Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 32 / 10.10.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 32 / 10.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 32 / 10.10.2018 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 10 октомври 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват:, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Редуцирани: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – гост преподавател от 01.10.2018 г.; доц. д-р Неделчо Велев Милев – пенсиониран от 01.07.2018 г.; доц. д-р Веска Пенчева Нончева – в неплатен отпуск.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 2; Присъстващи – 30;

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Отчет на Факултетната комисия по наука.

4) Хонорувани.  

5) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности. 

6) Разни.

7) Избор за заемане на академични длъжности. 


РЕШЕНИЕ 1: ФС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2018/2019 година. (Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 2: Във връзка с приема за учебната 2018/2019 година проф. Илиев направи следното съобщение: изпълнението е над 100% в направление 4.6. Информатика и компютърни науки, редовно и задочно обучение; в направление 4.5. Математика приемът е 14, като 10 БМ и 4М; в направление 1.3. Педагогика на обучението по … приемът също е над 100%, като за МИИТ приемът е двоен; за магистърските програми и квалификациите във ФМИ тази година е най-добро постижение – 204 са записаните до този момент магистри.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: в срок до 6.11.2017 г. (понеделник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие: в срок до 31.10.2018 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2018/2019 година) в 2 екз.

РЕШЕНИЕ 5: Доц. Златанов запозна членовете на ФС с новите промени при формиране на аудиторните часове: при численост на курса под 7 студенти списъчен състав аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по учебен план, както следва: лекции, упражнения, лабораторни, семинарни и практически занятия: за 7 студенти – на 100%, за 6 студенти – на 90%, за 5 студенти – на 80%, за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %.При численост на поток под 10 студенти списъчен състав аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по учебен план, както следва: лекции: за 10 студенти – на 100%, за 9 студенти – на 90%, за 8 студенти – на 80%, за 7 студенти – на 70%, за 6 студенти – на 60% за 5 и по-малък брой студенти – на 50 %; семинарни и практически занятия: за 7 студенти – на 100%, за 6 студенти – на 90%, за 5 студенти – на 80%, за 4 и по-малък брой студенти – на 50%.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за възстановяване на докторантурата на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.11.2018 г., съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Антоанета Петрова Йорданова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка оценка Отличен (6.00) Антоанета Петрова Йорданова за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Димитър Васков Фиданов, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка оценка Отличен (6.00) Димитър Васков Фиданов за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Атанас Василев Илчев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Атанас Василев Илчев, считано от 01.11.2018 г.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Димитър Руменов Разпопов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Алгебра и геометрия", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Манчо Христов Манев и доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Руменов Разпопов за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Димитър Руменов Разпопов, считано от 10.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ 17: Във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти за учебната 2018/2019 година доц. Златанов направи следните съобщения: сроковете за подаване на документи е до 28.11.2018 г.; конкурсните изпити по специалността са от 18.01.2019 г. до 21.01.2019 г., а по чужд език е на 22.01.2019 г.; комисиите по допускане ще бъдат от 29.11.2018 г. до 18.12.2018 г., за целта ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода: 01.03.2018 г. – 10.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия и ментори за провеждане на практика по специалността на 3БИТ и 3СТД през Есенния триместър на учебната 2018/2019:

        I.   Хонорувани преподаватели:

 1. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев с хорариум 300 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
 2. Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – с хорариум 300 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
 3. Анастасия Ангелова Паланова – с хорариум 500 часа в упр. за водене на часове по Английски език на 1. курс, редовно и задочно обучение;
 4. Владимир Петров Вълев – с хорариум 300 часа за водене на Избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение, Есенен, Зимен и Пролетен триместри;
 5. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев с хорариум 200 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
 6. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – с хорариум 300 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
 7. Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с хорариум 200 часа в упражнения за водене на избираеми дисциплини Есенен и Зимен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
 8. Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – с хорариум 150 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Пролетен триместър, редовно и задочно (двоен хонорар);
 9. Милен Пламенов Близнаков (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина; 
 10. Мария Минева Жекова (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
 11. Мария Руменова Гачкова (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси;
 12. Мартин Викторов Такев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Дизайн на приложения за мобилни устройства;
 13. Тони Пламенов Каравасилев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
 14. Слави Станчев Глухов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Операционни системи;
 15. Стоян Петев Атанасов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране с PHP и MySQL;
 16. Неделчо Андонов Андонов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
 17. Мария Тодорова Христозова-Дочева (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Информационни технологии;
 18. Денислав Иванов Лефтеров (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина;
 19. Емил Ангелов Ангелов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране;
 20. Георги Христов Палешников (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина;
 21. Светозар Маринов Гледачев – с хорариум 360 часа за водене на избираеми дисциплини на всички специалности, редовно и задочно обучение;
 22. Тодор Минков Рачовски (програмист) – с хорариум 360 часа за водене на упражнения по Мобилни приложения и Програмиране на приложения за мобилни устройства;
 23. Здравко Николаев Вангелов (магистър спец. „Мултимедия и виртуална реалност“)-  с хорариум 50 часа за водене на избираема дисциплина "3D моделиране с Maya".
 24. Любен Иванов Киков (програмист в Бисофт ЕООД) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по „Увод в програмирането (С#)“ с 1. курс, СТД, редовно обучение;
 25. Тодор Йорданов Иванов (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по „Увод в програмирането (C#)“ с 1. курс, СТД, редовно обучение;
 26. Детелина Сергеева Милкотева (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по „Програмиране“ с 1. Курс, специалност МИИТ, редовно обучение;
 27. Соня Кирилова Заимова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ с 1. курс на специалности ИТМОМ и МИИТ, редовно обучение;
 28.  Мадлен Костадинова Стойчева (студентка 3. СТД, фак. № 1601681014) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по “Увод в програмирането 1” с 1. курс на специалност СИ, редовно обучение;
 29. Росина Иванова Петрова (студ. 3СТД, фак. №1601681017) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „СТД”, 1. курс през А триместър;
 30. Ивелина Петкова Атанасова (студ. 3СТД, фак. №1601681050)  – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „СТД”, 1. курс през А триместър;
 31. Ангелина Костадинова Матева (студ. 3СТД, фак. №1601681053) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „СТД”, 1. курс през А триместър;
 32. Мария Иванова Борисова (студ. 3МИ, фак. №1601181004) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „Информатика”, 1 курс през А триместър;
 33. Константин Евгениев Георгиев (студ. 2МИИТ“, фак. №1701181004) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „Информатика”, 1 курс през А триместър;
 34. Богомила Димитрова Стойчева (студ. 3М, фак. №1601051001) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „Алгебра” за спец. „МИИТ+ИТМОМ”, 2 курс през А триместър.
 35. Венелин Васков Вълков (магистър) – с хорариум 100 часа за провеждане на избираема дисциплина, през Есенния триместър, редовно обучение;
 36. Иван Петров Бъндев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по „Опримизационни модели в икономиката“ за 4.БИТ през Есенния триместър, редовно обучение;
 37. Антоанета Петрова Йорданова (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по „Маркетингови изследвания“ за 2БИТ през Есенния триместър, редовно обучение;
 38. Димитър Васков Фиданов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по „Числени методи“ за 3МИ и 3ИТМОМ през Есенния триместър, редовно обучение;
 39. Стефани Апостолова Панайотова (дмагистър) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по „Числено решаване да диференциални уравнения“ за 4БМ през Есенния триместър, редовно обучение;
 40. Виктор Пламенов Матански (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на дисциплината „Застраховане и застрахователни информационни системи”, 4БИТ, задочно обучение и изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 41. Ламбри Йовков Йовков (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, 1БИТ, задочно обучение, за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 42. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, 1СТД, 1БИТ, 1 БМ, редовно обучение, за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 43. Мария Йорданова Гайдарова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, 1БИТ, редовно обучение, за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 44. Хасан Шюкрю Гюлюстан (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на дисциплините „Разпределени приложения”, 3Информатика,  редовно и задочно обучение; „Бизнес информационни технологии“, 4БИТ,за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 45. Стелиана Тилчева Чиликова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, 1БИТ, задочно и редовно обучение 4БИТ, редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 46. Веселина Василева Карапеева (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, 1СТД, задочно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 47. Илиан Руменов Иванов (магистър) – с хорариум  300 часа за водене на избираемата дисциплина „Бизнес право”, за всички специалности, редовно и задочно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 48. Силвия Георгиева Павлова (магистър)с хорариум 200 часа за водене на избираемата дисциплина „Преговори в IT индустрията”, за всички специалности; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 49. Илия Василев Кирчев – с хорариум 100 часа за водене на избираемата дисциплина „Въведение в банкирането”, за всички специалности; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 50. Димитър Желязков Дойчев (студент 4М) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Модели на реални процеси” на 2Инф., редовно обучение и участие в провеждането на семестриални изпити;51.     Екатерина Борисова Мадамлиева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упр. по дисциплината „Модели на реални функции“ и участие в провеждането на семестриални изпити на 2. Информатика, редовно обучение;
 51. Иван Иванов Желев (4. курс БИТ, фак. № 1401561034) – с хорариум 360 часа за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“  с 3И и 1СИ;
 52. Веселина Руменова Нанева (4. БИТ, фак. № 1401561002) – с хорариум 360 часа за водене на лабораторни упражнения по “Издателски системи“ на 3. СТД;
 53. Мария Викторова Малинова (магистър) – с хорариум 260 часа за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ на III курс “Информатика“ и 1СИ.

      ІІ. Ментори, провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/:

 1. Сиана Детелинова Малинова – с хорариум 180 часа в упр.;
 2. Младен Димитров Желев – с хорариум 180 часа в упр.;
 3. Боян Васков Тодоров – с хорариум 180 часа в упр.;
 4. Николай Георгиев Иванов – с хорариум 180 часа в упр.;
 5. Иво Недялков Кръстев – с хорариум 180 часа в упр.;
 6. Слав Константинов Илиев – с хорариум 180 часа в упр.;
 7. Чудомир Иванов Делчев – с хорариум 180 часа в упр.;
 8. Стефка Георгиева Команова – с хорариум 180 часа в упр.;
 9. Иван Георгиев Минов – с хорариум 180 часа в упр.;
 10. Валерий Бочев Калчев – с хорариум 180 часа в упр.;
 11. Владимир Божилов Темелков– с хорариум 180 часа в упр.;
 12. Цветелина Георгиева Балтаджиева – с хорариум 180 часа в упр.;
 13. Ваня Цонкова Стоянова – с хорариум 180 часа в упр.;
 14. Милен Иванов Матев – с хорариум 180 часа в упр.;
 15. Даниела Данчева Иглева – с хорариум 180 часа в упр.;
 16. Боян Петков Гергинчев – с хорариум 180 часа в упр.;
 17. Иван Владимиров Леков– с хорариум 180 часа в упр.;
 18. Атанаска Иванова Чобанова– с хорариум 180 часа в упр.;
 19. Мартин Иванов Стоев – с хорариум 180 часа в упр.;
 20. Станислав Запрянов Въчков – с хорариум 180 часа в упр.;
 21. Зорка Костадинова Славова – с хорариум 180 часа в упр.;
 22. Красимир Макавеев Макавеев – с хорариум 180 часа в упр.;
 23. Парашкева Димитрова Костадинова – с хорариум 180 часа в упр.;
 24. Даниела Илиева Вълчева – с хорариум 180 часа в упр.;
 25. Стоян Ганчев Стоянов – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 21: Проф. Илиев информира членовете на ФС за традиционния семинар на ФМИ: ще се проведе на 28, 29 и 30 ноември 2018 г. в курортен комплекс „Камелия“, Пампорово. За целта е необходимо в срок до 31.10.2018 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите.

РЕШЕНИЕ 22: Проф. Илиев съобщи, че още не е изпратено първото съобщение за 48-та Пролетна конференция на СМБ; тази година тя ще се проведе в гр. Русе и организатор ще е ФМИ на СУ.

РЕШЕНИЕ 23: Доц. Златанов информира членовете на ФС, че на 05.01.2019 г. ще се проведе поредната студентска научна сесия. 

РЕШЕНИЕ 24: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че новите допълнителни факултетни изисквания няма да са по-ниски от сегашните специфични изисквания на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 25: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС за предстоящите акредитации във ФМИ – 10 на  брой. За целта е необходимо, в срок до края на 2018 година да се актуализират по катедри учебните програми, поне в частта Литература да има източници от 2015 насам.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие следното предложение за утвърждаване от АС на ПУ:

 1. Чл. 51.(5) от Правилника за учебната дейност на ПУ да стане: чл. 51.(5) Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценка от   държавен   изпит и/или защита на дипломна работа;
 2. Да отпаднат §1. и §3. от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за учебната дейност на ПУ.

 

РЕШЕНИЕ 27: Във връзка с обновените нови аудитории  проф. Илиев изказа специални благодарности на фирмата „Ковачев и синове”, на Тодор Чаушев, с който през летния период непрекъснато контролирахме и следяхме как вървят нещата.  

РЕШЕНИЕ 28: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра преп. д-р Деница Ангелова Шаркова за академичната длъжност главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма Методика на обучението по информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 29: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра преп. д-р Кирина Димитрова Бойкова за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 1. 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма Методика на обучението по информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 30: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра информатик д-р Стоян Николов Черешаров за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 31: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-Компютърна графика) към катедра „Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 32: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки към катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 33: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  доц. д-р Ангел Атанасов Голев за академичната длъжност „професор“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки към катедра „Софтуерни технологии” на Факултета по математика и информатика.

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ