Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 11/ 12.10.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11/ 12.10.2016 г.

 

ПРОТОКОЛ № 11/ 12.10.2016 г.

 От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 12 октомври 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 32; Отсъстващи – 3;

Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 28; Редуциран състав – 28 души.

 ДНЕВЕН РЕД:
1)
Учебни.  
2) Докторанти.
 
3) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 
4)
Отчети на Факултетни комисии. 
5)
Хонорувани.
6) Разни.
7)
Избор за заемане на академични длъжности. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие следното разпределение на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2016/2017 година:

А) Редовно обучение:
1 И – 3 гр., 6 подгр.;
2 И – 3 гр., 6 подгр.;
3 И – 3 гр., 6 подгр.;
4 И – 2 гр., 4 подгр.;

1 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
2 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
3 БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
4 БИТ – 2 гр., 4 подгр.;

1 СТД – 3 гр., 6 подгр.;
2 СТД – 3 гр., 6 подгр.;
3 СТД – 3 гр., 6 подгр.;
4 СТД – 3 гр., 6 подгр.;

1СИ – 1 гр., 2 подгр.

 1 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
2 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
3 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
4 МИ – 1 гр., 1 подгр.;

 1 ИТМОМ – 1 гр., 1 подгр.;
2 ИТМОМ – 1 гр, 1 подгр;
3ИТМОМ –  1 гр, 1 подгр;

 1 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
2 БМ – ½ гр., ½ подгр.;
3 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
4 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

1 М – ½ гр., ½ подгр.;
2 М – ½ гр., ½ подгр.;
3 М – ½ гр., ½ подгр.;
4 М – ½ гр., ½  подгр.;

Б) Задочно обучение:

1 И – 2 гр., 4 подгр.;
2 И – 2 гр., 3 подгр.;
3 И – 1 гр., 2 подгр.;
4 И – 1 гр., 2 подгр.

1БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
2БИТ – 1 гр., 2подгр.;
3БИТ – 1 гр., 2 подгр.;
4БИТ – 1 гр., 2 подгр.;

1 СТД – 3 гр., 5 подгр.;
2 СТД – 2 гр., 3 подгр.;
3 СТД – 1 гр., 2 подгр;
4 СТД – 2 гр., 3 подгр.

 Забележки:

а)  Групите за 1. к. Информатика и 1. к. БИТ са 5, а за 1. к. СТД са 4 само за упражненията по Английски език;

б) ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност: 1М+БМ; 2М+2БМ; 3М+3БМ; 4М+4БМ; 1МИ          +1ИТМОМ; 2МИ+2ИТМОМ; 3МИ+3ИТМОМ;

в)  Групите за 4. к. БИТ са 3 само за обучението по английски език;

г)  Групите за 1. к. СИ са 3 само за обучението по английски език;

д) Занятията през Есенния триместър (редовно и задочно) се провеждат по предварително направеното разписание и разпределение  на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2016/2017 година, направено преди издадената от Ректора заповед.

РЕШЕНИЕ 2: Във връзка с приема за учебната 2016/2017 година проф. Илиев направи следното съобщение: по направление 4.6. за редовно обучение изпълнението е 116,2 %; за задочно 97,8 %; по направление 4.5. изпълнението е 33,3%; по направление 1.3. изпълнението е 126,7%; 610 е общият брой студенти.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: в срок до 31.10.2016 г. (понеделник) да се изпратят учебните програми за дисциплините, изучавани в I. курс на новата специалност „Софтуерно инженерство“.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие: в срок до 31.10.2016 г. (понеделник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: в срок до 31.10.2016 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2016/2017 година).

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Георги Петров Пашев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Георги Петров Пашев за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Георги Петров Пашев, считано от 26.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Силвия Николаева Гафтанджиева, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева;

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Силвия Николаева Гафтанджиева за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Силвия Николаева Гафтанджиева, считано от 26.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие: във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2016/2017 г. е необходимо след изтичането на срока за подаване на документи (20.11.2016г.) ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие: в срок до 30 ноември 2016 г., ръководителите на катедри да представят в Деканата заявките за докторантури за следващата 2017/2018 година, утвърдени на КС.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл.66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Компютърни системи“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.           

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл.58 (1 ) от ПРАС на ПУ по: област на висше 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Софтуерни технологии“ на ФМИ, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие отчета на Факултетната комисия по наука за периода: 17 март 2016 г. – 12 октомври 2016 г.

РЕШЕНИЕ 17: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 година:

 1. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – с хорариум 200 часа в упр. за водене на часове по дисциплините: МОМ, ИД, Хоспитиране, ТПП, ППП (двоен хонорар);
 2.  Д-р Нина Иванова Иванова – с хорариум  250 часа в упр. за водене на часове по дисциплините Хоспитиране, ТПП, ППП;
 3. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев (пенсионер) – с хорариум 100 часа в упр. за водене на часове  по избираеми дисциплини през есенния, зимния и пролетния триместри, редовно и задочно обучение (двоен хонорар);
 4. Доц. д-л Люба Иванова Попова – с хорариум 180 часа за водене на упр. по ”Числени методи” на 3МИ и 3ИТМОМ, редовно и задочно, Есенен триместър (двоен хонорар); 
 5. Венелин Васков Вълков (магистър) – с хорариум 140 часа за водене на упр. по „Статистически методи за вземане на решения”, провеждане на изпити и курсови работи на 4БМ, редовно обучение;
 6. Иван Петров Бъндев (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упр. по „Оптимизационни модели в икономиката”, провеждане на изпити и курсови работи на 4БИТ, редовно обучение
 7. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – с хорариум 250 часа в упр. за водене на часове по дисциплините МОМ, ИД, Хоспитиране, ТПП, ППП, ръководство на докторанти (двоен хонорар);
 8. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – с хорариум 360 часа в упр. за водене на часове  по избираеми дисциплини през есенния, зимния и пролетния триместри, редовно и задочно обучение (двоен хонорар); 
 9. Анастасия Ангелова Паланова – с хорариум 100 часа в упр. за водене на часове по дисциплината Английски език на І курс, редовно и задочно обучение;
 10. Димитър Костадинов Карамитев (магистър) – с хорариум 550 часа в упр. за водене на часове по дисциплината Английски език на І курс, редовно и задочно обучение;
 11. Ренато Николла (магистър) – с хорариум 180 часа в упр. за водене на часове по дисциплината Модели на реални процеси на 2И, редовно и задочно обучение;
 12. Веселина Руменова Тавкова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити по дисциплината „ЛААГ” на 1И и1СИ, редовно обучение;
 13. Владимир Петров Вълев – с хорариум 280 часа в упр. за водене на часове по избираеми дисциплини през есенен, зимен и пролетен триместри, редовно и задочно обучение;
 14. Светозар Маринов Гледачев – с хорариум 280 часа в упр. за водене на часове по избираеми дисциплини през есенен, зимен и пролетен триместри, редовно и задочно обучение;
 15. Димитър Ников (ст. прогр. ВИСКОМП) – с хорариум 280 часа в упр. за водене на часове по избираеми дисциплини през есенен, зимен и пролетен триместри, редовно и задочно обучение;
 16. Колорадо Старк – с хорариум 280 часа в упр. за водене на часове по избираеми дисциплини през есенен, зимен и пролетен триместри, редовно и задочно обучение;
 17. Виктор Пламенов Матански (магистър) – с хорариум 180 часа в упр. (50 часа упражнения за водене на дисциплината „Застраховане и застрахователни информационни системи”, БИТ, 4 курс, задочно и редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 18. Павел Александров Кюркчиев – с хорариум 220 часа в упр. (80 часа за водене на упр. по дисциплината „Разпределени приложения”, 3И, задочно и редовно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 19. Ламбри Йовков Йовков (магистър) – с хорариум 130 часа в упр. (30 часа упр. за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, 1СТД, задочно обучение; 30 часа упр. за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, задочно обучение; 30 часа упр. за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, задочно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 20. Георги Димчев Спасов – с хорариум 180 часа в упр. (120 часа упр. за водене на дисциплината „Програмиране чрез .NET”, 2БИТ, редовно и задочно обучение; 60 часа упр. за водене на дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, 1БИТ, редовно и задочно обучение);
 21. Костадин Димитров Царев – с хорариум 120 часа в упр. (45 часа упр. за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, 1СТД, задочно обучение; 45 часа упр. за водене на дисциплината „Информационни технологии”, 1И, задочно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 22. Детелина Сергеева Милкотева – с хорариум 70 часа в упр. (50 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, 1БИТ, задочно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 23. Маргарита Христова Атанасова (магистър) – с хорариум 120 часа в упр. (30 часа упр. за водене на дисциплината „Електронна търговия”, 4СТД и 4БИТ, задочно обучение; 60 часа упражнения за водене на дисциплината „Уеб дизайн“, 3БИТ, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 24. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 180 часа в упр. (120 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, 1СТД и 1БИТ, редовно обучение; 30 часа упр. за водене на дисциплината „Информационни технологии”,1БМ, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 25. Иван Иванов Желев (студент 3БИТ, фак. № 1401561034, студент от III курс, БИТ, редовно обучение за водене на лабораторни упражнения по: „Алгоритми и структури от данни“ - 180 часа с III курс на специалност „Информатика“, задочно и редовно обучение и „Издателски системи“ - 60 часа с III курс на специалност СТД, редовно обучение;
 26.  Веселина Руменова Нанева (ст. от 3 БИТ, фак. № 1401561002) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Издателски системи“ на 3СТД, задочно и редовно обучение;
 27. Хасан Шюкрю Гюлюстан (магистър) – с хорариум 90 часа в упр. за водене на лабораторни упражнения по „Алгоритми и структури от данни“ на 3И, задочно и редовно обучение.
 28. Любен Иванов Киков (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на лабораторни упражнения, по "Програмиране" и "ООП" с МИ и ИТМОМ 1 курс, "Увод в програмирането (C#)" и "ООП", специалност СТД 1 курс;
 29. Мирослав Николаев Йорданов (ст. 2СТД, фак. № 1501681013) – с хорариум 360 часа за водене на лабораторни упражнения по "Програмиране" и "ООП" с МИ и ИТМОМ 1 курс, "Увод в програмирането (C#)" и "ООП", специалност СТД 1 курс;
 30. Нермин Лютви Мустафа (ст. 4МИ, фак. № 1301181004) – с хорариум 360 часа за водене на лабораторни упражнения по "Компютърни архитектури" с ІІ курс на специалност "Математика и информатика“;
 31. Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Бази данни”, редовно и задочно обучение;
 32. Мартин Георгиев Василев (магистър)с хорариум 200 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Създаване и обработка на видеоанимация”, редовно и задочно обучение;
 33. Антон Чолаков (магистър) – с хорариум 300 часа за водене на лаб. упр. по дисциплината „Бази данни”, редовно и задочно обучение;
 34. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – с хорариум 300 часа в упр. за водене на избираеми дисциплини през есенния, зимния и пролетния триместри, редовно и задочно обучение (двоен хонорар);
 35. Гл. ас. Петранка Стефатнова Савова - с хорариум 260 часа за водене на факултативни дисциплини "Руски език -1, 2 и 3 част" през Есенния, Зимния и Пролетния триместри, редовно обучение;
 36. Стефан Димитров Ставрев - с хорариум 260 часа за водене на избираеми дисциплини през Есенния, Зимния и Пролетния триместри, редовно и задочно обучение;
 37. Георги Петров Пашев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Въведение в компютърните науки;
 38. Теодора Запрянова Панайотова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране на мобилни приложения и Уеб програмиране;
 39. Тодор Ангелов Ангелов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Компютърна лингвистика;
 40. Неделчо Андонов Андонов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси и Операционни системи;
 41. Иван Владимиров Марков (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Бази от данни;
 42. Веселина Руменова Тавкова (студент в магистърска програма Софтуерни технологии)  с хорариум 200 часа за во­де­не на упражнения по Уеб програмиране;
 43. Мария Минева Жекова (програмист в Пълдин Софт) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
 44. Мария Руменова Гачкова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси;
 45. Мартин Викторов Такев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси;
 46. Тони Пламенов Каравасилев (програмист) с хорариум 300 часа за водене на избираеми дисциплини Приложна криптография с .NET Framework и др.;
 47. Силвия Николаева Гафтанджиева (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Управление на проекти;
 48. Тодор Минков Рачовски (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Дизайн на мобилни приложения;
 49. Йордан Божидаров Енев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина;
 50. Лиляна Иванова Русенова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Управление на проекти;
 51. Ментори, провеждащи практика по специалността през Есенния триместър, редовно и задочно обучение на 3БИТ и 3СТД:
 • Васил Георгиев Горанов – с хорариум 180 часа;
 • Симона Иванова Николова – с хорариум 180 часа;
 • Станислав Иванов Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Никола Фуад Наус – с хорариум 180 часа;
 • Гаро Хачадур Хачадурян – с хорариум 180 часа;
 • Марина Атанасова – с хорариум 180 часа;
 • Радостин Иванов Георгиев – с хорариум 180 часа;
 • Костадин Козарев – с хорариум 180 часа;
 • Илия Василев Илчев – с хорариум 180 часа;
 • Здравко Георгиев Тотинов – с хорариум 180 часа;
 • Иван Любенов Белперчинов – с хорариум 180 часа;
 • Виктор Пелтеков– с хорариум 180 часа;
 • Петър Златков Стоилов – с хорариум 180 часа;
 • Игор Танчовски – с хорариум 180 часа;
 • Мариела Танева Дойчева – с хорариум 180 часа;
 • Мария Стоянова Домовчийска – с хорариум 180 часа;
 • Петер Иванов Йорданов – с хорариум 180 часа;
 • Михаил Петров Резов – с хорариум 180 часа;
 • Йонка Христова Кавръкова – с хорариум 180 часа;
 • Румен Василев Стоянов – с хорариум 180 часа;
 • Мариана Андонова Алексиева – с хорариум 180 часа;
 • Аксер Себахтинов Моралиев – с хорариум 180 часа;
 • Ненка Иванова Йотова – с хорариум 180 часа;
 • Мира Рафаилова Диамандиева – с хорариум 180 часа;
 • Мариана Леонова – с хорариум 180 часа;
 •  Антон Енев – с хорариум 180 часа;
 • Иван Зайчев – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Ангелов Стефанов – с хорариум 180 часа;
 • Бонка Георгиева Кънева – с хорариум 180 часа;
 • Николай Тодоров Николов – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие предложението на катедра „Алгебра и геометрия“: да се направят постъпки пред община Пловдив за присъждане на „Почетна значка на град Пловдив“ съгласно „Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив“, чл. 7, на проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров във връзка с неговата седемдесетгодишнина и зна­чи­телните му приноси за утвърждаване на Факултета по математика и информатика (ФМИ) при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) като авторитетен цен­­тър за научни изслед­вания и подготовка на специалисти в областта на ма­тема­ти­ка­та, информатиката и информационните технологии.

 РЕШЕНИЕ 19: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева за срок от 1 (една) година, считано от 07.02.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ "Паисий Хилендарски".

 РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев за срок от 1 (една) година, считано от 15.12.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 21: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящото провеждане на семинар и Общо събрание (ОС) на ФМИ от 23 до 25 ноември 2016 г. (включително) в курорта Пампорово. Поканват се всички щатни членове, редовните и задочни докторанти. За целта е необходимо ръководителите на катедри да изпратят в срок до 21.10.2016 г. (петък) данни за присъстващите на следните имейли: nmileva@gmail.com и  gerry.koleva@fmi-plovdiv.org. 

РЕШЕНИЕ 22: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Станка Иванова Хаджиколева за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 23: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Николай Маринов Касъклиев  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 24: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  доц. д-р Христо Димитров Крушков  за академичната длъжност „професор“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Софтуерни технологии” на Факултета по математика и информатика.

 

 Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ