Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №18/24.04.2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ - 2 г.
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 114 11.4 14 1.4 172 17.2 1500 1800 60        
Есенен триместър 112 44 4.4 0 0 68 6.8 488 600 20        
Операционни системи 28 16 1.6 0 0 12 1.2 152 180 6 И 1 Е 1
Структури от данни и програмиране 42 14 1.4 0 0 28 2.8 168 210 7 И 1 Е 1
Обектноориентирано програмиране 42 14 1.4 0 0 28 2.8 168 210 7 И 1 Е 1
Зимен триместър 98 28 2.8 14 1.4 56 5.6 502 600 20        
Бази от данни 42 14 1.4 0 0 28 2.8 168 210 7 И 1 З 2
Дискретна математика 28 14 1.4 14 1.4 0 0 182 210 7 И 1 З 2
Практикум по Java 28 0 0 0 0 28 2.8 152 180 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 42 4.2 0 0 48 4.8 510 600 20        
Изкуствен интелект 30 14 1.4 0 0 16 1.6 180 210 7 И 1 П 3
Софтуерни технологии 30 14 1.4 0 0 16 1.6 180 210 7 И 1 П 3
Компютърни мрежи и комуникации 30 14 1.4 0 0 16 1.6 150 180 6 И 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 310 180 18 0 0 130 13 1490 1800 60        
Есенен триместър 150 60 6 0 0 90 9 450 600 20        
Езици и среди за програмиране в Интернет 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 2 Е 1
Интегриране на бази от данни в уеб среда 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 2 Е 1
Програмиране с еталони и рамки 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 2 Е 1
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 120 150 5 ТО 2 Е 1
Зимен триместър 90 70 7 0 0 20 2 330 420 14        
Развойна среда и рамка за Android 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 И 2 З 2
Android - бази от данни и RESTful услуги 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 И 2 З 2
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 З 2
Практикум по практически проект №1 20 0 0 0 0 20 2 100 120 4 ТО 2 З 2
Пролетен триместър 70 50 5 0 0 20 2 710 780 26        
Развойна среда и рамка за Windows Phone 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 И 2 П 3
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 П 3
Практикум по практически проект №2 20 0 0 0 0 20 2 100 120 4 ТО 2 П 3
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 3
ОБЩО 610 294 29.4 14 1.4 302 30.2 2990 3600 120        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ