Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2018 Протокол № 109/24.01.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 109/24.01.2018

ПРОТОКОЛ № 109/24.01.2018

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

 

Дневен ред:

  1. Приемане на индивидуален план за обучение на Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата.
  2. Зачисляване на докторанти към катедрата, приемане на теми и научни ръководители.
  3. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

 

По точка 1:

 

Доц. Д. Бояджиев предложи да се приеме индивидуалния план на Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 2:

 

2.1. Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ бр. 77/26.09.2017 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Приложна математика и моделиране”, и съгласно чл.14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма: Диференциални уравнения, по предложение на ръководителя на катедрата доц. д-р Дойчин Бояджиев, КС реши:

 

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере ТОДОР ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Приложна математика и моделиране” със срок за обучение 3 год.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Тодор Илиев Костадинов проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова.
  3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Тодор Илиев Костадинов – „Осцилирационни, асимптотични и устойчиви свойства на дискретни и непрекъснати диференциални уравнения”.

 

2.2. Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ бр. 77/26.09.2017 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Приложна математика и моделиране”, и съгласно чл.14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката, по предложение на ръководителя на катедрата доц. д-р Дойчин Бояджиев, КС реши:

 

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере СТЕФАНИ АПОСТОЛОВА ПАНАЙОТОВА за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Приложна математика и моделиране” със срок за обучение 3 год.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Стефани Апостолова Панайотова 1. проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева; 2. гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова.
  3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Стефани Апостолова Панайотова – „Математическо моделиране и компютърни симулации на нелинейни многопараметрични физични задачи”.

 

По точка 3: няма

 

 

 

 24.01.2018 г.                                                                                     Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                  Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ