Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2016 Протокол №39 / 04.02.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №39 / 04.02.2016

ПРОТОКОЛ №39
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 04.02.2016 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Присъстват без право на глас: проф. д.м.н. Нако Начев, Христо Манев – редовен докторант.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Други.

 

По точка 1.

а) След обсъждане членовете на КС единодушно утвърдиха учебните програми за избираеми дисциплини:

1) Теоретични и приложни аспекти на логистиката, за всички специал­нос­ти на ФМИ, бакалавър, професионално направление 1.3., 4.5., 4.6., с лектори проф. д-р М. Манев и гл. ас. д-р А. Христов.

2) Математическо моделиране на пазарите на информационни техно­ло­гии, за всички специалности на ФМИ, бакалавър, професионално направление 1.3., 4.5., 4.6., с лектор гл. ас. д-р А. Христов.

3) Аналитична микроикономика, за спец. „Информационни технологии, ма­те­ма­тика и образователен мениджмънт” – филиал Смолян, бакалавър, про­феси­о­нално направление 1.3., с лектор гл. ас. д-р А. Христов.

4) Методи за управление на логистични системи, за всички магистърски про­грами на ФМИ, професионално направление 1.3., 4.5., 4.6., с лектори проф. д-р М. Ма­нев и гл. ас. д-р А. Христов.

б) Проф. Манев запозна членовете на КС с ново предложение за избираема дис­ци­п­­лина през В триместър със заглавие Фрактална теория на финансовите па­за­ри, за всички спе­ци­алности на ФМИ, бакалавър, с лектор гл. ас. д-р Асен Христов.

След гласуване, КС единодушно прие направеното предложение.

в) Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС с предложения за изби­ра­еми и факултативни дисциплини, които вече са предлагани на студентите:

  • избираема дисциплина за В триместър със заглавие Асоциативни ал­геб­ри, с лектори проф. д.м.н. Нако Начев и гл. ас. д-р Й. Епитропов.
  • факултативна дисциплина за В триместър със заглавие Философия на ма­те­матиката, с лектори доц. Кирил Коликов и гл. ас. д-р Й. Епитропов.

След гласуване, КС единодушно прие решение да не възрази да се издигнат на­пра­­вените предложения.

По точка 2.

Проф. Манев представи за разглеждане на членовете на катедрата конспект за док­торантски изпит по специалността, на който да се яви докторанта Димитър Раз­по­пов. Доц. К. Коликов каза, че тук трябва да вземат отношение специалистите по гео­метрия и попита не е ли един и същ конспекта при такива случаи. Проф. М. Манев обясни, че такъв изпит е специализиран по темата на дисертацията и обясни защо такива теми са включени за този докторант. Другите хабилитирани по геометрия нямаха забележки към конспекта.

След гласуване, КС едино­душно реши да приеме конспекта.

По точка 3.

а) Ръководителят на катедрата напомни на членовете на КС сроковете за по­пъл­ва­не на справките за отчета за наука и справките за наука от МОН. Последните дават отражение при формирането на рейтинга на висшите училища. Според тези данни за 2016 г. се е увеличило финансирането на ФМИ с 14% за направление 4.6 и с 10% за направление 4.5.

б) Проф. Манев запозна КС с бройките студенти за прием през 2016/17 уч. г.

в) Проф. Манев информира членовете на КС, че ако желаят да участват при про­вер­ките на ДЗИ, то трябва да подадат декларация в деканата.

г) Ръководителят на катедрата съобщи датите за провеждане на държавните из­пи­ти през 2016 г., а съставът на комисиите ще бъде публикуван на сайта.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

04.02.2016 г.                                                 Секретар на катедрата:                                      

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:                                      

(проф. д-р М. Манев) 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ