Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2021 година Протокол № 1 / 16.04.2021 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 16.04.2021 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 1 / 16.04.2021 г.


Днес, 16.04.2021 г. (петък) от 15:00 ч. в каб. 345 се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Николай Павлов, Председател на ФКА и членове: доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева (участие с конферентна връзка) доц. д-р Стефка Анева и Надя Милева, секретар на ФКА към ФМИ.
Отсъстващи: няма

Дневен ред:

 1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ.
2. Разни.

Доц. д-р Николай Павлов, Председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.
 

ПО ТОЧКА 1:
Председателят на Комисията доц. д-р Николай Павлов обяви, че са получени документите общо на 6 (шест) преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.
Доц. д-р Николай Павлов съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през втория етап.
Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:

  1. Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова – 15:00 ч.
  2. Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков – 15:10 ч.
  3. Гл.ас. д-р Атанас Вълев Иванов – 15:20 ч.
  4. Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова  – 15:30 ч.
  5. Гл. ас. д-р Георги Петров Пашев – 15:40 ч.
  6. Ас. Юри Тодоров Хоптериев – 15:50 ч.

С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности. 

РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

Име, презиме, фамилия

Оценки по видове дейности

 

Препоръки

Учебна

Научна

Администра­тивна

Студентско мнение

Обща

1

Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова

положителна

положителна

положителна

положително

положителна

Атестираният да положи усилия за покриване на минималните изисквания за придобиване на академичната длъжност „доцент“.

 

2

 

Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положително

 

положителна

Атестираният да положи усилия за покриване на изискванията за придобиване на академичната длъжност „доцент“.

 

3

 

Гл. ас. д-р Атанас Вълев Иванов

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положително

 

положителна

Атестираният да продължи активната преподавателска и научноизследователска дейност и в най-скоро да стане „доцент“ 

 

4

 

Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положително

 

положителна

Атестираният да продължи активната преподавателска и научноизследователска дейност и в най-скоро да стане „доцент“

 

5

 

Гл. ас. д-р Георги Петров Пашев

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положително

 

положителна

Атестираният да продължи работата по публикационната дейност и покрие изискванията за академичната длъжност „доцент“

 

 

6

 

 

Ас. Юри Тодоров Хоптериев

 

 

отрицателна

 

 

положителна

 

 

отрицателна

 

 

положително

 

 

отрицателна

Атестираният да провежда учебна дейност, съгласно приетите от катедрата учебни планове и правила на ПУ „Паисий Хилендарски“; да засили участието си в административната дейност на катедрата и факултета.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Николай Павлов, Председател на ФКА закри заседанието на Факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Заседанието бе закрито в 16:30 часа.

 

КОМИСИЯ:

Подпис: ................................

1. ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
 Председател на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ХРИСТО КИСКИНОВ
    Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ........................................

3. ДОЦ. Д-Р АСЯ СТОЯНОВА-ДОЙЧЕВА
Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ……………………..
4. ДОЦ. Д-Р СТЕФКА АНЕВА

 

Подпис: ........................................

 

НАДЯ МИЛЕВА
Секретар на ФКА на ФМИ

 

16.04.2021 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ