Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Обучение по информационни технологии в прогимназията    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информационни технологии в прогимназията
  Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет № 18/24.04.2017 г.
УЧЕБЕН ПЛАН
Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност: ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.
ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 375 220 22 75 7.5 140 14 1665 2040 68        
Есенен триместър 130 80 8 30 3 50 5 440 570 19        
Компютърни системи, мрежи и комуникации 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 1 Е 1
Обучение по информационни технологии в прогимназията 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 Е 1
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 Е 1
Компютърна графика в прогимназията 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 1 E 1
или практикум от група А 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 150 80 8 30 3 70 7 540 690 23        
Текстообработка 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 З 2
Електронни таблици 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 1 З 2
Компютърни презентации 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 З 2
Компютърно моделиране 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 1 З 2
Съвременни информационни технологии в образованието 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 З 2
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 1 З 2
или практикум от група Б 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 95 60 6 15 1.5 20 2 685 780 26        
Обучение, базирано на проекти 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 П 3
Училищен курс по информационни технологии в прогимназията 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 П 3
Методика на обучението по информационни технологии в прогиманзията 45 30 3 15 1.5 0 0 75 120 4 И 1 П 3
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 375 220 22 75 7.5 140 14 1665 2040 68        
 
ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
 А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ