Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 31 / 19.04.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 31 / 19.04.2017

ПРОТОКОЛ № 3/ 19.04.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 19 април 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане дневния ред на ФС.

2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:

1)  Учебни.

 • Частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година (МИ, ИТМОМ и ИТМОМ-в ПУ-Филиал, гр. Смолян);
 • Промяна на името на бакалавърската специалност „Математика и информатика“– да се промени на „Математика, информатика и информационни технологии“;
 • Частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година (БИАЕ (1г.), БИАЕ (2 г.), ПМ (1 г.), ПМ (2 г.);
 • Частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година (ОИИТУ (1 г.), ОИИТУ (2 г.), ОМУ (1 г.), ОМУ (2 г.), ОИТНУ, ОИТП);
 • Частични промени в учебните планове за допълнителни квалификации по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година („Учител по математика” и „Учител по информатика и информационни технологии”);
 • Актуализация на учебните планове за бакалавърски специалности: „Математика, информатика и информационни технологии” и ИТМОМ;  
 • Актуализация на учебните планове за магистърски специалности: частични промени за магистърските програми по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, влизащи в сила от учебната 2017/2018 година;
 • Нови магистърски специалности по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;  
 • Актуализация на учебните планове за магистърски специалности по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... и допълнителни квалификации;
 • Съобщение във връзка с утвърждаване на избираемите дисциплини за Есенния триместър на учебната 2017/2018 година – в срок до 5 май 2017 г. (петък) ръководителите на катедри в Деканата;
 • Разпределение на часовете по специалности за уч. 2017/2018 г. (+4ИТМОМ+2СИ) – в срок до 05.05.2017 г. (петък);
 • Учебни програми за 2. курс на спец. „Софтуерно инженерство“; и нови учебни програми за всички нови дисциплини на актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителни квалификации – в срок до 10.05.2017г.;

2)  Докторанти. (БЗ)

 • отчисляване – Александър Петров;
 • избор на научен ръководител и утвърждаване на ИПР на Дритан Дервиши;
 • научно жури и дата за защита – Иван Минов.

3)  Обявяване на конкурси за академични длъжности.

 • за „професор”– 1;
 • за „доцент”– 3;
 • за „главен асистент”– 5.

4)   Отчети на Факултетни комисии.

 • отчет на Факултетната комисия по акредитация;
 • отчет на Факултетната комисия по качество;
 • отчет на Факултетната комисия по атестация;
 • отчет на Факултетната комисия по етика.

5)  Хонорувани.

6)  Разни.

 • Трудов договор – проф. д-р Андрей Захариев;
 • Изискване за „гост професор”;
 • КСК – дати, комисии за преглеждане и квестори;
 • ДТВ;
 • Отчет за 2016 г. и годишен план за развитието на компютърните лаборатории през 2017 г.

7)  Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“. ( гл. ас. д-р Генчо Стоицов).

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: часовете за учебната дисциплина „Спорт” за всички бакалавърски специалности да са 120 учебни часа (по 60 часа в 1. и 2. курс).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие:

 • за предварителния кандидатстудентски изпит по: Математика на 5 юни, Председател на комисията да бъде доц. д-р Боян Златанов; Информатика на 6 юни, Председател да бъде доц. д-р Анна Малинова;
 • за редовния кандидатстудентски изпит по: Математика на 6 юли, Председател на комисията да бъде доц. д-р Марта Теофилова; Информатика на 3 юни, Председател да бъде доц. д-р Ангел Голев.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: при обявяването на конкурсите за заемане на академичната длъжност „Доцент“ приоритетното подреждане е следното:

1.   По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни системи“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов.

2.   По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков.

3.   По професионално направление: 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра „Алгебра и геометрия“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следните правила за ДТВ: 350 лв. на всички щатни; 40 лв за участие на ФС; 50 лв. за участие на АС и много други участия в комисии; ръководители на отбори;

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 10.05.2017 г. (сряда) от 12:00 ч.  

 

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ