Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 46 / 21.02.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 46 / 21.02.2018

 ПРОТОКОЛ №46 /21.02.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 21 февруари 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Анна Малинова – в болнични.

           ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:
ДНЕВЕН РЕД:
0) Връчване на поздравителни адреси: проф. Асен Карталов, доц. Любен Портев.         

 • Учебни.
 • утвърждаване на допълнителни избираеми дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2017/18 г. (редовно и задочно);
 • анекс към заповедта за ДИ във ФМИ.
 •  Докторанти.
 • приемане на годишен отчет и оценка Атанас Илчев;
 • отчети, оценки, отчисляване – Мая Стоименова, Маргарита Атанасова;
 • утвърждаване на индивидуални планове за работа на новите докторанти – 14;
 • прекъсване на докторантура – Лиляна Монева;
 • научни журита – Тодор Ангелов, Тодор Рачовски.
 •  Хонорувани.  
  •  преподаватели;
  •  ментори.
 • Разни.
 • Учебници – „Математически анализ”, доц. Боян Златанов;
 •  отчет за развитието на компютърните лаборатории през 2017 година;
 •  годишен план за развитието на компютърните зали през 2018 година;
 •  Промоция – 24.03.2018 г. от 15:00 ч.;
 •  Конференция на СМБ – напомняне, че заявките са до 05.03.2018 г.;
 •  на 28.02.2018 г. – семинар „Индустрия 4.0” в заседателната зала от 13:00 ч.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: в срок до 26.02.2018 г. (понеделник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Зимен триместър, учебна 2017/18 година.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: в срок до 28.02.2018 г. (сряда) да се изпратят предложения за корекции за разписанията на задочно обучение, Пролетен триместър, учебна 2017/2018 година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: да се запознаят членовете на ФС със заповедта за обявяване на конкурси за допълнителен прием на докторанти и напомни, че: срокът за подаване на документи е два месеца от датата на обнародването на обявата в ДВ, бр. 14/13.02.2018 г. (от 13.02.2018 г. до 13.04.2018 г.); конкурсните изпити ще се проведат до 13.06.2018 г., а изборът на новите докторанти приключва до 10.07.2018 г.; избраните докторанти се зачисляват от 01.08.2018 г. Доц. Златанов прочете и доклада до Ректора за незаетите места.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ” за  издаване от Пловдивското университетско издателство на следните учебници по Математически анализ, с автор доц. д-р Боян Георгиев Златанов:

 • Математически анализ 1 (Диференциално смятане на функция на една променлива с използване на алгебрични компютърни системи);
 • Математически анализ 2 (Интегрално смятане на функция на една променлива с използване на алгебрични компютърни системи).

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение: гл. ас. д-р Христо Тошков Христов да води лекции по учебната дисциплина „Обектно-ориентирано програмиране“ на спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, втори семестър на учебната 2017/2018 година във филиала на ПУ-гр. Смолян, вместо гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие следното предложение до ФС: да бъдат избрани проф. д-р Андрей Захариев (от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и доц. д-р Галина Борисова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” за рецензенти на учебниците по Математически анализ, с автор доц. д-р Боян Златанов.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ