Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 67 / 13.03.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 67 / 13.03.2019

ПРОТОКОЛ № 67 / 13.03.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 13 март 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване дневния ред на ФС за 20.03.2019 г.
 2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ за 20.03.2019 г.

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Обявяване на конкурси за академичнидлъжности.
 4. Подготовка на ОС на ФМИ.
 5. Отчети на факултетни комисии.
 6. Хонорувани.
 7. Разни.
 8. Избор на асистенти.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на ФМИ приетите на катедрени съвети актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности, редовна и задочна форма на обучение от следните катедри: от „Приложна математика и моделиране“ – общо 5 (за БИТ – 2, за БМ – 1, за СТД – 1, за МИИТ – 1); от „Софтуерни технологии“ – 41 (за БИТ  – 6, за Инф. – 6, за СТД – 20, за ИТМОМ – 5, за МИИТ – 4); от „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 7 и 2 за ИД от магистърските програми. 

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на учебните програми за следните задължително­избираеми дисциплини от бакалавърската специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на филиала на ПУ в гр. Смолян, предложени от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

 • Задължителноизбираеми дисциплини от група А

1)   Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове;

 • Задължителноизбираеми дисциплини от група Б

1)   Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии;

2)   Използване на динамичен софтуер в обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие  и предлага за утвърждаване от ФС на предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ 2 (две) учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Облачни технологии в образованието;
  • Методика на преподаване на Компютърно моделиране в 4. клас.

РЕШЕНИЕ 5: ФС утвърди следните 9 (девет) учебни програми за специалност „Биоинформатика“ към Биологически факултет:

 • Висша математика (Линейна алгебра, Аналитична геометрия и Математически анализ), с лектори: проф. дмн Манчо Манев, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов
 • Топ алгоритми за Data Mining, с лектори: проф. дмн Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина;
 • Информационна сигурност, с лектори: доц. д-р Николай Касъклиев и доц. д-р Елена Сомова;
 • Компютърна лингвистика, с лектори: проф. дмн Георги Тотков, доц. д-р Светослав Енков и гл. ас. д-р Георги Пашев;
 • Компютърна лингвистика, с лектори: проф. дмн Георги Тотков, доц. д-р Светослав Енков и гл. ас. д-р Георги Пашев;
 • Уеб сървърни езици, с лектори: доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев;
 • Компютърни мрежи и комуникации, с лектор проф. д-р Иван Ганчев;
 • Операционни системи, с лектори: проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Стоян Черешаров;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи (ИД за 4. курс), с лектор доц. д-р Генчо Стоицов.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение във връзка с изготвянето на учебните разписи за редовно и задочно обучение: предвид ограничената материално-техническа обезпеченост със зали и това, че всички преподаватели са на основен трудов договор във ФМИ, промени в изготвените учебни разписи се допускат само след писмено подадени мотивирани предложения до проф. Ангел Голев; не се допуска фиксиране на ден, дата, час.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие за утвърждаване от ФС на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2019/2020 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) –
  2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) –
  4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г. )– 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 820 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 820 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси
  по 720 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.

2)  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 520 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 520 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).                                                
  Две такси по 300 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация  „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).                                                    
  Две такси по 300 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА 

 • за провеждане на 40-часов курс – 300 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 560 лв.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие следното предложение за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 460 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 460 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 360 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 410 лв. за учебната 2019/2020 г.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 20.03.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ