Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2018 Протокол №58 / 4.10.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №58 / 4.10.2018

ПРОТОКОЛ №58
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 На 4.10.2018 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в разширен състав.

Присъстват редовните членове на КС: проф. дмн Манчо Манев (ръководител ка­тед­­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Отсъства доц. д-р Марта Теофи­ло­ва.

В съответствие със заповед №Р33-5011/25.09.2018  на Ректора на ПУ участват ед­но­крат­но с право на глас: чл.-кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов (ФМИ на СУ и ИМИ на БАН), доц. д-р Симеон Петров Замковой (ФМИ на СУ), доц. д-р Юлиан Цанков Цанков (ФМИ на СУ).

Присъстват без право на глас: гл. ас. д-р Христо Манев (МУ-Пловдив), Димитър Разпопов – докторант, Веселина Тавкова – докторант.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд за ОНС „Доктор“ на Димитър Разпопов.
 2. Други.

 

По точка 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд за ОНС „Доктор“ на Димитър Руменов Разпопов

Форма на докторантура: Самостоятелна
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторантска програма „Геометрия и топология”
Тема на дисертационния труд: „Върху геометрията на риманово многообразие с две циркулантни структури”
Дата на зачисляване: 25.11.2015 г.
Научни ръководители: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев и доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева

Ръководителят на катедра запозна членовете на РКС с решението на КС от 28.05. 2018 г. (Протокол №56) за приета готовност за защита на дисертационния труд на Д. Разпопов, съгласно предложението на научните му ръководители за откриване на процедура по предварително обсъждане на дисертационния му труд. Обсъждането беше отложено за по-късна дата поради започналите промени в ЗРАСРБ и свързаните с него правилници. Днес това обсъждане вече е възможно и с това се изпълнява чл. 33 от ПРАС на ПУ. Проектът за ди­сертация бе на разположение на желаещите да се за­поз­на­ят с него в деканата повече от 3 сед­мици преди днешния ден.

С цел по-голяма представителност на предварителното обсъждане, съставът на КС е разширен едно­кратно със заповед на Ректора на ПУ (№Р33-5011/25.09. 2018) по предложение на ръ­ко­водителя на катедра съгласно чл. 34(1) от ПРАС на ПУ с още 3 хабилитирани лица, специалисти по докторантската програма: чл.-кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов (ФМИ на СУ и ИМИ на БАН), доц. д-р Симеон Петров Замковой (ФМИ на СУ), доц. д-р Юлиан Цанков Цанков (ФМИ на СУ).

Съгласно Регламента за придобиване на ОНС „Доктор“ на ФМИ на ПУ ръководителят на катедрата даде думата за изложение на дисертанта в рамките на 15 минути.

След изложението ръководителят на катедрата даде ход на обсъждането.

Първо се изказа единият научен ръководител проф. Манев като представи своето мнение за дисертационния труд. Той каза, че няма нужда да пред­ставя докторанта, защото при­съст­ва­щи­те го познават много добре. Той отбеляза, че представеният проект, който е започнат още преди зачисляването на Д. Разпопов към катедрата, има според научните ръководители качествата на докторска дисертация. В заключение проф. Манев заяви, че резултатите получени и оформени от докторанта са достатъчни, удовлетворяват съответните изисквания и заслужено трудът трябва да се придвижи по-нататък, за да бъде защитен пред научно жури.

После думата бе дадена и на другия научен ръководител доц. Грибачева. Тя отбеляза, че Д. Разпопов е зачислен през 2015 г., но е започнал да работи по темата съвместно с доц. Джелепов и гл. ас. Докузова още през 2010 г.  Впоследствие е продължил активно изследванията и с научните си ръководители. Написал е една статия с доц. Грибачева, а по-късно още една статия с проф. Манев и гл. ас. Докузова. Участвал е в учебния процес на ФМИ през първата и втората година от докторантурата, като е водил упражнения по „Диференциална геометрия” на студенти от факултета. Според доц. Грибачева докторантът е показал старание и трудолюбие, благодарение на което е успял да завърши дисертационния си труд и да го представи много добре пред КС. Тя изказа своето съгласие работата да се придвижи по-нататък и да бъде защитена пред научно жури.

Проф. С. Иванов отбеляза, че много се ценят примерите в съвременната диференциална геометрия. Според него има намерени достатъчно разнообразни примери в дисертацията и трудът, който е положен  не е бил напразен. Проф. Иванов потвърди мнението на научните ръководители, че трябва да се открие процедура  за защита пред научно жури.

Според гл. ас. Епитропов заглавията на дисертацията и на Параграф 2. са твърде близки и може да се помисли за промяна в заглавието на параграфа.

Беше прочетен писмения отзив от доц. д-р Галя Накова (катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – отзивът е приложен към протокола. В заключението му доц. Накова препоръчва започване на процедура по защита на дисертацията на Димитър Разпопов.

Дисертантът получи възможност да отговори на забележките в отзива на доц. Накова. Той отбеляза, че те се отнасят повече към някои формулировки и алтернативни доказателства, както и че препоръчаните допълнения ще бъдат направени, тъй като те са необходими и не са обемни.

Доц. Замковой направи забележка по дефиницията на допълнителната структура Q за разглежданото четиримерно многообразие. Той каза, че в работата не е уточнено дали е възможен случай втората степен на Q да е равна на идентитета. Ако това е така няма да съществува база породена от Q, което обезмисля много от по-нататъшните изследвания.

Д. Разпопов отговори, че случаят при който втората степен на Q е различна от идентитета е включен в условията наложени за Q, но поради техническа грешка това не става ясно в текста, така че условието за Q ще бъде коригирано.

Проф. Манев попита кой резултат от дисертацията удовлетворява най-много ди­сер­танта и с какво му се харесва.

Димитър Разпопов отговори, че това е последният параграф от дисертацията, в който са получени много и разнообразни примери за разглежданите многообразия.

Поради изчерпване на изказванията ръководителят на катедрата предложи да се вземат следните решения.

Решения:

               I.      Катедреният съвет реши, съгласно чл. 34. (1) от ПРАСПУ, че представеният от Димитър Руменов Разпопов дисертационен труд на тема „Върху геометрията на риманово многообразие с две циркулантни структури“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на обра­зова­тел­ната и на­уч­на сте­пен „Док­тор” по област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­феси­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика; док­­тор­ска про­грама „Геометрия и то­по­ло­гия“.

            II.     Катедреният съвет пред­лага, съгласно чл. 34 (2) от ПРАСПУ, за членове на със­­тава на научното жури за защита на дисер­та­ционния труд на Димитър Руменов Разпопов след­ни­те хабилитирани преподаватели със същата научна спе­­циалност, по която е док­тор­­ска програма:

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 1. Проф. дмн Манчо Христов Манев (научен ръководител) – ПУ „Па­и­сий Хилендарски” – об­ласт на висше образование 4. Природни на­у­ки, мате­ма­ти­ка и информатика; про­фе­си­о­нално направление 4.5. Ма­те­матика; научна спе­ци­алност Геометрия и то­по­ло­гия;
  Външни членове за Пловдивски университет:
 2. Чл.-кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов – от СУ „Св. Климент Охридски“ и ИМИ при БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика; профе­си­онално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и то­по­ло­гия;
 3. Доц. д-р Галя Василева Накова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­­фе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна спе­циалност Геометрия и то­по­ло­гия;
 4. Доц. д-р Симеон Петров Замковой – от СУ „Св. Климент Охридски“; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­­фе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна спе­циалност Геометрия и то­по­ло­гия;
 5. Доц. д-р Юлиан Цанков Цанков – от СУ „Св. Климент Охридски“; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­­фе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна спе­циалност Геометрия и то­по­ло­гия.
  Резервни членове:
 6. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева (научен ръководител) – от ПУ „Паисий Хилендарски“; об­ласт на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и инфор­мати­ка; про­фе­сио­нал­но направление 4.5. Математика; научна специалност Гео­метрия и то­по­ло­гия (ре­зервен вътрешен член);
 7. Доц. д-р Милен Христов Христов – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­­фе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна спе­циалност Геометрия и то­по­ло­гия (резервен външен член).

Всички предложени за членове на НЖ са подписали необходимите декларации и са се съгласили датата за крайното заседание на НЖ да бъде 13.12.2018 г.

Решенията бяха гласувани и приети единодушно.

 

По точка 2.

а) Ръководителят на катедра запозна присъстващите с отчета за изпълнение на индивидуалния план на докторанта Димитър Руменов Разпопов през третата година на обучение в самостоятелна форма. След обсъждане и въз основа на представените отчети от докторанта и мнението на неговите научни ръководители, членовете на КС единодушно приеха следните реше­ния:

 1. Предложение Факултетният съвет, съгласно чл. 24. от ПРАС на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­ски”, да при­еме мнението за работата на докторанта Димитър Руменов Разпопов през третата го­ди­на от подготовката (25.11.2017 г. – 04.10. 2018 г.), представено от научните му ръ­ко­водители проф. дмн Манчо Манев и доц. д-р Добринка Грибачева.
 2. Факултетният съвет да приеме отчета за третата година от подготовката на докторанта Димитър Руменов Разпопов, съгласно мнението на научните му ръ­ко­водители.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Димитър Руменов Разпопов да бъде атес­тиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата го­дина от под­готовката.
 4. Съгласно чл. 31 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедреният съвет пред­ла­га на Факултетния съвет докторантът Димитър Руменов Разпопов да бъде от­числена от док­торантура с придобито право на защита, счи­тано от 04.10.2018 г.

б) Бяха предложени следните студенти за водене на упражнения към катедрата:

 • Росина Иванова Петрова, сп.“СТД“, 3. курс, Фак. ном. 1601681017, email: petrova.rossina@gmail.com – с хорариум 50 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „СТД”, 1. курс през А триместър.
 • Ивелина Петкова Атанасова, сп.“СТД“, 3. курс, Фак. ном. 1601681050, email: p.i.atanasova97@gmail.com – с хорариум 50 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „СТД”, 1. курс през А триместър.
 • Ангелина Костадинова Матева, сп.“СТД“, 3. курс, Фак. ном. 1601681053, email: angelinamateva.fmi@gmail.com – с хорариум 50 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „СТД”, 1. курс през А триместър.
 • Мария Иванова Борисова, сп. „МИ“, 3. курс, Фак. ном. 1601181004, email: mimi880503@gmail.com – с хорариум 60 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „Информатика”, 1. курс през А триместър.
 • Константин Евгениев Георгиев, сп. „МИИТ“, 2. курс, Фак. ном. 1701181004, email: kokosabre@gmail.com – с хорариум 60 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „ЛААГ” за спец. „Информатика”, 1. курс през А триместър.
 • Богомила Димитрова Стойчева, сп. „Математика“, 3. курс, Фак. ном. 1601051001, email: boggy.s.1997@gmail.com – с хорариум 50 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпит по „Алгебра” за спец. „МИИТ+ИТМОМ”, 2. курс през А триместър.

 

Предложението беше прието единодушно от членовете на КС.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 04.10.2018 г.  Секретар на катедрата:                             

(гл. ас. д-р И. Докузова)

   

Ръководител на катедрата:                           

(проф. дмн М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ