Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година Протокол № 12 / 16.12.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 16.12.2020 г.

 

ПРОТОКОЛ № 12 / 16.12.2020 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 16. декември 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика с конферентна сесия чрез Google Meet.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев,  доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева,  доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: Редуцирани: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов (гост-преподавател от 01.10.2020 г.) и доц. д-р Веска Пенчева Нончева (пенсиониран преподавател от 01.11.2020 г.).
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 0 ; Присъстващи – 32.

 ДНЕВЕН РЕД:

1)   Учебни.

2)   Докторанти.

3)   Научни.

4)   Хонорувани.

5)   Разни.  

6)   Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2020/2021 година по професионални направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:

Дисциплина

Лектори

1

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения

доц. д-р Владимир Вълканов

инф. Александър Петров

2

Математически основи на компютърната графика

доц. д-р Добринка Грибачева

гл. ас. д-р Ива Докузова

3

 

Как да си построим Java Framework

 

доц. д-р Владимир Вълканов

докт. Михаил Петров

4

Програмиране за ORACLE база данни

с PL/SQL

проф. д-р Антон Илиев

гл. ас. д-р Георги Чолаков

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за възстановяване на докторантурата на Стоян Петев Атанасов, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика“, с научни ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева, считано от 01.12.2020 г., съгласно подадено заявление и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“.      

РЕШЕНИЕ 3: ФС не прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за възстановяване на докторантурата на Слави Станчев Глухов, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, считано от 01.12.2020 г., поради неизпълнено решение на ФС (Протокол № 30/26.03.2014 г., Решение 4).    

РЕШЕНИЕ 4: ФС не прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за възстановяване на докторантурата на Мария Минева Жекова, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, считано от 20.11.2020 г., поради неизпълнено решение на ФС (Протокол №30/26.03.2014 г., Решение 4). 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Мария Тодорова Христозова-Дочева, редовен докторант към „Компютърна информатика“, с научни  ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева за срок от 1 (една) година, считано от 01.01.2021 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 6: ФС утвърди приетите на КС конспекти за конкурсните изпити по специалността за кандидат-докторанти, учебна 2021/2022 година. 

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие  и предлага да бъдат утвърдени от АС на ПУ предложенията (19 редовни и 3 задочни) от катедрите за прием на докторанти през учебната 2021/2022 година: (виж Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 8: Проф. Златанов информира членовете на ФС, че на 20. януари 2021 г. ще е следващото заседание на ФС, на което ще се гласуват и темите на новоприетите докторанти, добре е да се помислят отсега; индивидуалните планове за работа на докторантите могат да се гласуват на януарския ФС, а може и на следващия.  

РЕШЕНИЕ 9: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 99 от 20.11.2020 г. конкурс по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика).

2)  Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педаго­гика (Методика на обучението по информационни технологии).

3)  Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:      

1)   Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

2)   Проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова – от Педагогически факултет на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

Резервни членове:

1)   (външен) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението
по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

2)   (вътрешен) Проф. д-р Галин Борисов Цоков – от Педагогически факултет на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието.

РЕШЕНИЕ 10: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „професор“, по обявения в ДВ, брой 99 от 20.11.2020 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“.

Външни членове за Пловдивския университет:

1)   Проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – от Факултет по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)   Проф. д-р Веселка Димитрова Боева – от Факултет по електроника и автоматика на Технически университет-София, филиал Пловдив и от Department of Computer Science, Blekinge Institute of Technology, Sweden; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)   Проф. д-р Радослав Даков Йошинов – от Лаборатория по телематика на БАН; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

4)   Проф. д-р Георги Петров Димитров – от Факултет по информационни науки на УниБИТ; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)   Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

2)   Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)   Доц. д-р Галина Мирчева Илиева – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)   (външен член) Проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – от Факултет по информационни науки на УниБИТ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)   (вътрешен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФТФ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 11: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика по специалността на 3. курс БИТ и 3. курс СТД, редовно обучение през учебната 2020/2021 година:

1)   Лазар Милков Пендов – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“, редовно и задочно и участие в семестриални изпити;

2)   Михаил Тодоров Петров – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране на Java“, редовно и задочно и участие в семестриални изпити;

3)    Константин Николаев Русев – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране на Java“, редовно и задочно и участие в семестриални изпити;

4)   Д-р Мая Пламенова Стоименова-Минова с хорариум 140 часа за водене на упражнения по дисциплината „Приложна математика”, специалност БИТ, В триместър,  І курс (120 часа и 20 часа за изпитване на студенти).

5)   Ива Илиева Янкова (магистър) – с хорариум 250 часа за провеждане на упражнения по дисциплината „Английски език“, редовно и задочно обучение (двоен хонорар съгл. решение №32 на ФС на ФМИ от 21.10.2020 г.).

6)   Павлина Веселова Ганева (магистър) – с хорариум 100 часа за провеждане на упражнения по дисциплината „Английски език“, редовно и задочно обучение (двоен хонорар съгл. решение №32 на ФС на ФМИ от 21.10.2020 г.).

7)   Елисавета Кумчева Тодорова (магистър) – с хорариум 40 часа за провеждане на упражнения по дисциплината „Английски език“, редовно и задочно обучение (двоен хонорар съгл. решение №32 на ФС на ФМИ от 21.10.2020 г.).

8)   Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация”, за всички специалности, редовно обучение и лабораторни упражнения по „Въведение в уеб програмирането“ с I курс на специалност МИИТ редовно обучение.

9)   Росен Петров Христев (магистър) – с хорариум 250 часа за водене на лабораторни упражнения по „Програмиране“ с I курс на специалност БИТ редовно обучение и лабораторни упражнения  „Операционни системи и компютърни архитектури“ с II курс на специалност СИ редовно обучение.

10)  Тодор Йорданов Иванов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по „Създаване на ГПИ (C#)“ с I курс на специалност СТД редовно обучение.

11)   Илиан Руменов Иванов  – с хорариум 260 часа за водене на избираеми дисциплини и провеждане на изпити, редовно и задочно обучение.

12)   Ментори, провеждащи практика по специалността на 3.курс Инф. и СИ, задочно:

 • Андрей Петров Петров – с хорариум 180 часа;
 • Ангел Христозов Димов – с хорариум 180 часа;
 • Андрей Николов Николов – с хорариум 180 часа;
 • Андрей Петров Петров – с хорариум 180 часа;
 • Антон Василев Милчев – с хорариум 180 часа;
 • Борислав Иванов Златков – с хорариум 180 часа;
 • Виктория Валентинова Георгиева – с хорариум 180 часа;
 • Георги Стоянов Псалтов – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Иванов Стоилов – с хорариум 180 часа;
 • Йордан Любенов Попов – с хорариум 180 часа;
 • Костадин Иванов Динков – с хорариум 180 часа;
 • Павел Николаев Михайлов – с хорариум 180 часа;
 • Светлана Валентинова Живкова – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие: да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” следното предложение: да бъдe избрана за „Гост-преподавател“ на пълен (цял) щат към катедра „Компютърни технологии“ и да бъде сключен трудов договор с проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова-Краева, считано от 03.02.2020 г. до 30.06.2021 г. при осигурен норматив за учебната 2020/2021 година.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии” за
утвърждаване следните рецензенти за учебник „Въведение в уеб програмирането“, с автор доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева:

 1. Проф д-р Ангел Атанасов Голев, ФМИ на ПУ.
 2. Проф. д-р Антон Илиев Илиев, ИМИ на БАН, ФМИ на ПУ.
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, ФМИ на ПУ.

РЕШЕНИЕ 14: Проф. Златанов информира членовете на ФС с решението на АС от 23.11.2020 г. за: приемане на формата на индивидуалния отчет за научноизследователската дейност на преподавателя за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.  Резултатите по този отчет са с цел стимулиране на научноизследователската дейност на преподавателя. Индивидуалният отчет за научноизследователската дейност се подава от преподавателите на ОТД в Пловдивския университет. Отпуснатите от Пловдивския университет средства 200 000 лв. (двеста хиляди лева) за стимулиране на научноизследователската дейност за 2020 г. се разпределят между факултетите и филиалите пропорционално на точките. До 15.02.2021 г. всеки преподавател представя своя индивидуален отчет за научноизследователската дейност за 2020 г. на съответния ръководител на катедра. Публикационните материали и цитиранията да са въведени в системата САНИ. До 01.03.2020 г. деканите на факултетите и директорите на филиалите изпращат доклад до ресорния заместник-ректор по научноизследователска и издателска дейност на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Теменужка Йовчева, придружен с два документа: обобщен отчет за факултета/филиала по формата на индивидуалния отчет за научноизследователската дейност на преподавателя и поименен списък на академичния състав на факултета/филиала със съответния брой точки за всеки преподавател. Копие от документите да се изпрати на електронен адрес temiov@uni-plovdiv.bg. Ще се изпрати до ръководители катедри освен писмото и данните, които сме подали за 2019 г. В срок до 20.02.2021 г. ще се изиска нужната информация в Деканата от ръководители катедри.

РЕШЕНИЕ 15: Проф. Голев направи следните съобщения:

 • Следващото заседание на ФС на ФМИ ще е на 20. януари 2021 г. (сряда) от 13:00 ч.;
 • ОС на ФМИ ще се проведе в по-удобно време. Качен е отчетът на Декнското ръководство и всеки може да се запознае с него;
 • Подготвят се рекламни материали за всички членове на ФМИ.
 • Пожелавам весели Коледни и Новогодишни празници.

РЕШЕНИЕ 16: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултета по математика и информатика.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ