Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2019 Протокол № 64 / 26.09.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 64 / 26.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ №64
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 26.09.2019 г. от 14:00 ч. в 235 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Отсъства гл. ас. д-р Ива Докузова.
Присъства без право на глас  Веселина Тавкова (докторант).
Дневен ред:

  • Учебни.
  • Други.

По точка 1.
а) Ръководителят на катедрата обсъди с членовете на катедрата началото на  учебните занятия за учебната 2019/2020 г., броят на групите, както и разписанието на часовете за А триместър.
Прие се предложението на доц. Грибачева за трима хонорувани асистенти за водене на упражнения по дисциплината ЛААГ’,  на студенти от специалност „Софтуерни технологии и дизайн”, 1. курс, редовно обучение.

По точка 2.
а) Проф. Манев предложи да се назначи Веселина Руменова Тавкова на академичната длъжност  „Асистент”  в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност ‘’Геометрия и топология“ към катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ,  на пълен щат със срочен трудов договор за срок от 4 години, считано от 01.10.2019 г. Ръководителят на катедра мотивира предложението си с необходимостта от подмладяване на катедрата и наличието на достатъчен брой часове за упражнения. Предложението беше подкрепено и след това гласувано и прието единодушно.
б) Ръководителят на катедрата напомни на членовете на КС да изпратят приемното си време и разписанието на часовете си за А триместър на гл. ас. Докузова.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

26.09.2019 г.

Протоколирал:
(доц. д-р Д. Грибачева)
Ръководител на катедрата:
(проф. д.м.н. М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ