Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 63 / 23.01.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 63 / 23.01.2019

ПРОТОКОЛ № 63 / 23.01.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 23 януари 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Анна Малинова.

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Уточняване дневния ред на ФС за 30.01.2019 г.
2.
 Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ за 30.01.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Хонорувани.
4. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: Във връзка със заявените до 22.01.2019 г. избираеми дисциплини за Пролетния триместър (25 за редовно и 18 за задочно) ДС прие се изпрати до всички ръководители на катедри имейл с молба да предложат по още една избираема дисциплина до 29.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 06.02.2019 г. (сряда) ръководителите на  катедри и щатните преподаватели по английски език да изпратят актуализирани заявки и преподавателите (щатни и хонорувани) по съответните дисциплини, във връзка с изготвяне разписанията за задочно обучение за Пролетния триместър, учебна 2018/2019 година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следните предложени от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

  • Дизайн и изготвяне на сертификати и грамоти, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова;
  • Създаване на постер с Adobe Spark, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова;
  • G Suite за образованието, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова.

РЕШЕНИЕ 5: Проф. Илиев информира за:

  • предстоящата институционална акредитация на ПУ: комисията ще заседава от 25.02. до 01.03.2019 г.  (от понеделник до петък), което означава да се спазват учебните разписания, приемното време и да сме подготвени за проверка. За целта ръководителите на катедри е необходимо да сведат до знанието на всички членове от съответните катедри;
  • предстоящата акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (за бакалаври и магистри) и изготвяне на доклад, който ще се приеме през месец май 2019 г., материали ще се събират през месец април 2019 г.

РЕШЕНИЕ 6: Проф. Илиев информира, че следващото заседание на ФС ще е на 20.03.2019 г., на което ще се обявят всички конкурси за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 30.01.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ