Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2018 Протокол № 2 / 16.02.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 16.02.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 16.02.2018 г.

 

Днес, 16.02.2018 г. /петък/, от 11:30 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

 

Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, гл. ас. д-р Милена Петкова

Отсъстващи: гл. ас. д-р Слав Чолаков

Присъстват без право на глас: проф. д.м.н. Петко Пройнов, Екатерина Мадамлиева – редовен докторант.

 

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Предложение за отпечатване в издателството на Пловдивски университет на учебници по Математически анализ и избор (предложение) на рецензенти.
  3. Анализ на учебната дейност през Б триместър и подготовката за В триместър на 2017/2018 уч. година.
  4. Разни.

 

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

 

По точка 1.

След обсъждане професор Захариев подложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

 

2.1

Катедреният съвет одобри конспект за провеждането на докторантски минимум от индивидуалния план на Атанас Василев Илчев, редовен докторант в катедра „Математически анализ“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

 

2.2

1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Атанас Василев Илчев през първата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), представено от научния ръководител доц. д-р Боян Златанов.

2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Атанас Василев Илчев, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Боян Златанов.

3. Катедреният съвет предлага докторант Атанас Василев Илчев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

2.3

1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова през първата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), представено от научния ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева.

2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева.

3. Катедреният съвет предлага докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2.

Професор Захариев подложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

 

2.1 Катедреният съвет приема предложение за издаване от Пловдивското университетско издателство на учебници по Математически анализ, с автор доц. д-р Боян Георгиев Златанов:

  •  Математически анализ 1 (Диференциално смятане на функция на една променлива с използване на алгебрични компютърни системи); 
  • Математически анализ 2 (Интегрално смятане на функция на една променлива с използване на алгебрични компютърни системи).

2.1 Катедреният съвет приема за рецензенти на учебниците да бъдат предложени проф. д-р Андрей Захариев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р  Галина Борисова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направените предложения бяха приети единодушно.

 

По точка 3.

Професор Захариев прикани да се обсъди учебната дейност през Б триместър и подготовката за В триместър. Той съобщи, че не е констатирал проблеми с учебната дейност през Б триместър на 2017/2018 уч. година. За такива не съобщиха и членовете на КС.

 

По точка 4.

Катедреният съвет избра единодушно гл. ас. д-р Слав Чолаков за материално отговорно лице на катедра „Математически анализ”.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

16.02.2018 г.

гр. Пловдив

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

Подпис:

ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА

Протоколчик

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ