Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 14 / 09.06.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 09.06.2016

 ПРОТОКОЛ № 14 / 09.06.2016

От Разширен декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  

Днес, 09 юни 2016 г. (четвъртък) от 13:00 ч. се проведе РДС на ФМИ с участието на ръководителите на информатичните катедри.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, Декан на ФМИ; доц. д-р Анна Малинова и доц. д-р Ангел Голев, Зам.-декани на ФМИ; проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Елена Сомова и доц. д-р Тодорка Терзиева, ръководители катедри съответно на катедра „Компютърни системи”, „Компютърни технологии”, „Компютърна информатика” и „Софтуерни технологии”.
Отсъстват: няма отсъстващи. 

            ДНЕВЕН РЕД:

1.  Обсъждане на предложение за откриване на нова бакалавърска специалност от професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”, редовно обучение във ФМИ.
2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: РДС единодушно прие предложението: 

  • §  „Софтуерно инженерство“ да е новата бакалавърска специалност от професионално направление 4.6. Информатика  компютърни науки, редовно обучение към Факултета по математика и информатика, която ще стартира от началото на учебната  2016/2017 година. Новата специалност е по Международна програма за развитие на IT индустрията и ще се реализира съвместно с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
  • Семестриалните такси за обучение на студентите през първата година, както и стипендиите и разходите за настаняване в общежитие, се поемат от Община Пловдив.

РЕШЕНИЕ 2: РДС прие следната анотация за новата специалност „Софтуерно инженерство:

Специалността „Софтуерно инженерство“ осигурява задълбочена подготовка по информатика, информационни технологии и софтуерен инженеринг.  Акцентира се върху всички процеси и етапи на софтуерното производство, и по-специално анализ, проектиране, разработване и внедряване на софтуерни системи, осигуряване на качество на софтуера. Изучават се още съвременни езици и среди за програмиране, алгоритми и структури от данни, компютърни мрежи, бази от данни, уеббазирани системи, мобилни приложения, управление на проекти и др. Дава се възможност чрез избираеми дисциплини сту­ден­тите да се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на най-съвременните софтуерни технологии, а с факултативните дис­циплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, биз­не­са, правото, психологията и други. Практиката по специалността и преддипломният стаж се провеждат в сътрудничество с авторитетните работодателски организации Българска асоциация на софтуерните компании, „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив” и водещи фирми в Пловдив и страната. Те подпомагат необходимата подготовка на студентите за реализация на трудовия пазар.

Завършилите специалността „Софтуерно инженерство“ се реализират като спе­ци­а­лис­ти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, където проектират, създават, оценяват и внедряват различните софтуерни системи. Завършилите специалността могат да работят като: програмист; тестер и тест автоматизатор; QA мениджър; технически документатор; мениджър проекти; ИТ специалист в малки, средни и големи предприятия в промишлеността и  търговията. След завършване и на магистърска степен студентите имат възможност да продължат обу­чението си за образователната и научна степен „доктор” и да се реализират като пре­по­да­ва­те­ли и научни работници във висши училища и научни институти.

РЕШЕНИЕ 3: РДС прие: на 22.06.2016 г. (сряда) от 11:00 ч. да се проведе РДС във връзка с уточняване учебния план за новата специалност „Софтуерно инженерство” към ФМИ.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик           

 

09.06.2016 г. 

гр. Пловдив                                                                      

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ