Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2018 Протокол № 54 / 23.01.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 54 / 23.01.2018

ПРОТОКОЛ №54
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 23.01.2018 г. от 12:00 ч. в 235 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. дмн Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Присъства без право на глас хон. ас. В. Тавкова.

Отсъства: доц. д-р Кирил Коликов.

Дневен ред:

  1. Атестация на членове на катедрата.
  2. Докторанти
  3. Други

 

По точка 1.  

Ръководителят на катедрата проф. Манев прочете отчета на доц. д-р Добринка Грибачева за атестацията ѝ през изминалия 5-годишен период. Той отбеляза, че отчетът на доц. д-р Добринка Грибачева дава основание на КС да гласува поло­жи­телна оценка за атестацията по учебната дейност, административна дейност и по научно-изследователска дейност. Общата оцен­ка от атестирането на доц. д-р Добринка Грибачева да бъде положителна.

КС гласува единодушно положителна оценка за работата на д-р Добринка Грибачева и по трите вида дейности поотделно, както и комплексно.

 

По точка 2.

Ръководителят на катедра информира членовете на катедрата, че на 17.01. 2018 г. е проведен конкурсен изпит по специалността за редовен докторант в катедра „Алгебра и геометрия“, по област на висше об­ра­зование 4. „При­родни науки, ма­те­ма­тика и информатика“, професионално направление 4.5. „Математика“, док­торска програма „Геометрия и топология“.

Единственият кандидат Веселина Руменова Тавкова е оценен с крайна оцен­ка Отличен 5,50 (5,75 на писмения изпит и 5,25 на устния изпит) от назначената комисия: проф. дмн Манчо Манев, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова. На 22.01.2018 г. кандидатката е получила оценка Много добър 5,00 на изпита по английски език.

Въз основа на това катедрата предлага на Факултетния съвет на ФМИ:

  • да избере ВЕСЕЛИНА РУМЕНОВА ТАВКОВА за редовен докторант със срок на обучение три години в катедра „Алгебра и геометрия“, по област на висше об­ра­зование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.5. „Математика“, докторска програма „Гео­метрия и топология“;
  • с научен ръководител проф. д.м.н. Манчо Христов Манев;
  • тема на дисертационния труд „Диференциална геометрия на почти параконтактни почти пара­комплексни риманови много­об­ра­зия”;
  • и да приеме нейния индивидуален учебен план.

Всички предложения бяха гласувани и приети единодушно от членовете на КС.

 

По точка 3.

а) Проф. Манев съобщи за подадените избираеми дисциплини през В триместър на 2017/2018 уч. год. за студенти от ФМИ на ПУ: 

• редовно и задочно обучение за всички специалности: „Аналитична логистика“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов;

• редовно обучение за всички специалности (особено подходяща за МИ и ИТМОМ): „Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства“, лектори: проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова.

След гласуване, КС  единодушно ги утвърди.

б) Проф. Манев напомни на членовете на КС за предстоящата институционална акредитация, както и за индивидуалните акредитационни справки, които трябва да се попълнят и изпратят до вътрешната комисия на катедра “Алгебра и геометрия” в срок до 26.01.2018 г.

в) Ръководителят катедра информира членовете на КС за писмото от УЧР във връзка с неизползвания платен годишен отпуск на преподавателите и ги подкани да го използват през времето, когато  нямат учебна заетост.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 

23.01.2018 г.                                                 Секретар на катедрата:

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:

(проф. дмн М. Манев) 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ