Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Информационна сигурност    English
Факултет по математика и информатика - Информационна сигурност
 Лектори

проф. дмн Г. Тотков, гл. ас. д-р Н. Касъклиев

Анотация
        Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.
Съдържание

Тема 1. Основни понятия и предмет на информационната сигурност. Основни понятия, задачи и проблеми на ИС.

Тема 2. Нормативна уредба в областта на ИС.  Преглед на законодателната рамка в България. Стандарти, регулации и политики в национален и световен мащаб.

Тема 3. Анализ на риска.  Същност. Роля. Видове анализ. Видове заплахи. Количествен и ка-чествен метод за анализ.

Тема 4. Основни принципи и модели.  Основни принципи: конфиденциалност, интегритет и наличност. Модели на защита.

Тема 5. Автентикация и оторизация.  Същност на автентикацията. Системи за автентикация. Еднофакторна и мултифакторна автентикация. Кодиране, Цифрови сертификати. Оторизация. Роли.

Тема 6. Криптография.  Основни понятия. Съвременни шифри. Криптография със симетричен и асиметричен ключ. Алгоритми за криптиране.

Тема 7. Мрежова  сигурност.  Същност. Видове компютърни мрежи. Заплахи за мрежовата си-гурност. Защита от мрежови атаки.

Тема 8. Сигурност на приложенията.  Същност и предназначение. Основни понятия. Цикъл на разработка. Добри практики. Изисквания за сигурност. Тестване. Документация.

Тема 9. Back Up, Възстановяване.  Основни понятия. Цели и същност. План за възстановяване след бедствие. Резервни копия.

Тема 10. Физическа сигурност.  Същност и основни характеристики. Видове. Политики за фи-зическа сигурност. Нормативна уредба. Мерки и зони за сигурност.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ