Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол № 22 / 22.11.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 22 / 22.11.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 22 / 22.11.2017 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 22 ноември 2017 г. /сряда/ от 14:00 ч. се проведе Факултетен (Научен) съвет на Факултета по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов.

Отсъстват: проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – пенсиониран преподавател, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Елена Петрова Сомова.

Списъчен състав – 28; Редуциран състав – 27; Присъстващи – 24; Отсъстващи – 3.

ДНЕВЕН РЕД:
1) Избор на
„Професор“.
2
) Избор на „Доценти“.

РЕШЕНИЕ 1: Факултетният (Научен) съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра доц. д-р Иван Ганчев Иванов за академичната длъжност „Професор“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни мрежи и комуникации) към катедра „Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 2: Факултетният (Научен) съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов за академичната длъжност „Доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 3: Факултетният  (Научен) съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков  за академичната длъжност „Доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика” на Факултета по математика и информатика.

Вярно с оригинала: 

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ