Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Информатика (бакалавър)    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (бакалавър)
Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в решаването на задачи в рамките на следните теми.

 1. Математически и логически основи на компютърните системи. Бройни системи, запис на числата в позиционна бройна система и алгоритми за преобразуване на записа. Двоични функции на една и две променливи, пълна система от двоични функции. Кодиране на информация. Представяне на дискретна информация ­ цели и дробни числа и знакове, в компютърните системи. Представяне на аналогова информация ­ образ и звук, в компютърните системи.
 2. Архитектура на фон Нойманов компютър. Класификация и исторически данни. Обща схема, предназначение и функции на основните компоненти. Основна памет. Централен процесор. Машинен език и изпълнение на машинна програма. Паралелизъм. Видове адресиране и позиционна независимост на програмите. Система за вход/изход и система за прекъсване. Периферни устройства.
 3. Дискретна математика. Формални езици и граматики. Крайни автомати. Теория на графите.
 4. Процедурно програмиране. Основни принципи. Типове данни. Структури от данни. Операции и изрази. Основни управляващи конструкции. Програмни части и връзки между тях. Структурно и модулно програмиране.
 5. Алгоритми и структури от данни. Абстрактни типове данни. Рекурсия и итерация. Стек, опашка, списък, двоично дърво и основни операции с тях. Основни алгоритми за сортиране и търсене. Графи и обхождането им.
 6. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Класове и обекти. Наследяване. Херметизация. Полиморфизъм. Обектно-ориентирано проектиране.
 7. Логическо програмиране. Предикатно смятане от първи ред. Метод на резолюцията. Програмиране на Пролог – основни елементи и управление, обработка на списъци, вградени предикати. Типични приложения.
 8. Функционално програмиране. Изрази. Свободни и свързани променливи. Рекурсия. Списъци. Функции от по-висок ред. Типични приложения.
 9. Oперационни системи. Предназначение, класификация, основни компоненти, принципи за изграждане. Управление на паметта. Виртуална памет. Управление на процесорите. Управление на периферните устройства. Файлова система. Потребителски интерфейс.
 10. Инструменти за създаване на програми. Среди за разработка. Редактори. Свързващи редактори. Транслатори – видове, основни етапи и методи на превода. Преместваеми асемблери и зареждаща програма. Средства за тестване.
 11. Интерфейси. Методи и средства за комуникация човек-компютър. Осигуряване на навигацията и на изискванията на потребителите. Графичен потребителски интерфейс.
 12. Технология на софтуерното производство. Модели, жизнен цикъл, унифициран процес, работни потоци, планиране, справяне с рискове.
 13. Бази данни. Обща характеристика, предназначение и модели. Архитектура. Релационни баэи данни, релационен език SQL. Транзакции.
 14. Компютърна графика. Технически средства. Архитектура на диалогови графични системи. Схеми за представяне на геометрични обекти. Алгоритми за визуализация.
 15. Компютърни мрежи. Комуникационен модел OSI за взаимодействие с отворени системи. Локални компютърни мрежи. Комуникационен модел TCP/IP (Интернет).
 16. Изкуствен интелект. Проблеми, представяне на проблеми. Методи за търсене – пълни методи, евристични методи. Знания, представяне на знания – правила, обекти, фреймове, скриптове. Обработка на знания.
 17. Компютърна лингвистика. Основни задачи, етапи на лингвистичния анализ, методи и средства за анализ и синтез на текст, приложения за българския език.

Одобрена на Факултетен съвет, протокол № 10 / 17.01.2001 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ