Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2019 Протокол № 3 / 28.02.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 28.02.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 28.02.2019 г.

Днес, 28.02.2019 г. (четвъртък), от 11.00 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстват: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Атанас Илчев.
С право на съвещателен глас присъстват: проф. д.м.н. Петко Пройнов.
Отсъстват: няма

Приет бе следният дневен ред:
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "професор".
2. Разни.
Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 75. от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ към катедра „Математически анализ“ - 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложението бе прието единодушно.

По точка 2.
2.1.

  • Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Екатерина Борисова Мадамлиева през първата година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Андрей Захариев.
  • Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Екатерина Борисова Мадамлиева, съгласно мнението на научния ръководител.
  • Катедреният съвет предлага докторант Екатерина Борисова Мадамлиева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
  • Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова през втората година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева.
  • Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова, съгласно мнението на научния ръководител.
  • Катедреният съвет предлага докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

2.2. Проф. А. Захариев напомни на членовете на катедрата да актуализират подадената информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ (съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО) в указания срок (до 08.03.2019 г. вкл.).

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

28.02.2019 г.
гр. Пловдив

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Ръководител на катедра „Математически анализ“

Подпис:
ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ