Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информатика (старо 2)    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (старо 2)
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24/ 29.06.2009

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: ИНФОРМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ: (доц. д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 17 / 24.06.2009
   


Дисциплини
А
Л
Лс
У
Ус
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
285 110 11 110 11 65 6,5 1515 1800 60        
Есенен триместър
95 35 3,5 45 4,5 15 1,5 505 600 20        
Линейна алгебра и аналитична геометрия 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 Е 1
Основи на компютърната информатика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 Е 1
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър
95 35 3,5 45 4,5 15 1,5 505 600 20        
Математически анализ 1 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 З 2
Програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 З 2
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 ТО 1 З 2
Пролетен триместър
95 40 4 20 2 35 3,5 505 600 20        
Математически анализ 2 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 40 20 2 0 0 20 2 200 240 8 И 1 П 3
Курсов проект 1 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
310 185 19 90 9 75 7,5 1550 1860 62        
Есенен триместър
105 55 5,5 25 2,5 25 2,5 525 630 21        
Алгебрични структури 30 15 1,5 15 1,5 0 0 150 180 6 И 2 Е 4
Диференциални уравнения 20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
Компютърни архитектури   25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 Е 4
Информационни технологии 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 Е 4
Зимен триместър
110 65 6,5 35 3,5 30 3 550 660 22        
Геометрия 30 15 1,5 15 1,5 0 0 150 180 6 И 2 З 5
Вероятности и приложна статистика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 З 5
Алгоритми и структури от данни 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 З 5
0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
95 65 6,5 30 3 20 2 475 570 19        
Езици за програмиране 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Дискретна математика 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 2 П 6
Операционни системи 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 П 6
0 0 20 2 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
285 160 16 40 4 125 13 1515 1800 60        
Есенен триместър
100 60 6 0 0 40 4 500 600 20        
Компютърна графика 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Бази от данни 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Програмиране на Java 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Логическо и функционално програмиране  25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Зимен триместър
95 50 5 20 2 45 4,5 505 600 20        
Компютърни числени методи 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 З 8
Софтуерни технологии 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 З 8
Курсов проект 2 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 3 З 8
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
90 50 5 20 2 40 4 510 600 20        
Изкуствен интелект 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 П 9
Компютърни мрежи и комуникации 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
0 0 20 2 0 0
Курсов проект 3 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 3 П 9
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
220 140 14 60 6 80 8 1610 1830 61        
Есенен триместър
80 45 4,5 20 2 35 3,5 490 570 19        
Компютърна лингвистика 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 4 Е 10
Разпределени приложения 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
0 0 20 2 0 0
Курсов проект 4 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 4 Е 10
Зимен триместър
80 45 4,5 20 2 35 3,5 490 570 19        
Информационно моделиране 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 4 З 11
Методи на транслация 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 4 З 11
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
0 0 20 2 0 0
Курсов проект 5 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 4 З 11
60 50 5 20 2 10 1 630 690 23        
Управление на проекти 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 4 П 12
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
0 0 20 2 0 0
Обзорни лекции по информатика 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 4 П 12
ОБЩО
1100 595 60 300 30 345 35 6190 7290 243        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ