Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2019 Протокол 6/07.06.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол 6/07.06.2019

ПРОТОКОЛ № 06 / 07.06.2019 г.

 

Днес, 07.06.2019 г. (петък), от 12.00 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Присъстват: доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова,         ас. д-р Атанас Илчев.

С право на съвещателен глас присъстват: проф. д-р Андрей Захариев - ВРИД Ръководител катедра „Математически анализ “, проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Отсъстват: няма

Приет бе следният дневен ред:

  1. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „професор“ към катедрата.
  2. Разни.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложеният дневен ред бе приет.

По точка 1: Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  към катедра „Математически анализ“, обявен в ДВ, брой 31 от 12.04.2019 г., по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, научна специалност: Математически анализ и съгласно чл. 4 (3), чл. 29а (1) от ЗРАСРБ; чл. 2 (2) и (3) от ППЗРАСРБ; чл. 57 (1) и (2) във връзка с чл. 62 от ППЗРАСРБ и чл. 79 (1) и (2) от ПРАСПУ, Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури:

Външни за Пловдивски университет членове:

1) Проф. д.м.н. Надежда Костадинова Рибарска – ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност: Математически анализ (ръководител катедра „Матемнатически анализ“);

2) Доц. д-р Първан Евтимов Първанов – ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност: Математически анализ;

3) Доц. д-р Борислав Радков Драганов – ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност: Математически анализ;

4) Проф. д.м.н. Гено Петков Николов – ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност: Изчислителна математика (ръководител катедра „Числени методи и алгоритми“).

Вътрешни за Пловдивски университет членове:

1) Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;

2) Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;

3) Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Изчислителна математика.

Резервни членове: 

1) (външен) Проф. д.м.н. Дойчин Иванов Толев  – от ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

2) (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Изчислителна математика).

Гласували „за“ -7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направеното предложение е прието.

 

По точка 2:

2.1. Катедреният съвет одобри конспект за провеждането на докторантски минимум от индивидуалния план на Пламена Иванова Марчева, редовен докторант в катедра „Математически анализ“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научни ръководители проф. д-р Андрей Иванов Захариев и проф. дмн Петко Димитров Пройнов.

Гласували „за“ -7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направеното предложение е прието.

 

2.2. Професор Захариев направи следното съобщение: Всеки член на катедрата, който през учебната 2018/2019 е ръководил дипломанти, докторанти или участва в държавните изпити да изпрати на ръководителя на катедрата пълен отчет за отработените часове в срок до 07.07.2019 г.

 

07.06.2019г.

гр. Пловдив

Подпис:………………………………

проф. д-р Андрей Захариев

ВРИД Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

 

Подпис:……………………………

гл. ас. д-р Милена Петкова

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ