Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Приложна математика (магистър) 1 г.    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика (магистър) 1 г.

Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в разработването на теми и/или решаване на задачи по въпросите от програмата.

 1. Информационни системи (ИС): определение, предназначение, основни компоненти. Видове и класификация на ИС според нивата на управление в организацията – четири-степенна пирамида. Примери на ИС на българския пазар.
 2. Видове ИС според режима на работа. Основни архитектури на ИС, прилики и различия. Приложение на ИС в стопанската организация – бизнес ИС. ИС за единно планиране на ресурсите на предприятието (ЕРП системи): характеристики, функционалности, модули, управление на информационните потоци, архитектура. Примери.
 3. Съветващи и експертни системи (ЕС). Определение, предназначение, предимства и недостатъци на ЕС. Архитектура, модули и компоненти на ЕС: системи от знания и логическо представяне, машина за извод, машина за обяснения, извличане на знания. Примери.
 4. Математически механизъм на застраховането и презастраховането.
 5. Перспективи пред застрахователя и презастрахователя.
 6. Застрахователно техническия риск. Редукция на риска в зависимост от обема на застрахователния портфейл.
 7. Риск - определение. Вероятностен подход при оценка на риска (дисперсия, стандартно отклонение). Анализ на сценариите - очаквана възвръщаемост и очаквана доходност.
 8. Влияние на рисковия фактор върху икономическите решения Благосъстояние. Крива на безразличието. Оценка на риска,  Рискова премия.
 9. Схеми за пренос на риска  чрез хеджиране. Изграждане ха оптимален портфейл от два актива.
 10. Що е математически модел. Основни видове модели(динамични/статични, детерминирани/стохастични, непрекъснати/дискретни и пр.). Етапи в създаването на модел. 
 11. Математически модели в икономиката- някои примери за статични дискретни, статични непрекъснати, динамични дискретни и динамични непрекъснати модели във финансите, в микроикономиката и в макроикономиката. Построяване и изследване.
 12. Математически модели в науката- някои примери за статични дискретни, статични непрекъснати, динамични дискретни и динамични непрекъснати модели в медицината, във физиката, в химията. Построяване и изследване.
 13. Променливи, функции, редици, списъци, множества, суми, произведения в компютърните алгебрични системи.
 14. Дефиниране на функции, процедури, условни оператори, цикли в компютърните алгебрични системи.
 15. Вложени структури, рекурсивни функции, изчислително време компютърните алгебрични системи.
 16. Числени алгоритми от типа на Вайерщрас за решаване на нелинейни уравнения.
 17. Числени алгоритми (нови модификации) за решаване на системи линейни уравнения.
 18. Числени алгоритми за решаване на системи нелинейни уравнения.

Програмата е приета на Факултетен съвет, протокол №24/24.01.2018 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ