТ

Геометрия

ІІІ

30

 

3

63

ИТМОМ
МИИТ

ИД или практикум № 1: Математически основи на микроикономиката

ІІІ

30

 

3

63

17

д-р Христо Христов

ИТМОМ
МИИТ

Обектно-ориентирано програмиране

ІІ

30

 

6

66

66

18

д-р Йордан Епитропов

ИТМОМ
МИИТ

Линейна алгебра

І

30

 

6

66

66

19

ас. д-р Ивелина Велчева

ИТМОМ

ЗИД № 2 от тип А: Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ

VІІІ

30

 

1

61

61

20

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

МИИТ

Компютърни системи и комуникации

ІІІ

30

15

3

78

78

Доктори, извеждащи лекционни курсове

1

гл.ас. д-р Христо Мелемов

ИТМОМ

Училищен курс по анализ

V

30

 

 

60

60

 

2

 

гл.ас. д-р Валя Арнаудова

ИТМОМ
МИИТ

Информационни технологии

І

30

 

 

60

190

ИТМОМ
МИИТ

Въведение в Уеб програмирането

ІІ

20

 

 

40

ИТМОМ

Информационни технологии в образованието

V

20

 

 

40

ИТМОМ

ЗИД № 1 от тип Б: Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

V

10

 

 

20

ИТМОМ

ЗИД № 2 от тип Б: Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

15

 

 

30

Хонорувани преподаватели

1

проф. дмн Васил Милушев

ИТМОМ

Методика на обучението по математика

30

15

3

78

78

2

д-р Анатоли Карабов

ИТМОМ

Бази от данни

 

30

 

30

30

3

Гинка Хаджииванова

ИТМОМ
МИИТ

Спорт

І

 

30

 

30

66

ИТМОМ
МИИТ

Спорт

ІІ

 

30

6

36

4

Пенка Гунчева

ИТМОМ
МИИТ

Линейна алгебра

І

 

30

 

30

75

ИТМОМ
МИИТ

Математически анализ 1

І

 

30

 

30

Марк.-ЗО

Приложна математика

І

 

15

 

15

5

Еманоила Величкова

ИТМОМ
МИИТ

Английски език

І

 

45

 

45

96

ИТМОМ
МИИТ

Английски език

ІІ

 

45

6

51

                       

РЕШЕНИЕ 22:ФС прие: в срок до 26.04.2021 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) предложения за комисии за КСК 2021, както следва: 

1. За преглеждане на писмените работи по математика.

2. За преглеждане на писмените работи по информатика.

3. Списък на квесторите.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се намали годишният норматив от 360 часа на 240 часа на гл. ас. д-р Мария Тонкова Василева-Чилибинова от катедра „Компютърни технологии“, поради завръщането ѝ от майчинство считано от 05.01.2021 г., равняващо се на 2/3 от продължителността на учебната година, съгласно Правилата на учебния процес през учебната 2020/2021 година на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 24: Проф. Голев запозна членовете на ФС с направените промени за точки „Наука“, приети на заседание на Факултетната комисия по наука: от 120 цитирания нагоре – 50% от точките; позволява се едно цитиране от дисертация или автореферат; от 40 рецензии/реферирани нагоре – 50% от точките; горна граница от общо 80 рецензии/референции; от 10 програмни комитета нагоре – 50 % от точките; от 5 редколегии нагоре – 50% от точките. Промените са за текущия период.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие предложените точки „Наука“ от Факултетната комисия по наука.

РЕШЕНИЕ 26: Проф. Голев запозна членовете на ФС с дебатираните въпроси на последното заседание на бюджетната комисия и съобщи, че ДТВ ще има следващия месец, тъй като предстои още едно заседание на бюджетната комисия, на което ще се гласуват средствата за разпределяне по факултети.

РЕШЕНИЕ 27: Проф. Голев информира членовете на ФС за:

 • евентуално присъствено обучение от 10.05.2021 г. (понеделник) за 1. и 2. курс;
 • следващо заседание на ФС –  на 26.05.2021 г. (сряда) от 13:00 ч.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ