Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър) 2 г.    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър) 2 г.
Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в разработването на две от следните теми.

 1. Позиционни бройни системи. Преминаване от една бройна система в друга. Аритметика в двоична бройна система.
 2. Логически (булеви) функции. Конюнкция, дизюнкция и отрицание. Основни свойства.
 3. Алгоритми – основни характеристики и свойства. Начини за изразяване.
 4. Езици за програмиране. Типове данни (прости и структурни).
 5. Езици за програмиране. Реализация на последователни, разклонени и циклични алгоритми.
 6. Езици за програмиране. Подпрограми. Параметри. Рекурсия и итерация.
 7. Езици за програмиране. Вход и изход. Работа с файлове.
 8. Архитектура на фон Нойманов компютър. Класификация и исторически данни.
 9. Обща схема на компютър, Предназначение и функции на основните компоненти : оперативна памет, централен процесор.
 10. Система за вход/изход и система за прекъсване.
 11. Периферни устройства. Класификация.
 12. Информационни технологии. Същност и необходимост. Основни области на приложение на универсалните приложни програмни пакети.
 13. Алгоритми и структури от данни. Абстрактни типове данни. Фундаментални структури от данни и алгоритми за обработката им.
 14. Основни алгоритми за числени пресмятания.
 15. Основни алгоритми за работа с масиви. Търсене, преброяване и пренареждане на елемент(и) с определени свойства. Обхождане.
 16. Подреждане (сортиране) на масив. Сливане на масиви. Двоично търсене в подреден масив.
 17. Линейни структури от данни (списък, стек, опашка) – създаване, обновяване и обхождане.
 18. Нелинейни структури от данни (граф, дърво, двоично дърво) – създаване, обновяване и обхождане.
 19. Комбинаторни обекти. Основни комбинаторни алгоритми.
 20. Графи. Представяне на графи. Обхождане на графи в дълбочина и ширина.
 21. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Обекти, класове и екземпляри.
 22. Обектно-ориентирано проектиране. Наследяване. Херметизация. Полиморфизъм.
 23. Операционни системи. Същност и основни функции. Видове. Файлова система.
 24. Операционна система с текстов потребителски интерфейс. Основни команди.
 25. Операционна система с графичен потребителски интерфейс. Елементи на графичния потребителски интерфейс.
 26. Компресиране и декомпресиране на данни. Архивиращи програми.
 27. Компютърни вируси и антивирусни програми. Класификация. Профилактика.
 28. Компютърна обработка на текстове. Видове програми за обработка на текст.
 29. Дейности при работа с текстов документ – въвеждане, редактиране, форматиране, съхраняване, отпечатване.
 30. Вмъкване в текстов документ на обекти, създадени с други приложения.
 31. Електронни таблици. Основни елементи. Относително и абсолютно адресиране. Програми за работа с електронни таблици.
 32. Електронни таблици. Работа с формули и диаграми.
 33. Компютърни програми за представяне пред публика.
 34. Бази от данни и системи за тяхното управление. Видове. Релационни бази от данни. Релационен език SQL. Транзакции.
 35. Локални компютърни мрежи – хардуерни и софтуерни компоненти. Потребители и достъп. Администриране на ЛМ. Протоколи.
 36. Локални компютърни мрежи – топология. Видове ЛМ. Мрежови операционни системи.
 37. Интернет. Същност, технически и технологически аспекти. Области и адреси.
 38. Услуги и протоколи в Интернет (електронна поща, разговори в реално време, пренос на файлове и др.).
 39. Технологии и програми за представяне, търсене и разглеждане на информация в Интернет (WWW).
 40. Web документи – елементи, проектиране и създаване. Използване на скриптов език (HTML).
 41. Събитийно програмиране. Основни принципи. Стандартни обекти на графичния потребителски интерфейс. Работа с бази от данни.
 42. Основни етапи в развитието на училищните курсове по „Информатика“ и „Информационни технологии“ в средното училище.
 43. Държавни образователни изисквания (стандарти) по „Информатика“ – ядра на учебно съдържание, особености на задължителната и профилираната подготовка.
 44. Държавни образователни изисквания (стандарти) по „Информационни технологии“ – ядра на учебно съдържание, особености на задължителната и профилираната подготовка.
 45. Учебна и учебно-методическа литература по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ в средното училище.
 46. Основни форми за извънкласна работа по дисциплините „Информатика“ и „Информационни технологии“ – подготовка за участие в олимпиади и състезания.

Одобрена на Факултетен съвет на ФМИ, 2005 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ