Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в теоретичната информатика    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в теоретичната информатика
 Лектори доц. д-р  Христо Кискинов
Анотация
        Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.  
Съдържание

Тема 1. Математически понятия – теория на множествата, графи, релации и функции.

Тема 2. Математически понятия – числови множества, техники за дефиниране и доказателство.

Тема 3. Булеви функции.

Тема 4. Формани езици и пораждащи граматики.

Тема 5. Регулярни езици и регулярни изрази.

Тема 6. Безконтекстни езици.

Тема 7. Контекстни и рекурсивно номерируеми езици.

Тема 8. Крайни автомати – основни концепции и детерминирани разпознаватели.

Тема 9. Недетерминирани крайни автомати.

Тема 10. Трансдуктори (преобразуватели.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ