Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Математика    English
Факултет по математика и информатика - Математика
Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в решаването на задачи в рамките на следните теми.

 1. Комплексни числа. Полиноми. Симетрични полиноми.
 2. Детерминанти, матрици и системи от линейни уравнения.
 3. Линейно (векторно) пространство, линейна зависимост, базиси и размерност.
 4. Линейни преобразувания, собствени вектори и собствени стойности.
 5. Евклидово пространство, симетрични и ортогонални линейни преобразувания в крайномерни евклидови пространства.
 6. Свободни вектори – операции и приложения.
 7. Уравнения на права, равнина и криви от втора степен.
 8. Триедър и формули на Френе за криви.
 9. Безкрайни числови редици и редове.
 10. Изследване на функции.
 11. Неопределен и определен интеграл - пресмятане и приложения.
 12. Криволинейни и повърхнинни интеграли от I и II род, пресмятане и приложения.
 13. Функционални редици и редове, поточкова и равномерна сходимост. Развитие на елементарни функции в степенен ред или ред на Фурие.
 14. Холоморфни функции, изолирани особени точки, резидууми - приложения.
 15. Обикновени диференциални уравнения - формални методи за интегриране.
 16. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти.
 17. Случайни величини, видове, числови характеристики, основни типове разпределения.
 18. Апроксимация на функции и експериментални данни.
 19. Числени методи за решаване на нелинейни уравнения.
 20. Линейно оптимиране, симплекс метод, транспортна задача.

Одобрена на Факултетен съвет, протокол № 10 / 17.01.2001 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ